Ob­či­na po­za­bi­la na sta­no­val­ce Fo­ru­ma

La­stni­ki par­kir­nih mest v ga­ra­žni hi­ši Fo­rum, ki ima iz­hod na Ca­fo­vo, so o na­čr­tu ob­či­ne, da za­pre to uli­co za ves pro­met, iz­ve­de­li iz ča­so­pi­sa

Vecer - - MARIBOR - "Ra­zlog za spre­mem­bo je bi­za­ren" Ob­či­na od­lo­či­tev spre­je­la prak­tič­no čez noč

Kot smo po­ro­ča­li vče­raj, na­me­ra­va ma­ri­bor­ska ob­či­na Ca­fo­vo uli­co za­pre­ti za prak­tič­no ves pro­met in jo na­me­ni­ti pred­vsem pe­šcem in ko­le­sar­jem. A na­črt ob­či­ne, o ka­te­rem bo­do na iz­re­dni se­ji da­nes od­lo­ča­li me­stni sve­tni­ki, ni na­le­tel na vse­splo­šno odo­bra­va­nje. V ure­dni­štvo smo na­mreč pri­do­bi­li pi­smo druž­be In­do­ma, ki upra­vlja objekt Fo­rum, v ka­te­rem je več kot 500 eta­žnih la­stni­kov, ter je hkra­ti tu­di la­stnik sto par­kir­nih mest v ga­ra­žni hi­ši Fo­rum, ki ima iz­hod na Ca­fo­vo. V pi­smu, na­slo­vlje­nem na ob­čin­ski urad za pro­met, v ime­nu eta­žnih la­stni­kov in la­stni­kov par­kir­nih mest zah­te­va­jo, da toč­ko o pre­no­vi Ca­fo­ve uli­ce uma­kne­jo z dnev­ne­ga re­da se­je me­stne­ga sve­ta. Kot ra­zlog na­ve­de­jo, da so o na­me­ri ob­či­ne iz­ve­de­li še­le iz ča­so­pi­sa: "Ne­do­pu­stno je, da kot od­go­vor­na služ­ba ne pri­do­bi­te in pri pri­pra­vi pre­dlo­gov za spre­mem­be ne upo­šte­va­te mne­nja vseh sta­no­val­cev in eta­žnih la­stni­kov, upo­rab­ni­kov Ca­fo­ve uli­ce, tem­več sle­di­te sa­mo oz­kim že­ljam po­sa­me­znih upo­rab­ni­kov. /.../ Ve­se­li smo, če že­li­ta Sre­dnja eko­nom­ska šo­la in Viš­ja šo­la za go­stin­stvo in tu­ri­zem iz­va­ja­ti do­da­tne ak­tiv­no­sti in se Ca­fo­va za­ra­di te­ga ob­ča­sno za kraj­ši čas za­pre, da pa bi se za­ra­di manj kot de­set pri­re­di­tev na le­to mo­ra­li njim pri­la­ga­ja­ti vsi sta­no­val­ci Ca­fo­ve, kom­ple­ksa Fo­rum in za­po­sle­ni ter stran­ke so- Ob­čin­ski urad za pro­met med dru­gim po­mir­ja bo­ja­zen sta­no­val­cev Fo­ru­ma, da bo iz­voz iz Ca­fo­ve mo­goč sa­mo na Par­ti­zan­sko: "Iz­voz iz obeh ga­ra­žnih hiš bo še na­prej mo­žen v obe sme­ri, kot je to že da­nes, to­rej tu­di na Raz­la­go­vo." A se pri tem po­ja­vi smi­sel­nost za­pr­tja uli­ce. V ga­ra­žni hi­ši Fo­rum je na­mreč kar 415 par­kir­nih mest, ki sku­paj z do­sta­vo in vo­zi­li so­di­šča brez dru­gih av­to­mo­bi­lov v uli­ci ge­ne­ri­ra­jo ve­či­no pro­me­ta. A so v ura­du za pro­met pre­pri­ča­ni, da je pre­dla­ga­na re­ši­tev do­bra in da bo po spre­mem­bi Ca­fo­va ven­dar­le bolj na­me­nje­na lju­dem kot av­to­mo­bi­lom. Ker bo pro­jekt, če bo ob­či­na 485 ti­soč evrov od dr­ža­ve tu­di de­jan­sko do­bi­la, re­a­li­zi­ran še­le pri­ho­dnje le­to, so v ura­du pre­pri­ča­ni, da bo­do v tem ča­su gle­de do­sto­pa do­re­kli re­ši­tev, ki bo ustre­za­la vsem, ta­ko obe­ma šo­la­ma kot sta­no­val­cem in la­stni­kom par­kir­nih mest v Fo­ru­mu. di­šča, pa je ne­do­pu­stno in ne­spre­je­mlji­vo."

