Pre­va­lje kot Tro­ja­ne

Dr­ža­va pri­zna­la, da Ko­ro­ška po­tre­bu­je šti­ri­pa­sov­ni­co do nje­ne­ga osr­čja. Aljaž Ver­hov­nik, vod­ja mla­din­ske ini­ci­a­ti­ve: "Te­melj za pri­ho­dnost ra­zvo­ja"

Vecer - - KOROŠKA - Štir­je pa­so­vi in dva pa­so­va Draž­je, a edi­no pra­vil­no

Od­bor za iz­gra­dnjo tre­tje ra­zvoj­ne osi se je to­krat se­zna­nil z dol­go pri­ča­ko­va­ni­mi re­zul­ta­ti štu­di­je ce­stnih po­ve­zav na od­se­ku Slo­venj Gra­dec- Dra­vo­grad- Hol­mec, ki so pod­la­ga za na­dalj­nje na­čr­te. "Z re­zul­ta­ti smo iz­je­mno za­do­volj­ni," je uvo­do­ma de­jal pre­valj­ski žu­pan Ma­tic Ta­sič. "Da­nes se pro­jek­ti­ra šti­ri­pa­sov­ni­ca na od­se­ku Slo­venj Gra­dec-Ve­le­nje, v pred­sta­vlje­nih re­ši­tvah od­se­ka od Slo­venj Grad­ca do Holm­ca pa so pre­dlo­gi ta­ki, ki upo­šte­va­jo na­še že­lje, pri­pom­be in pre­dlo­ge." Po­drob­no­sti štu­di­je je pred­sta­vil od­ha­ja­jo­či mi­ni­ster za in­fra­struk­tu­ro Pe­ter Ga­šper­šič: "S stra­ni dr­ža­ve, mi­ni­str­stva, Dar­sa po­tr­ju­jem re­snost od­lo­či­tve, da se pro­jekt tre­tje osi na­da­lju­je in da do gra­dnje pri­de čim prej. Štu­di­ja da­je do­bro pod­la­go za hi­trej­še ume­šča­nje v pro­stor. Na od­se­ku Pro­jek­tant Du­šan Ogri­zek iz Li­ne­a­la je po­ja­snil, ka­ko med­tem po­te­ka pro­jek­ti­ra­nje na de­lu med Ve­le­njem in Slo­venj Grad­cem, za kar je z Dar­som že bi­la pod­pi­sa­na po­god­ba: "Ge­o­de­ti so na te­re­nu in v ne­kaj dne­vih bo­do na te­ren šli tu­di ge­o­lo­gi. Sku­pni rok je 30 me­se­cev in zno­traj te­ga pri­bli­žno le­to in pol za pr­vi del, pro­jekt za pri­do­bi­tev grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja, pre­o­sta­nek pa za pro­jekt iz­ved­be." Mi­ni­stra Ga­šper­ši­ča smo vpra­ša­li, kdaj lah­ko pri­ča­ku­je­mo po­spe­ši­tev tu­di na od­se­ku med Ve­le­njem in av­to­ce­stnim kri­žem, ki ga za­u­sta­vlja­jo po­stop­ki pred ustav­nim so­di­ščem: "Že­lja vseh je, da se po­stop­ki čim prej na­da­lju­je­jo - ali da so­di­šče čim prej od­lo­či, k te­mu ga je mi­ni­str­stvo tu­di po­zva­lo, dru­ga pot, mor­da še hi­trej­ša, pa je, da s stra­ni ob­čin pri­de do spo­zna­nja, da ne le da se za­vi­ra šir­ši pro­jekt, am­pak da tu­di za la­sten ra­zvoj to ni ko­ri­stno. Vse no­ve po­ve­za­ve pri­na­ša­jo no­ve mo­žno­sti za ra­zvoj. Vsaj za ob­či­no Bra­slov­če vem, da se po­go­var­ja­mo o ce­li vr­sti na­ve­zo­val­nih cest. Že­lim si, da bi po­bu­de, ki ško­di­jo ra­zvo­ju ta­ko teh dveh ob­čin kot ce­lo­tne re­gi­je, bi­le čim prej uma­knje­ne. Tu­di za pri­za­de­te kra­ja­ne iz­ku­šnje ka­že­jo, da se v ta­kih pri­me­rih ma­ksi­mal­no po­skr­bi, da ni­so na slab­šem." Od­bor za iz­gra­dnjo tre­tje osi: "Pro­jekt gre na­prej."

