Pre­o­brat na skup­šči­ni

Ma­ri­bor­ska ob­či­na je na skup­šči­ni Ni­gra­da sa­ma uma­kni­la pre­dlog za za­me­nja­vo pred­se­dni­ka nad­zor­ne­ga sve­ta Ma­tja­ža Mi­he­la­ka

Vecer - - MARIBOR - Utri­nek: Za­po­sle­ni za­do­volj­ni z raz­ple­tom Do­bi­ček osta­ja v pod­je­tju

Ma­tjaž Mi­he­lak osta­ja pred­se­dnik nad­zor­ne­ga sve­ta Ni­gra­da. Ma­ri­bor­ska ob­či­na je na­mreč na vče­raj­šnji skup­šči­ni druž­be sa­ma uma­kni­la svoj pre­dlog za nje­go­vo za­me­nja­vo. Od­go­vor ob­či­ne, za­kaj so pre­dlog uma­kni­li: "Za to ni bi­lo več ra­zlo­gov. Če bo v pri­ho­dno­sti, za­ra­di me­nja­ve še ka­kšne­ga čla­na nad­zor­ne­ga sve­ta, ki ni iz vrst MOM, tre­ba stro­kov­no urav­no­ve­si­ti se­sta­vo le-te­ga, bo­mo to v do­go­vo­ru tu­di sto­ri­li."

Žu­pa­ni oko­li­ških ob­čin so­la­stnic Ni­gra­da si­cer me­ni­jo, da je ma­ri­bor­ska ob­či­na pre­dlog naj­ver­je­tne­je uma­kni­la za­to, ker ni do­bi­la po­treb­ne pod­po­re dru­ge­ga naj­ve­čje­ga del­ni­čar­ja, DUTB. Mi­he­lak, ki je bil vče­raj na do­pu­stu, je po­dal le kra­tek ko­men­tar: "Če so bi­li mne­nja, da sem ne­kom­pe­ten­ten, mi ni ja­sno, za­kaj so pre­dlog uma­kni­li. Sem pa ve­sel, ker vem, da smo Ni­grad ubra­ni­li." Po be­se­dah di­rek­tor­ja Ma­tja­ža Kre­vlja je Ni­grad v pr­vem le­to­šnjem pol­le­tju ustva­ril okrog 180 ti­soč evrov do­bič­ka. "Obe­ti za le­tos so to­rej bi­stve­no bolj­ši kot la­ni. Žal pa ob­sta­ja mo­žnost, da bo­mo mo­ra­li re­zul­tat na kon­cu le­ta ven­dar­le sla­bi­ti. Pod­je­tje Gea No­va, ka­te­ri je druž­ba v ča­su, ko jo je vo­dil Mar­ko Žu­la, po­so­di­la 300 ti­soč evrov, na­mreč spet ne vra­ča po­so­ji­la, re­vi­zor­ji pa zah­te­va­jo, da dolg, če Gea No­va ne bo pla­ča­la dveh, treh obro­kov, da­mo v od­pis. Mi si­cer upa­mo, da bo dolg do kon­ca le­ta ven­dar­le po­pla­čan, saj nam Gea No­va de­nar vra­ča iz svo­je pro­i­zvo­dnje ele­k­trič­ne ener­gi­je, kjer pa so ime­li teh­nič­ne te­ža­ve. Zdaj se do­go­var­ja­mo, da dolg ven­dar­le po­pla­ča­jo do kon­ca le­ta, si­cer ga bo­mo pri­mo­ra­ni iz­ter­ja­ti po so­dni po­ti," je po­ve­dal Kre­velj.

Sa­šo BIZJAK Pre­se­ne­če­nje nad ob­čin­skim umi­kom pre­dlo­ga je iz­ra­zil tu­di di­rek­tor Ni­gra­da Ma­tjaž Kre­velj: "Umik te toč­ke z dnev­ne­ga re­da ni pre­se­ne­til le me­ne, am­pak po mo­jem mne­nju vse del­ni­čar­je, pred­vsem po­zi­tiv­no, prav ta­ko tu­di čla­ne nad­zor­ne­ga sve­ta. Je pa skup­šči­na za­ra­di umi­ka te toč­ke po­te­ka­la pre­cej bolj te­ko­če in hi­tro, kot smo pri­ča­ko­va­li."

Ma­tjaž Kre­velj ta­ko še na­prej osta­ja di­rek­tor druž­be. Zna­no je na­mreč, da je sve­to­va­lec ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca Mar­ko Ko­va­čič Mi­he­la­ka že­lel za­me­nja­ti za­to, da bi lah­ko ka­sne­je nad­zor­ni svet za­me­njal Kre­vlja.

Za­ra­di vse­ga ome­nje­ne­ga so za­do­volj­ni tu­di za­po­sle­ni. Ti so na­mreč pred skup­šči­no pod­je­tja na del­ni­čar­je na­slo­vi­li pi­smo, v ka­te­rem so jih po­zva­li k ra­zu­mne­mu de­lo­va­nju, saj naj bi Ni­grad pod vod­stvom Kre­vlja in z ak­tu­al­nim nad­zor­nim sve­tom po­slo­val bi­stve­no bo­lje kot v pre­te­klih le­tih. "Gle­de na to, da smo se bo­ri­li za to, da se raz­me­re v pod­je­tju sta- bi­li­zi­ra­jo in da konč­no le zač­ne­mo po­slo­va­ti kon­si­sten­tno, sem z od­lo­či­tvi­jo ob­či­ne, da pre­dlog uma­kne, za­do­volj­na. Pod­je­tje bo zdaj lah­ko v mi­ru na­da­lje­va­lo de­lo," je po­ve­da­la pred­se­dni­ca sve­ta de­lav­cev Vla­sta Pa­vlič Go­sak. La­stni­ki so se ta­ko na skup­šči­ni se­zna­ni­li le z le­tnim po­ro­či­lom o lan­skem po­slo­va­nju ter po­de­li­li raz­re­šni­co upra­vi in nad­zor­ne­mu sve­tu za de­lo v le­tu 2017. Če­prav je DUTB na skup­šči­ni pre­dla­gal, da se 30 ti­soč evrov lan­ske­ga do­bič­ka raz­de­li med la­stni­ke, so del­ni­čar­ji na kon­cu spre­je­li pre­dlog, da do­bi­ček osta­ne ne­raz­po­re­jen.

"Do­go­vo­ri­li smo se, da Ni­grad ustvar­je­ni do­bi­ček po­ra­bi za na­ba­vo no­vih osnov­nih sred­stev in z no­vo sis­te­mi­za­ci­jo za ko­rek­ci­jo plač za­po­sle­nih. Te so na­mreč is­te že vse od le­ta 2015, za­to mi­slim, da de­lav­ci to že ne­str­pno pri­ča­ku­je­jo," je po­ve­dal di­rek­tor Kre­velj.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Di­rek­tor Ni­gra­da Ma­tjaž Kre­velj bi lan­ski do­bi­ček na­me­nil za na­kup no­vih osnov­nih sred­stev in dvig plač de­lav­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.