Še ne­kaj dni do za­čet­ka šo­le

AiZS tu­di le­tos opo­zar­ja vo­z­ni­ke, naj bo­do na naj­mlaj­še ude­le­9en­ce v pro­me­tu po­zor­ni ce­lo le­to, ne le v pr­vih šol­skih dneh

Vecer - - MARIBOR -

in ka­je­nje v vo­zi­lu ob pri­so­tno­sti mla­do­le­tni­kov, saj v ča­su, ko je v vo­zi­lu mla­do­le­tnik, za­kon pre­po­ve­du­je upo­ra­bo to­bač­nih iz­del­kov," je na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci ob pri­čet­ku šol­ske­ga le­ta na­po­ve­dal Bo­štjan Smo­lej iz sek­tor­ja pro­me­tne po­li­ci­je pri Ge­ne­ral­ni po­li­cij­ski upra­vi. Hkra­ti star­še opo­zar­ja, da vsa od­go­vor­nost za pro­me­tno var­nost naj­mlaj­ših ni na dr­žav­nih in­sti­tu­ci­jah: "Star­ši so pr­vi, ki so od­go­vor­ni, da otro­ke opo­zo­ri­jo na pri­mer­no rav­na­nje v pro­me­tu. Star­ši naj gre­do z

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Otro­ci so v sprem­stvu ma­skot za­se­dli pre­hod za pe­šče in da­li vo­z­ni­kom ve­de­ti, da se vra­ča­jo na šol­ske po­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.