Ne gre le za jo­gurt

Bla­gov­na znam­ka Iz­bra­na ka­ko­vost mo­ra na tr­gu tek­mo­va­ti s šte­vil­ni­mi po­dob­ni­mi ozna­ka­mi ve­li­kih tr­gov­cev, ki po­u­dar­ja­jo po­ve­za­nost iz­del­kov s Slo­ve­ni­jo

Vecer - - POMURJE - Osno­va etno­cen­trič­ni po­tro­šnik Ve­dno zno­va opo­mi­nja­ti

No­vi stra­te­ški na­črt vklju­ču­je tu­di pra­ši­če­re­jo, prav ta­ko vstop no­vih sek­tor­jev, ki se do­slej ni­so od­lo­či­li za so­de­lo­va­nje, kot so ze­le­nja­va, vi­no in med, po­ja­snju­je Ani­ta Ja­kuš, pred­se­dni­ca Sve­ta za pro­mo­ci­jo kme­tij­skih in ži­vil­skih pro­i­zvo­dov, or­ga­na, ki bo vla­di pre­dla­gal spre­jem stra­te­ške­ga na­čr­ta. Eden od av­tor­jev pre­dlo­ga no­ve­ga stra­te­ške­ga na­čr­ta in stro­kov­njak za tr­žno ko­mu­ni­ci­ra­nje Kle­ment Pod­nar po­u­dar­ja, da je že v pr­vem ob­do­bju iz­va­ja­nja ak­ci­ja ob­ro­di­la sa­do­ve - pred­vsem v vzpo­sta­vi­tvi ta­ko ime­no­va­ne­ga etno­cen­trič­ne­ga po­tro­šni­ka, ki je za slo­ven­ske iz­del­ke pri­pra­vljen pla­ča­ti več. "Če ni­ma­mo te vr­ste po­tro­šni­ka, ni­smo na­re­di­li ni­če­sar."

Pov­pra­še­va­nje po slo­ven­ski hra­ni je, kot pra­vi, še ve­dno ela­stič­no, to­rej je ce­na še ve­dno pri­mar­ni de­jav­nik, na pod­la­gi ka­te­re­ga se po­tro­šni­ki od­lo­ča­jo o na­ku­pu do­lo­če­ne­ga bla­ga. Ta­kih je oko­li 30 od­stot­kov slo­ven­skih po­tro­šni­kov. "Že­li­mo si, da bi bi­lo več ta­kih, ki bi bi­li pri­pra­vlje­ni pla­ča­ti več za slo­ven­sko hra­no in da bi za­njo tu­di več pla­ča­li kot do­slej."

Ozna­če­va­nje slo­ven­ske­ga bla­ga sa­mo po se­bi še ne po­me­ni ve­li­ko, saj, kot po­ja­snju­je Pod­nar, pre­na­si­če­nost z ozna­ka­mi na tr­gu bolj ško­di kot ko­ri­sti. Bla­gov­na znam­ka Iz­bra­na ka­ko­vost se je na­mreč zna­šla v druž­bi šte­vil­nih po­dob­nih oznak, ki jih ve­či­no­ma spre­tno in agre­siv­no ogla­šu­je­jo ve­li­ki tr­gov­ci in ki prav ta­ko opo­zar­ja­jo na ta­kšno ali dru­gač­no po­ve­za­nost iz­del­ka s Slo­ve­ni­jo ter s tem iz­ko­ri­šča­jo pre­fe­ren­ce etno­cen­trič­ne­ga po­tro­šni­ka. Kle­men Pod­nar

"Da je Iz­bra­na ka­ko­vost del te sku­pi­ne, je pre­ma­lo. Za­to je tre­ba na­da­lje­va­ti de­lo, saj je ne­mo­go­če v treh le­tih na­re­di­ti moč­no bla­gov­no znam­ko." Tr­gov­cem za­to po be­se­dah Pod­nar­ja ni v in­te­re­su, da bi uspel pro­jekt Iz­bra­na ka­ko­vost, ker jim zbi­ja po­ga­jal­sko moč v od­no­su s pre­de­lo­val­no in­du­stri­jo in pri­de­lo­val­ci, a prav ta­ko ustvar­ja pov­pra­še­va­nje po slo­ven­skem bla­gu, ki ga mo­ra­jo po­sle­dič­no ime­ti na po­li­cah. Ko se bo v she­mo vklju­či­lo več sek­tor­jev, bo bla­gov­na znam­ka še moč­nej­ša, me­ni Pod­nar. Po­tro­šnik mo­ra pri na­ku­pu jo­gur­ta do­bi­ti aso­ci­a­ci­jo, da ne bo ku­pil sa­mo jo­gur­ta, tem­več da za pro­i­zvo­dnjo te­ga jo­gur­ta sto­ji ce­lo­tno po­de­že­lje, pra­vi Pod­nar. "A če se gi­blje­mo sa­mo v ka­te­go­ri­ji jo­gur­ta, je to pre­ma­lo." Pod­nar me­ni, da bi lah­ko pro­mo­ci­jo iz­bra­ne ka­ko­vo­sti kom­bi­ni­ra­li z ne­ka­te­ri­mi že ob­sto­je­či­mi pro­jek­ti, kot so dan slo­ven­ske hra­ne, Šol­ski lo­nec ali Do­ber tek, Slo­ve­ni­ja.

"Ta in­te­gra­ci­ja je si­cer tež­ja, kot se zdi na pr­vi po­gled. Po­tro­šni­ka je tre­ba ves čas opo­mi­nja­ti na iz­del­ke Iz­bra­ne ka­ko­vo­sti. Zmo­tno je pre­pri­ča­nje, da bo­mo z do­lo­če­nim vlož­kom do­se­gli do­lo­če­no sto­pnjo oza­ve­šče­no­sti, ki se bo ob­dr­ža­la. Ne bo se, saj lju­dje po­za­blja­jo!" Kljub te­mu me­ni, da ima znak Iz­bra­na ka­ko­vost po­ten­ci­al, da po­sta­ne še ne­kaj več kot sa­mo in­di­ka­tor ka­ko­vo­sti.

Pod­nar pri­de­lo­val­cem in pre­de­lo­val­ni in­du­stri­ji sve­tu­je, naj za pro­mo­ci­jo upo­ra­blja­jo so­dob­ne pri­je­me, ki ima­jo da­nes naj­ve­čji uči­nek. "To je na pri­mer ko­mu­ni­ka­ci­ja na rav­ni spo­ro­čil pri­ja­te­ljev na fa­ce­bo­o­ku, ki so da­nes za mar­si­ko­ga naj­bolj re­le­van­ten vir in­for­ma­cij." Pri tem pre­iz­ku­še­no me­to­do pred­sta­vlja­jo zgod­be uspe­šnih mla­dih lju­di, po­ve­za­nih s pre­hra­no ali ku­li­na­ri­ko. "Ta­ke zgod­be so pre­cej bolj­še od pro­mo­cij­skih član­kov o slo­ven­skih pod­je­tjih, ki ni­ko­gar ne za­ni­ma­jo."

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Iz­del­ki z ozna­ko Iz­bra­na ka­ko­vost so na tr­go­vskih po­li­cah v druž­bi iz­del­kov s šte­vil­ni­mi po­dob­ni­mi ozna­ka­mi.

Fo­to: Ju­re ZAUNEKER

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.