V šo­lo pr­vič 104 otro­ci

Naj­več jih bo šol­ski prag v po­ne­de­ljek pre­sto­pi­lo v OŠ Or­mož, naj­manj v OŠ Stan­ka Vra­za. Ve­li­ko šol že te­me­lji­to pre­no­vlje­nih

Vecer - - PODRAVJE - Ve­li­ko vla­ga­jo v pre­no­vo V pr­vem le­tni­ku 38 di­ja­kov Ši­ri­li bo­do vr­tec

Vor­mo­ški ob­či­ni ima­jo pet osnov­nih šol (OŠ): Or­mož, Ivanj­kov­ci, Ve­li­ka Ne­de­lja s po­dru­žni­co v Pod­gor­cih, Mi­klavž pri Or­mo­žu s po­dru­žni­co na Ko­gu in šo­lo s pri­la­go­je­nim pro­gra­mom Stan­ka Vra­za; ter gi­m­na­zi­jo. Kot pra­vi Moj­ca Zor­čič, vod­ja od­del­ka za druž­be­ne de­jav­no­sti, bo­do sku­pno ime­li v no­vem šol­skem le­tu v vseh pe­tih OŠ 1022 učen­cev, od te­ga so 104 pr­vo­šolč­ki. Vpis je po­do­ben kot la­ni, naj­več učen­cev je vklju­če­nih v or­mo­ško OŠ in naj­manj v OŠ Stan­ka Vra­za. Med­tem ko so la­ni ener­get­sko pre­no­vi­li OŠ Ivanj­kov­ci in Mi­klavž pri Or­mo­žu, kjer so do­bi­li no­vo stavb­no po­hi­štvo, pred­vsem okna, izo­li­ra­no in pre­no­vlje­no pro­če­lje in so­do­ben ogre­val­ni sis­tem, sta bi­li le­tos na vr­sti OŠ Ve­li­ka Ne­de­lja in Or­mož.

Na­lož­ba pri Ve­li­ki Ne­de­lji v sa­na­ci­jo šol­ske stav­be je vre­dna do­brih 369 ti­so­ča­kov, a ob tem tam ob­na­vlja­jo tu­di špor­tno dvo­ra­no, vre­dnost teh del je ne­kaj čez 389 ti­soč evrov. V OŠ Or­mož ener­get­ska sa­na­ci­ja ter­ja 660 ti­so­ča­kov, gra­dnja in no­va opre­ma ku­hi­nje še oko­li 436 ti­so­ča­kov. Med ve­čji­mi na­lož­ba­mi Zor­či­če­va ome­ni še ob­no­vo stre­he na OŠ Ivanj­kov­ci, vre­dno sko­raj 16 ti­so­ča­kov: "V vseh šo­lah ob­či­na so­fi­nan­ci­ra tu­di gra­dnjo brez­žič­ne­ga omrež­ja in na­kup in­for­ma­cij­sko-ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me na pod­la­gi jav­ne­ga na­ci­o­nal­ne­ga raz­pi­sa za pro­gra­ma SIO-2020." Klav­di­ja Zor­jan, rav­na­te­lji­ca gi­m­na­zi­je Or­mož, kjer iz­va­ja­jo gi­m­na­zij­ski pro­gram in pro­gram pred­šol­ske vzgo­je, pra­vi, da bo­do ime­li sku­pno 146 di­ja­kov. V pr­vi le­tnik gi­m­na­zij­ske­ga pro­gra­ma je vpi­sa­nih 15 di­ja­kov, v dru­ge­ga 16 in v tre­tje­ga 18, ma­tu­ran­tov bo­do le­tos ime­li 23. Pro­gram pred­šol­ske vzgo­je bo obi­sko­va­lo 74 di­ja­kov, v pr­vem le­tni­ku jih bo 23, v dru­gem in tre­tjem po 19, ma­tu­ran­tov bo 13.

Kot še pra­vi Zor­ja­no­va, v po­le­tnem ča­su ka­kih ve­čjih ob­no­vi­tve­nih del na objek­tih gi­m­na­zi­je ni­so ime­li. So pa po­no­sni, da so v spo­mla­dan­skem ro­ku splo­šne ma­tu­re do­se­gli 100- od­sto­tni uspeh: "Naš pro­fe­sor­ski zbor je ze­lo za­do­vo­ljen, še po­seb­no ker so pri šte­vil­nih pred­me­tih di­ja­ki po­ka­za­li zna­nje, ki je nad slo­ven­skim pov­pre­čjem. De­ni­mo pri nem­šči­ni in ma­te­ma­ti­ki na viš­ji rav­ni ter pri ge­o­gra­fi­ji, in­for­ma­ti­ki, so­ci­o­lo­gi­ji, zgo­do­vi­ni in psi­ho­lo­gi­ji." Po­no­sni so tu­di na zla­te ma­tu­rant­ke Ja­njo Žin­ko, Na­stjo Fe­guš in Ma­jo Fi­li­pič. Le­tos je ma­tu­ri­ra­la tu­di pr­va ge­ne­ra­ci­ja v pro­gra­mu pred­šol­ska vzgo­ja, ki je prav ta­ko do­se­gla 100-od­sto­ten uspeh. Zor­ja­no­va: "Ime­li smo 15 ma­tu­rantk, zla­ti ma­tu­rant­ki z 22 toč­ka­mi in po­hva­lo sta po­sta­li Sa­ra Ba­bič in Ta­ma­ra Ka­u­če­vič."

