Po­li­ci­ja pri šol­ni­kih

Po­li­ci­sti ko­nec mar­ca na mi­ni­str­stvu za iz­o­bra­ze­va­nje iz­o­bra­ze­va­nje, na za­vo­du za šol­stvo in pri ne­ka­te­rih po­sa­me­zni­kih opra­vlja­li hi­šne pre­i­ska­ve za­ra­di do­mnev­no spor­ne­ga pla­či­la ho­no­rar­ja zdra­vil­cu in ezo­te­ri­ku

Vecer - - FRONT PAGE - Bar­ba­ra Bra­dač

V ča­su, ko je šol­sko mi­ni­str­stvo vo­dil Igor Lukšič ( SD), naj bi bil Za­vod RS za šol­stvo zdra­vil­cu, bi­o­e­ner­ge­ti­ku in ezo­te­ri­ku, Ar­men­cu, ki ži­vi na Ni­zo­zem­skem, Ru­be­nu Pa­pi­a­nu pla­čal 70 ti­soč evrov za dve štu­di­ji. To­da Pa­pi­an naj bil pod štu­di­ji le pod­pi­san, v re­sni­ci naj ne bi bil njun av­tor, am­pak naj bi bi­la vse­bi­na pre­pi­sa­na iz knjig, ka­te­rih av­to­ri­ca je se­da­nja dr­žav­na se­kre­tar­ka na mi­ni­str­stvu za iz­o­bra­že­va­nje An­dre­ja Bar­le La­ko­ta.

V ča­su, ko sta štu­di­ji na­sta­li, je bi­la di­rek­to­ri­ca Ura­da za ra­zvoj iz­o­bra­že­va­nja na Mi­ni­str­stvu za šol­stvo, zna­nost in šport, za­vo­du pa naj bi bi­la na­ro­či­la so­de­lo­va­nje s Pa­pi­a­nom. Po­li­ci­ja, ki je ko­nec mar­ca na mi­ni­str­stvu, na za­vo­du za šol­stvo in pri ne­ka­te­rih po­sa­me­zni­kih opra­vi­la tu­di hi­šne pre­i­ska­ve, pre­i­sku­je sum zlo­ra­be po­lo­ža­ja. S ho­no­rar­jem Pa­pi­a­nu naj bi bi­li po su­mih, ki jih pre­ver­ja po­li­ci­ja, vra­ča­li ne­ka­te­re dru­ge uslu­ge. Na po­li­ci­ji so s po­ja­sni­li sko­pi, po­tr­di­li pa so, da po­te­ka pred­ka­zen­ski po­sto­pek. V molk so se za­vi­li tu­di na mi­ni­str­stvu, za­vo­du in An­dre­ja Bar­le La­ko­ta. Med pre­i­sko­va­ni­mi ni le ona, am­pak tu­di ne­ka­te­ri dru­gi po­sa­me­zni­ki iz za­vo­da za šol­stvo. Nek­da­nji mi­ni­ster in pred­se­dnik SD Lukšič, ki je po­tr­dil, da Ru­bi­a­na po­zna, pra­vi, da z na­ro­či­lom štu­dij ni­ma nič.

Po­li­ci­sti so ko­nec mar­ca obi­ska­li mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport in Za­vod RS za šol­stvo. Hi­šne pre­i­ska­ve za­ra­di su­ma sto­ri­tve ka­zni­ve­ga de­ja­nja zlo­ra­be po­lo­ža­ja so po­te­ka­le ta­ko na obeh in­sti­tu­ci­jah kot pri ne­ka­te­rih do­mnev­no vple­te­nih po­sa­me­zni­kih do­ma. Po­dat­ki o tem v jav­nost do­slej ni­so pri­šli. Pod lu­po pre­i­ska­ve je po na­ših po­dat­kih iz­pla­či­lo av­tor­ske­ga ho­no­rar­ja Ru­be­nu Ale­ksan­dru Pa­pi­a­nu za štu­di­je, ki jih je pri njem le­ta 2009 in 2010 na­ro­čil Za­vod RS za šol­stvo.