Te­mu mne­nju se pri­dru­žu­je­jo tu­di ne­ka­te­ri sta­no­val­ci Fo­ru­ma. "Ta­kšno rav­na­nje ob­či­ne je ne­spre­je­mlji­vo. Pa tu­di ra­zlog za spre­mem­bo je bi­za­ren. Pro­met bo­do spre­me­ni­li, ker lah­ko le ta­ko do­bi­jo evrop­ski de­nar? To­rej smo sta­no­val­ci le ne­ka ko­la­te­ral­na ško­da, ko ob­či­na pri­do­bi­va evrop­ska sred­stva," me­ni pri­zna­ni prav­nik Ju­rij To­plak. V In­do­mi ob tem iz­ra­zi­jo tu­di skrb, da bi ob­či­na pro­met ure­di­la ta­ko, da bi bil mo­goč iz­voz iz Ca­fo­ve le na Par­ti­zan­sko ce­sto, ne pa več tu­di na Raz­la­go­vo, saj bi v tem pri­me­ru mo­ra­li upo­rab­ni­ki ga­ra­žne hi­še za po­ti po me­stu pre­cej kro­ži­ti. Iz ura­da za pro­met od­go­var­ja­jo, da pre­dlo­ga ne mo­re­jo uma­kni­ti z dnev­ne­ga re­da se­je me­stne­ga sve­ta, saj je pre­dla­ga­telj gra­di­va žu­pan An­drej Fi­štra­vec in ne urad. Iz od­go­vo­ra pa iz­ha­ja tu­di, da se je ob­či­na uli­co od­lo­či­la za­pre­ti ze­lo na hi­tro, kar naj bi bil tu­di ra­zlog, da ni­so pre­dlo­ga ce­lo­vi­to pred­sta­vi­li vsem, ki jih spre­mem­ba za­de­va. Mi­ni­str­stvo za in­fra­struk­tu­ro naj bi jih bi­lo na­mreč o tem, da je zno­va na vo­ljo de­nar iz raz­pi­sa ce­lo­stnih pro­me­tnih stra­te­gij, ob­ve­sti­lo še­le ta me­sec, rok za od­da­jo pri­jav pa je 12. sep­tem­ber.

"Za­to je ča­sa za ce­lo­vi­te obrav- na­ve med sta­no­val­ci zmanj­ka­lo, prak­tič­no ga ni bi­lo, saj je tre­ba za­ra­di ča­sov­ni­ce za­de­vo obrav­na­va­ti pred­no­stno. Ni­ka­kor pa ne dr­ži in­for­ma­ci­ja, da sta­no­val­ci ozi­ro­ma vsaj pred­stav­ni­ki sta­no­val­cev o na­ši na­me­ri ni­so se­zna­nje­ni. Ime­li smo kar ne­kaj se­stan­kov, kjer smo vse pred­stav­ni­kom vho­dov okrog Ca­fo­ve uli­ce ta pro­jekt tu­di pred­sta­vi­li. /.../ Na­men je bil, da se se­ve­da v na­da­lje­va­nju po­ve­že­mo tu­di z va­mi," med dru­gim za­pi­še­jo v od­go­vo­ru In­do­mi.

Iz In­do­me od­go­var­ja­jo, da ni­ka­kor ni­so pro­ti pre­no­vi, ven­dar na­čin ko­mu­ni­ci­ra­nja, ki ga je ubra­la ob­či­na, po nji­ho­vem mne­nju ni­ka­kor ni pra­vi in je pov­zro­čil ne­po­treb­no raz­bur­je­nje.

Zdra­vlje­nje enaj­stle­tne­ga Mar­ka Aber­ška, ki mu je dr. Dror Pa­ley na Flo­ri­di ope­ri­ral obe no­gi, se na­da­lju­je. "Dr. Pa­ley se je od­lo­čil, da bo Mar­ku čez dva me­se­ca od­stra­nil oba fi­k­sa­ter­ja hkra­ti. Mar­ko ima vsak dan fi­zi­o­te­ra­pi­je; te so ze­lo bo­le­če, a uspe­šne. Mar­ko je do­bre vo­lje, tu v bol­ni­ci že pov­sem do­mač z vse­mi," s Flo­ri­de spo­ro­ča Mar­ko­va ma­ma Jo­ži­ca Aber­šek. Po od­stra­ni­tvi fi­k­sa­ter­jev bo­do deč­ku na no­gi na­me­sti­li še ma­vec.

Mar­ko in nje­go­va ma­ma sta v ZDA že pol­ne tri me­se­ce, za deč­kom pa obe ope­ra­ci­ji. "Dne­vi hi­tro mi­ne­va­jo - vsak dan mo­ra­va v bol­ni­co na te­ra­pi­je, tri­krat te­den­sko ima Mar­ko še te­lo­vad­bo, ob po­pol­dne­vih pa v bol­ni­ci za otro­ke po­go­sto pri­pra­vi­jo dru­žab­ne ak­tiv­no­sti, v za­čet­ku te­dna sva bi­la na pri­mer po­va­blje­na na pi­co," pra­vi Jo­ži­ca.

Kma­lu se bo te­mu do­ga­ja­nju pri­dru­ži­lo še uče­nje, saj se sep­tem­bra tu­di za šesto­šol­ca Mar­ka zač­ne šo­la - pre­ko skypa. Ima­ta kaj do­mo­tož­ja? "Tu in tam se ogla­si." Ve­se­li­ta se že Ma­še Kra­lje­vić in nje­ne ma­me Na­ta­li­je, ki pri­de­ta na Flo­ri­do ko­nec sep­tem­bra - Ma­ši bo dr. Pa­ley ope­ri­ral kol­ke. (tv)

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Sta­no­val­ce Fo­ru­ma in la­stni­ke par­kir­nih mest v ga­ra­žni hi­ši Fo­rum skr­bi, ka­ko bo ob­či­na ure­di­la nji­hov iz­voz na Ca­fo­vo.

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

Mar­ko Aber­šek in nje­go­va ma­ma Jo­ži­ca sta na Flo­ri­di že tri me­se­ce.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.