V OŠ Or­mož je le­tos 40 pr­vo­šol­cev, kar je eden manj kot la­ni, vseh učen­cev je 400. Kot pra­vi rav­na­telj Ale­ksan­der Šter­man, so ve­se­li, da gre­sta h kon­cu pre­no­va šol­ske stav­be in po­so­do­bi­tev ku­hi­nje. Za­do­vo­ljen je tu­di, da bo­do po­sto­po­ma v treh le­tih za­me­nja­li ra­ču­nal­ni­ško opre­mo, saj so vklju­če­ni v na­ci­o­nal­ni pro­gram SIO-2020. Rav­na­te­lji­ca OŠ Ivanj­kov­ci Na­da Pi­gnar pra­vi, da ima­jo že ne­kaj za­dnjih let od enajst do dva­najst pr­vo­šol­cev in da bo tu­di v pri­ho­dnje po­dob­no. Vseh učen­cev ima­jo le­tos 151: "Ima­mo po en od­de­lek vsa­ke ge­ne­ra­ci­je, pred le­ti je bil vpis ne­ko­li­ko viš­ji, ta­ko da je zdaj naj­več učen­cev v tre­tjem ozi­ro­ma če­tr­tem ra­zre­du." Čez po­le­tje so, po­tem ko so la­ni ce­lo­tno šo­lo pre­no­vi­li, pre­ple­ska­li ne­kaj učil­nic, pri­pra­vlja­jo se na raz­ši­ri­tev vrt­ca. Pi­gnar­je­va: "Do­gra­di­li ga bo­mo in s tem iz­pol­ni­li vsa me­ri­la za tri od­del­ke. So­glas­je ob­či­ne, ki je in­ve­sti­tor, in šol­ske­ga mi­ni­str­stva za na­lož­bo ima­mo, nje­na vre­dnost je oce­nje­na na pol mi­li­jo­na evrov. Na­de­ja­mo se, da bo­mo gra­dnjo pri­če­li kma­lu."

OŠ Ivanj­kov­ci je vklju­če­na v pro­gram gi­ba­nja in zdrav­ja za do­bro Ju­li­ja la­ni je ob­či­na pod­pi­sa­la po­god­bo z iz­va­jal­cem gra­dnje ve­čje­ga pri­zid­ka k špor­tni dvo­ra­ni na Har­de­ku pri Or­mo­žu. Z njim bo­do pri­do­bi­li 1100 kva­dra­tnih me­trov no­vih špor­tnih po­vr­šin, ki jih bo­do s pri­dom upo­ra­blja­li pred­vsem v Ro­ko­me­tnem klu­bu Or­mož. Na­lož­ba je vre­dna 1,333 mi­li­jo­na evrov, de­nar bo v ce­lo­ti pri­ma­knil or­mo­ški pro­ra­čun. De­la iz­va­ja pod­je­tje VG5 iz lju­bljan­ske­ga Teh­no­lo­ške­ga par­ka. Rok za do­kon­ča­nje del je si­cer fe­bru­ar 2019, a naj bi bi­la po na­po­ve­dih iz­va­jal­ca kljub ne­ka­te­rim te­ža­vam za­ra­di vdo­ra me­te­or­ne vo­de kon­ča­na pre­cej prej. No­ve pri­do­bi­tve se ta­ko or­mo­ški osnov­no­šol­ci kot tu­di v špor­tnih klu­bih se­ve­da že ze­lo ve­se­li­jo. po­go­sto dru­ži­jo do­ma­či­ni. Tja­kaj po­go­sto za­i­de­jo mla­do­po­ro­čen­ci, da v fo­to­graf­ski objek­tiv uja­me­jo naj­lep­še tre­nut­ke svo­je­ga ži­vlje­nja.

Tün­fu po­dob­nih rib­ni­kov je na ptuj­skem po­de­že­lju še ve­li­ko in pov­sod je vi­de­ti, da ri­bi­či in do­ma­či­ni skr­bi­jo za nji­ho­vo ure­je­nost. Pa so ta­ko, še po­se­bej v ča­su ri­bo­lov­ne se­zo­ne, do­bro obi­ska­ni, v svo­je oko­lje va­bi­jo tu­di lju­di, ki že­li­jo ob vo­di le po­se­de­ti. po­ču­tje, v okvi­ru ka­te­re­ga so trem re­dnim uram te­le­sne vzgo­je do­da­li še dve, na­me­nje­ni zdra­ve­mu ži­vljenj­ske­mu slo­gu. Tu­di le­tos bo­do pr­vi te­den v ok­to­bru učen­ci od pe­te­ga ra­zre­da da­lje v šo­lo in iz nje pe­ša­či­li.

Te­me­lji­ta pre­no­va šo­le te dni gre h kon­cu tu­di na OŠ Ve­li­ka Ne­de­lja. Ta ima na ma­tič­ni šo­li 22 pr­vo­šolč­kov, na po­dru­žni­ci v Pod­gor­cih pa jih je de­vet.

Fo­to: Dar­ja LUKMAN ŽUNEC

Le­tos bo pro­gra­ma gi­m­na­zi­je in pred­šol­ske vzgo­je obi­sko­va­lo 146 di­ja­kinj in di­ja­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.