Kdo je slo­ven­ski jav­no­sti ne­zna­ni Ar­me­nec, ki ži­vi na Ni­zo­zem­skem? Gre za zdra­vil­ca, ezo­te­ri­ka, me­ne­džer­ske­ga co­a­cha, ukvar­ja se z bi­o­e­ner­gi­jo, men­tal­nim sve­tom in raz­i­sko­va­njem se­be in so­lju­di. Za dve štu­di­ji, pod ka­te­ri­ma je pod­pi­san, naj bi bil Pa­pi­an po na­ših in­for­ma­ci­jah pre­jel oko­li 70 ti­soč evrov dav­ko­pla­če­val­ske­ga de­nar­ja. In kaj naj bi bi­lo spor­no v tem po­slu? Kot smo ne­u­ra­dno iz­ve­de­li, ob­sta­ja ute­me­ljen sum, da štu­dij ni na­pi­sal Pa­pi­an, pod njih je sa­mo pod­pi­san, bi­le pa naj bi ze­lo po­dob­ne knji­gam ozi­ro­ma kar pre­pi­sa­ne iz knjig, ka­te­rih av­to­ri­ca je se­da­nja dr­žav­na se­kre­tar­ka na mi­ni­str­stvu za šol­stvo An­dre­ja Bar­le La­ko­ta. Ta je bi­la v ti­stem ča­su di­rek­to­ri­ca Ura­da za ra­zvoj iz­o­bra­že­va­nja na Mi­ni­str­stvu za šol­stvo, zna­nost in šport.

Na na­ša vpra­ša­nja o pre­i­ska­vi so na Po­li­cij­ski upra­vi Lju­blja­na od­go­vo­ri­li sko­po, a so po­tr­di­li, da po­te­ka pred­ka­zen­ski po­sto­pek: "V zve­zi z va­ši­mi vpra­ša­nji vam lah­ko zgolj po­tr­di­mo, da v za­de­vi še ve­dno po­te­ka pred­ka­zen­ski po­sto­pek, ki ga usmer­ja Okro­žno dr­žav­no to­žil­stvo Lju­blja­na." Po na­ših za­ne­slji­vih vi­rih naj bi bi­li po­li­ci­sti v hi­šnih pre­i­ska­vah ugo­to­vi­li, da naj bi bi­la štu­di­ja, pod ka­te­ro je pod­pi­san Pa­pi­an, ena­ka av­tor­skim te­ks­tom Bar­le La­ko­te. Kdo je k Pa­pi­a­no­ve­mu pro­jek­tu, ki so ga vo­di­li na za­vo­du za šol­stvo, pri­lo­žil gra­di­vo, ki ga je na­pi­sa­la sle­dnja, za­kaj in če­mu je bi­lo na­me­nje­no iz­pla­či­lo av­tor­ske­ga ho­no­rar­ja Pa­pi­a­nu gle­de na to, da ni na­pi­sal štu­di­je, po­li­ci­ja še pre­i­sku­je. Av­tor­ski ho­no­rar naj bi bil si­cer na­ka­zan Pa­pi­a­nu, a naj bi bi­li ob­sta­ja­li tu­di su­mi, da naj bi ga bil pre­jel za pla­či­lo ne­ka­te­rih dru­gih sto­ri­tev. S Pa­pi­a­nom smo po­sku­ša­li vzpo­sta­vi­ti stik. Po­sla­li smo mu ele­k­tron­sko spo­ro­či­lo, a od­go­vo­ra ni­smo pre­je­li.

Mol­či­jo na mi­ni­str­stvu in na za­vo­du za šol­stvo

Da­lje: Bar­le La­ko­ta naj bi se bi­la zna­šla pod očit­ki, da naj bi bi­la kot di­rek­to­ri­ca Ura­da za ra­zvoj iz­o­bra-

Po na­ših vi­rih naj bi bi­li po­li­ci­sti v hi­šnih pre­i­ska­vah ugo­to­vi­li, da naj bi bi­la štu­di­ja, pod ka­te­ro je pod­pi­san Pa­pi­an, ena­ka av­tor­skim te­ks­tom Bar­le La­ko­te

že­va­nja na šol­skem mi­ni­str­stvu na­ro­či­la za­vo­du za šol­stvo, da mo­ra­jo iz­ve­sti toč­no do­lo­če­ne pro­jek­te na po­dro­čju, kjer da je stro­kov­njak Pa­pi­an. Po na­ših ne­u­ra­dnih vi­rih naj bi Bar­le La­ko­ta Pa­pi­a­na spo­zna­la v ča­su, ko je šol­ski re­sor vo­dil Igor

Lukšič. Bi­lo je ob­do­bje, ko so pri­pra­vlja­li pre­no­ve šol­skih ku­ri­ku­lov, Pa­pi­an, ki si­cer ni stro­kov­njak na po­dro­čju iz­o­bra­že­va­nja, sploh pa ne v Slo­ve­ni­ji, naj bi bil go­vo­ril o emo­ci­o­nal­ni in­te­li­gen­ci pa o tem, ka­ko iz­bolj­ša­ti ko­mu­ni­ka­ci­jo med učen­cem in uči­te­ljem, o no­vih me­to­dah pre­no­sa zna­nja in ta­ko da­lje.

