Bi­stve­no bolj­ša ka­dro­vska si­tu­a­ci­ja

Vecer - - MARIBOR -

Na vče­raj­šnji iz­re­dni se­ji Sve­ta za­vo­da UKC Ma­ri­bor so da­li čla­ni sve­ta ze­le­no luč za skle­pa­nje pod­je­mnih po­godb s hi­šni­mi ane­ste­zi­o­lo­gi za de­lo zu­naj de­lov­ne­ga ča­sa. Kot je po­ve­dal stro­kov­ni di­rek­tor dr. Ma­tjaž Vo­grin, bo UKC ta­ko pri­hra­nil oko­li pol mi­li­jo­na evrov le­tno, saj bo­do do­ma­če stro­kov­nja­ke pla­ča­li za 40 od­stot­kov, manj kot zdaj pla­ču­je­jo zu­na­nje. Te, pri­ha­ja jih šest do se­dem dnev­no, pla­ču­je­jo 120 evrov bru­to na uro, ko­li­kor so pre­je­ma­li tu­di re­ški ane­ste­zi­o­lo­gi, ki, kot smo po­ro­ča­li, v Ma­ri­bor ne pri­ha­ja­jo več. Cilj je, da bi po­sto­po­ma z do­ma­či­mi zdrav­ni­ki na­do­me­sti­li vse zu­na­nje pri­ho­de, za zdaj pa bo­do z la­stni­mi ane­ste­zi­o­lo­gi lah­ko na­do­me­sti­li tri pri­ho­de dnev­no. Ka­dro­vska si­tu­a­ci­ja je da­nes si­cer bi­stve­no bolj­ša, v ča­su, ko so do­ma­či ane­ste­zi­o­lo­gi za­ra­di iz­go­re­va­nja uma­kni­li so­glas­je za de­lo v de­žur­stvu in je od­pa­da­lo naj­več ope­ra­cij, je bi­lo za­po­sle­nih le 17 spe­ci­a­li­stov, da­nes jih ima­jo 32, do kon­ca pri­ho­dnje­ga le­ta pa upa­jo, da jih bo­do ime­li 41 - ne­kaj tuj­cev bo za­klju­či­lo pri­la­go­di­tve­no ob­do­bje, pet mla­dih zdrav­ni­kov pa naj bi kon­ča­lo spe­ci­a­li­za­ci­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.