med Slo­venj Grad­cem in Dra­vo­gra­dom se na­da­lju­je že iz­ve­de­na va­ri­an­ta kot šti­ri­pa­sov­ni­ca, s pre­dla­ga­ni­mi op­ti­mi­za­ci­ja­mi. Tu­di od Oti­ške­ga Vr­ha pro­ti Rav­nam je pred­vi­de­no, da se v pro­stor ume­sti šti­ri­pa­sov­ni­ca, med­tem ko je od Ra­ven mi­mo Pre­valj do Po­lja­ne pred­vi­de­na no­va dvo­pa­sov­ni­ca, od Po­lja­ne pro­ti Holm­cu pa re­kon­struk­ci­ja ob­sto­je­če ce­ste."

Na tra­si bo­do tri­je tu­ne­li: Gra­di­šče pri Slo­venj Grad­cu, Se­lo­vec in na Pre­va­ljah pod Stra­ži­ščem, kjer so še apri­la ime­li v mi­slih tu­di po­kri­te in od­kri­te vko­pe, kar je zbu­ja­lo ne­go­do­va­nje ob­ča­nov. Pre­valj­ski tu­nel naj bi ta­ko me­ril tri ki­lo­me­tre, za­čel naj bi se pri "hal­di" na me­ji z ob­či­no Rav­ne, kon­čal pa pri Što­par­je­vem mo­stu, kjer je od­cep za Šen­ta­nel. Pro­me­tno obre­me­nje­nih in go­sto na­se­lje­nih Pre­valj ta­ko naj ne bi do­da­tno obre­me­nje­va­la no­va ce­sta po se­ver­nem po­bo­čju.

Mi­ni­ster je še de­jal, da so ta­ko iz­pol­nje­ni po­go­ji, da spro­ži­jo in ak­ti­vi­ra­jo ume­šča­nje v pro­stor, kar da je na se­stan­ku po­tr­di­la tu­di pred­stav­ni­ca mi­ni­str­stva za oko­lje in pro­stor. V pro­to­ko­lu je rok za za­klju­ček ume­šča­nja po­le­ti 2020 in da­nes so oce­ni­li, da je na od­se­ku Slo­venj Gra­dec-Oti­ški Vrh ver­je­tno do­se­gljiv, saj gre za zna­ne in le op­ti­mi­zi­ra­ne va­ri­an­te. Tež­ji za­lo­gaj pa bo od­sek od Oti­ške­ga Vr­ha pro­ti Holm­cu, kjer ute­gne pri­ti do od­mi­kov. Vi­li Ža­vr­lan, član upra­ve Dar­sa, je iz­ra­zil za­do­volj­stvo z uskla­je­no in kva­li­te­tno re­ši­tvi­jo: "Vsi od­se­ki so pri­mer­lji­vi z od­se­kom av­to­ce­ste pre­ko Tro­jan, gra­dnja bo ze­lo zah­tev­na, stro­škov­no bo tu­di ne­ko­li­ko draž­ja, am­pak to je edi­na pra­vil­na pot, ker gra­di­mo za 50 ali več let. Iz­va­ja­li bo­mo vse ak­tiv­no­sti v zve­zi s pred­ho­dni­mi po­stop­ki do spre­je­ma dr­žav­nih pro­stor­skih na­čr­tov. Sred­stva so za­go­to­vlje­na, fi­nan­cer je dr­ža­va iz na­slo­va na­do­me­stil za upo­ra­bo stavb­nih ze­mljišč. Ne vi­di­mo no­be­nih ovir, da ne bi v ro­kih, kot jih je na­ve­del mi­ni­ster, pri­šli do dr­žav­nih pro­stor­skih na­čr­tov za od­se­ka od Slo­venj Grad­ca na­prej. Vre­dnost gra­dnje je oce­nje­na na 432 mi­li­jo­nov evrov za oba od­se­ka. Dru­ga fa­za, do­gra­di­tev dvo­pa­sov­ni­ce v šti­ri­pa­sov­ni­co na de­lu Slo­venj Gra­dec-Oti­ški Vrh-Rav­ne, pa je vre­dna 127 mi­li­jo­nov brez DDV."