Ker Bar­le La­ko­ta do­mnev­no spor­ne ope­ra­ci­je naj ne bi bi­la mo­gla opra­vi­ti brez po­mo­či na Za­vo­du RS za šol­stvo, ki ga je ta­krat vo­dil Gre­gor

Mo­hor­čič, da­na­šnji di­rek­tor di­rek­to­ra­ta za pred­šol­sko vzgo­jo in osnov­no šol­stvo, po­li­ci­sti za­ra­di mo­re­bi­tne zlo­ra­be po­lo­ža­ja pre­i­sku­je­jo tu­di od­go­vor­ne ose­be na tem za­vo­du. Med nji­mi naj bi bil tu­di Mo­hor­čič, prav ta­ko pa tu­di ta­kra­tni vod­ja te­ga pro­jek­ta na za­vo­du. Na kon­cu je iz­pla­či­lo zah­tev­ka, po­sla­ne­ga s stra­ni za­vo­da za šol­stvo za pla­či­lo Pa­pi­a­no­ve­ga pro­jek­ta, po­tr­di­la Bar­le La­ko­ta, ki je bi­la tu­di skrb­ni­ca po­god­be.

An­dre­ja Bar­le La­ko­ta re­snih očit­kov, ki naj bi iz­ha­ja­li iz pre­i­ska­ve, ne ko­men­ti­ra. Mo­hor­čič se z na­mi ni že­lel po­go­var­ja­ti. V molk so se za­vi­li ta­ko na mi­ni­str­stvu za iz­o­bra­že­va­nje kot na za­vo­du za šol­stvo. Tam smo za­pro­si­li tu­di za po­ja­sni­lo, za­kaj so na­ro­či­li štu­di­je prav pri Ru­be­nu Ale­ksan­dru Pa­pi­a­nu in za ko­li­ko štu­dij je šlo, a so bi­li v svo­jem od­go­vo­ru krat­ki: "Gle­de na to, da so za­de­ve, ki jih na­va­ja­te, pred­met po­li­cij­ske pre­i­ska­ve, ne mo­re­mo po­da­ja­ti in­for­ma­cij." Štu­dij, ki so bi­le pla­ča­ne z dav­ko­pla- če­val­skim de­nar­jem, nam iz za­vo­da za šol­stvo, ki ga zdaj vo­di Vin­ko

Lo­gaj, tu­di ni­so že­le­li po­sre­do­va­ti. Lo­gaj je na di­rek­tor­skem stolč­ku na­sle­dil Mo­hor­či­ča. Po na­ših in­for­ma­ci­jah naj bi se po­li­ci­ja ukvar­ja­la z dve­ma štu­di­ja­ma.

Lukšič v sve­to­val­nem od­bo­ru Pa­pi­a­no­ve­ga in­šti­tu­ta

Nek­da­nji mi­ni­ster za šol­stvo Igor

Lukšič je za Ve­čer po­ve­dal, da Pa­pi­a­na po­zna oseb­no, ni si­cer po­ja­snil, ka­ko. Po­u­da­ril pa je, da o štu­di­jah, ki naj bi jih bil Pa­pi­an na­pi­sal za za­vod za šol­stvo, ni­če­sar ne ve. "V osno­vi ni­mam poj­ma, ker ni­sem bil vklju­čen v te od­lo­či­tve. Vem, da se se­daj s tem ukvar­ja po­li­ci­ja, ker so mi to po­ve­da­li. Ne vem pa, za kaj gre," tr­di nek­da­nji mi­ni­ster, ki za­ni­ka, da bi ka­kor­ko­li vpli­val, da bi bil tu­ji stro­kov­njak vklju­čen v ka­kšne pro­jek­te. Pra­vi, da ga po­li­ci­sti v tej za­de­vi do­slej še ni­so obi­ska­li. Na sum, da naj bi bil av­tor­ski ho­no­rar pla­či­lo za Pa­pi­a­no­ve sto­ri­tve, ki naj bi jih bil tu­di sam ko­ri­stil, je od­vr­nil: "To pr­vič od vas sli­šim."

