Pet in­te­re­sen­tov za kom­pleks

Ne­koč pri­lju­blje­na re­kre­a­cij­ska in iz­le­tni­ška toč­ka je pov­sem za­ra­šče­na, go­sti­šče pa po­sta­ja ru­še­vi­na

Vecer - - CELJSKO -

Na gra­du Pod­sre­da po­te­ka vse do ne­de­lje že tre­tje le­to za­po­red pro­jekt Od­dih za glas­be­ni­ke, ki se ga ude­le­žu­je­jo iz­va­jal­ci kla­sič­ne glas­be. V te­dnu dni bo­do vr­hun­ski glas­be­ni­ki z vse­ga sve­ta uži­va­li v ne­o­kr­nje­ni na­ra­vi, se spro­šča­li pre­ko jo­ge, ma­saž, me­di­ta­ci­je, ale­ksan­der teh­ni­ke, po­ho­dni­štva in pla­va­nja. Na ta na­čin se bo­do ime­li mo­žnost spro­sti­ti, po­skr­be­ti za svo­je te­lo in s po­mo­čjo usmer­je­ne te­ra­pi­je omi­li­ti zdra­vstve­ne te­ža­ve, ki se po­ja- vi­jo za­ra­di igra­nja. Pro­jekt, kot spo­ro­ča­jo iz Koz­jan­ske­ga par­ka v Pod­sre­di, glas­be­ni­kom omo­go­ča tu­di sku­pno mu­zi­ci­ra­nje in dru­že­nje. Z iz­le­ti, po­ku­ši­no vin in iz­bra­no lo­kal­no hra­no v teh dneh spo­zna­va­jo bo­ga­to kul­tur­no in na­rav­no de­di­šči­no Koz­jan­ske­ga. V pro­jekt so vklju­če­ni iz­ključ­no lo­kal­ni pri­de­lo­val­ci hra­ne in iz­va­jal­ci sto­ri­tev. Do­da­ti ve­lja, da se bo­do glas­be­ni­ki obi­sko­val­cem pred­sta­vi­li na kon­cer­tu, ki bo to so­bo­to ob 19.30 na gra­du Pod­sre­da. Po­gled z dru­ge stra­ni, kjer se ko­pi­či­jo od­pad­ki

Za­dnje ča­sa so me­di­ji ve­li­ko pi­sa­li o tem, da naj bi zna­me­ni­ti celj­ski grič Pe­tri­ček že imel no­ve­ga la­stni­ka in se bo konč­no za­če­lo ure­ja­ti to za­pu­šče­no in pov­sem de­gra­di­ra­no ob­mo­čje. To ne dr­ži. Res pa na Uprav­ni eno­ti (UE) Ce­lje po­te­ka po­sto­pek pro­da­je kom­ple­ksa, ki se bo lah­ko, če bo šlo vse glad­ko, to­rej če ne bo pri­tožb, kon­čal že ko­nec pri­ho­dnje­ga me­se­ca. Če pa se bo­do po slo­ven­ski na­va­di za­če­li pri­tož­be­ni po­stop­ki, bo­do v ru­še­vi­nah bi­vše­ga go­sti­šča še na­prej do­mo­va­li po­te­pu­ški psi in mač­ke ...

Na ogla­sni de­ski UE je bi­la po­nud­ba vseh so­la­stni­kov raz­lič­nih par­cel­nih šte­vilk - ze­mlji­šča v ce­lo­ti me­ri­jo več kot 46.000 kva­dra­tnih me­trov - za ce­no 173.000 evrov. Gre za pro­da­jo stavb­nih ze­mljišč v iz­me­ri oko­li 8100 kva­dra­tnih me­trov, sko­raj to­li­ko goz­dnih po­vr­šin s po­seb­nim sta­tu­som in kme­tij­skih ze­mljišč s sku­pno po­vr­ši­no sko­raj 30.081 kva­dra­tnih me­trov. Pra­vo­ča­sno je vlo­go od­da­lo pet za­in­te­re­si­ra­nih kup­cev. ri v na­šem me­stu. Pro­stor­ski akt, ki ve­lja za ne­pre­mič­ni­ne na ob­mo­čju Pe­trič­ka, na­re­ku­je ure­di­tev ob­sto­je­če­ga pro­sto­ra za re­kre­a­ci­jo v na­rav­nem oko­lju in ustre­zno ko­mu­nal­no opre­mo, za de­gra­di­ra­na ob­mo­čja pa pred­vi­de­va sa­na­ci­jo. Ohra­ni­jo se vsi špor­tni objek­ti in na­pra­ve ter go­stin­sko-tu­ri­stič­na de­jav­nost, ki se lah­ko ši­ri­jo po pred­ho­dni ce­stno-ko­mu­nal­ni sa­na­ci­ji ob­mo­čja. Mo­go­či sta od­stra­ni­tev objek­ta in no­vo­gra­dnja v okvi­ru stavb­nih ze­mljišč na tem ob­mo­čju za prej opi­sa­ne na­me­ne," nam je od­go­vo­ri­la služ­ba za od­no­se z jav­nost­mi celj­ske me­stne ob­či­ne na vpra­ša­nje, ali bo lah­ko ob­či­na vpli­va­la na to, kaj se bo v bo­do­če gra­di­lo in do­ga­ja­lo na Pe­trič­ku. na dre­ve­su pa klop­ce za od­dih, ure­je­ne so uč­ne po­ti in le­po mar­ki­ra­ne po­seb­no­sti me­stne­ga goz­da vse tja do An­ske­ga vr­ha, kjer je eden naj­lep­ših raz­gle­dov na Ce­lje in oko­li­co. Prav sre­di vse­ga te­ga je Pe­tri­ček, a da­nes si nih­če več ne upa tja gor.

Fo­to: An­drej GRILC

Kon­cert kla­sič­ne glas­be v atri­ju gra­du Pod­sre­da

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.