Za­do­vo­ljen je bil tu­di Aljaž Ver­hov­nik, vod­ja mla­din­ske ini­ci­a­ti­ve Hoč'mo ce­sto: "Štu­di­ja je sve­tel te­melj za pri­ho­dnost ra­zvo­ja Ko­ro­ške, do­bi­li smo tr­dno za­go­to­vi­lo po

Nraz­lič­nih ka­zal­ni­kih, da si Ko­ro­ška upra­vi­če­no pri­za­de­va za šti­ri­pa­sov­no hi­tro ce­sto v osr­čje, go­spo­dar­sko sre­di­šče re­gi­je in da dol­go­roč­no lah­ko to po­me­ni, da bo­mo pre­pre­či­li beg mo­žga­nov."

Kot je zna­no, naj bi Ga­šper­ši­čev po­lo­žaj v no­vi vla­di za­se­dla Alen­ka Bra­tu­šek, pri če­mer so po nje­go­vem za­de­ve pe­lja­ne ta­ko, da bo vsa­ka no­va vla­da ali mi­ni­ster za­de­ve lah­ko le še do­da­tno po­ga­njal in da uso­da pro­jek­ta ni pod vpra­ša­jem. Po­dob­no me­ni tu­di Ver­hov­nik, ki je de­jal, da ga z op­ti­miz­mom nav­da­ja tu­di in­for­ma­ci­ja, da je tre­tja os del ko­a­li­cij­ske po­god­be. Oce­nil je še, da bi v man­da­tu te vla­de lah­ko pri­šlo do pri­čet­ka gra­dnje spo­dnje­ga od­se­ka in ume­sti­tve zgor­njih dveh.

Pro­jek­tna hi­trost šti­ri­pa­sov­ni­ce je 100 ki­lo­me­trov na uro, dvo­pa­sov­ni­ce 90, za za­dnji od­sek pro­ti Holm­cu pa 70 ki­lo­me­trov na uro v ce­lo­tnem plan­skem ob­do­bju pro­me­ta do le­ta 2040. Od­sek med Slo­venj Grad­cem in Dra­vo­gra­dom me­ri 17 ki­lo­me­trov, od Oti­ške­ga Vr­ha do Holm­ca pa 16. a 48. li­kov­ni ko­lo­ni­ji mla­dih v Vu­ze­ni­ci je ustvar­ja­lo šest mla­dih ume­tni­kov iz Ita­li­je, pet iz Av­stri­je in de­set iz Slo­ve­ni­je. V do­pol­dan­skem ča­su so v pro­sto­rih Osnov­ne šo­le (OŠ) Vu­ze­ni­ca ustvar­ja­li v okvi­ru te­ma­ti­ke mor­je pri­ja­telj­stva, po­pol­dan pa so spo­zna­va­li oko­li­co. Sko­raj te­den dni so se Vu­ze­ni­ča­ni dru­ži­li in ustvar­ja­li z go­sti, ki so se ude­le­ži­li tu­di za­ba­ve med Vu­ze­ni­ški­mi dne­vi. Obi­ska­li so tu­di vo­dni park v Ra­dljah, se igra­li špor­tne igre in ja­ha­li ko­nje.

Na­sta­lo je ve­li­ko del, ki so jih po­sta­vi­li na ogled ob za­ključ­ku ko­lo­ni­je, mla­di ume­tni­ki pa so si oblju­bi­li, da se kma­lu spet sre­ča­jo. "Na­sle­dnje le­to bo li­kov­no ko­lo­ni­jo go­sti­la Ma­džar­ska, 50. oble­tni­co pa bo­mo za­o­kro­ži­li le­ta 2020 v Vu­ze­ni­ci, nje­nem 'roj­stnem kra­ju'," nam je po­ve­da­la rav­na­te­lji­ca OŠ Vu­ze­ni­ca Moj­ca Hra­stelj Bre­lih. (up)

Fo­to: To­maž RANC

Fo­to: Loj­ze GOBEC

Mla­di so ustva­ri­li ve­li­ko do­brih del.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.