Igor Lukšič je si­cer, sku­paj s svo­jo dol­go­le­tno stran­kar­sko ko­le­gi­co iz SD, de­ka­njo eko­nom­ske fa­kul­te­te

Met­ko Te­kav­čič, član v se­dem­član­skem sve­to­val­nem od­bo­ru In­šti­tu­ta NEM, ki ga vo­di in ga je usta­no­vil Ru­ben Pa­pi­an: "Ni­sem ni­ti ve­del, da sem član. Mi je pa sin to po­ve­dal pred ka­kšni­mi tre­mi me­se­ci, ko je br­skal po in­ter­ne­tu. Ver­je­tno me je ta­krat Pa­pi­an vpra­šal, ko me je uvr­stil med čla­ne, ker je ver­je­tno po­tre­bo­val ne­ko­ga iz aka­dem­ske sfe­re. Sem pač tam na­le­pljen. Me­ni to nič ne ko­ri­sti, se tu­di ne sre­ču­je­mo." Lukšič v ozad­ju vi­di po­skus dis­kre­di­ta­ci­je nje­ga kot nek­da­nje­ga pred­se­dni­ka stran­ke SD.

An­dre­ja Bar­le La­ko­ta na mi­ni­str­stvu več kot 20 let

Dr­žav­na se­kre­tar­ka Bar­le La­ko­ta je dok­to­ri­ca so­ci­o­lo­ških zna­no­sti in je vseh svo­jih 37 let de­lov­ne do­be od­de­la­la na po­dro­čju šol­stva in iz­o­bra­že­va­nja in ve­lja po mne­nju mno­gih za eno ve­čjih stro­kov­nja­kinj na po­dro­čju šol­stva pri nas, a kdaj, ta­ko na­ši so­go­vor­ni­ki, tu­di za pre­več za­u­plji­vo in po­li­tič­no ne­spre­tno. La­ni no­vem­bra je po­nu­di­la svoj od­stop, ker je bi­la ne­za­do­volj­na s pr­vo­tno od­lo­či­tvi­jo vla­de, da uma­kne ured­bo o pla­čah di­rek­tor­jev v jav­nem sek­tor­ju, ki bi zvi­ša­la tu­di pla­če rav­na­te­ljev. V ka­kšen šol­ski pro­jekt je zna­la vklju­či­ti tu­di stro­kov­nja­ke iz opo­zi­cij­skih vrst. S svo­jim sta­li­ščem do uč­be­ni­ške po­li­ti­ke v Slo­ve­ni­ji naj bi bi­la po mne­nju ne­ka­te­rih na­ših so­go­vor­ni­kov iz šol­stva kdaj tu­di trn v pe­ti ne­ka­te­rim za­seb­nim za­lo­žni­kom. Tu­di od­no­si med ključ­ni­mi lju­dmi, ki vo­di­jo glav­ne služ­be v okvi­ru šol­ske­ga re­sor­ja, naj bi bi­li ze­lo kom­ple­ksni. Pri Bar­le La­ko­ti smo že­le­li pre­ve­ri­ti tu­di, ali je gle­de pre­i­sko­va­ne­ga spor­ne­ga po­sla na­njo kdo pri­ti­skal in ali ob­sta­ja tu­di ka­kšno šir­še po­li­tič­no ali in­te­re­sno ozad­je, a do od­go­vo­ra ni­smo pri­šli. Po ne­ka­te­rih na­ših po­dat­kih naj bi se­daj raz­mi­šlja­la o od­ho­du z mi­ni­str­stva.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Mar­ca le­tos so po­li­ci­sti opra­vlja­li hi­šne pre­i­ska­ve na mi­ni­str­stvu za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport ter Za­vo­du RS za šol­stvo pa tu­di pri ne­ka­te­rih po­sa­me­zni­kih do­ma.

Fo­to: Ma­tjaž RUŠT

An­dre­ja Bar­le La­ko­ta je pod lu­po po­li­cij­ske pre­i­ska­ve. Njen ko­men­tar pre­i­ska­ve? Brez ko­men­tar­ja.

Fo­to: Tit KOŠIR

Igor Lukšič: Pa­pi­a­na po­zna, ve za po­li­cij­ske pre­i­ska­ve, a o spor­nih štu­di­jah tr­di, da ne ve nič."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.