Raz­kri­tje bo­le­či­ne Čaj­ko­vske­ga

Pred­sta­va Čaj­ko­vski. Pro et Con­tra v pol­no­sti iz­ra­za si­cer ne do­se­ga kom­ple­ksno­sti (in in­ten­ziv­no­sti) ne­ka­te­rih že vi­de­nih pred­stav pri­zna­ne­ga ru­ske­ga ko­re­o­gra­fa Bo­ri­sa Ei­fma­na

Vecer - - KULTURA -

Ob pre­ka­lje­nem Leu Nucci­ju je kot Gil­da v Ri­go­let­tu ble­ste­la ita­li­jan­ska so­pra­nist­ka Ma­ria Mon­zo.

Nje­go­vo po­se­ga­nje v do­ga­ja­nje učin­ko­vi­to na­do­me­šča ozi­ro­ma do­pol­nju­je nje­gov dvoj­nik, lik, ki kon­cep­tu­al­no in ko­re­o­graf­sko naj­bolj iz­sto­pa. Sko­raj ve­dno pri­so­ten pred­sta­vlja skla­da­te­ljev al­ter ego, po­o­se­bljen ozi­ro­ma mul­ti­pli­ci­ran tu­di v vseh te­mač­nih (ali vsaj tra­gič­nih) ju­na­kih nje­go­vih del: Ro­thbar­du, Dros­sel­me­yer­ju, Onje­gi­nu in Her­ma­nu. Tej vlo­gi je Igor Su­bbo­tin ( ki je na­do­me­stil po­ško­do­va­ne­ga Ser­ge­ja Vo­lo­bu­e­va) vdih­nil po­tre­ben raz­pon od mla­do­stne ne­dol­žno­sti do mrač­ne de­mon­sko­sti.

Med žen­ski­mi vlo­ga­mi bolj kot že­na Čaj­ko­vske­ga, An­to­ni­na Mi­lju­ko­va (teh­nič­no brez pri­pomb jo je od­ple­sa­la Ja­na Gor­di­jen­ko), ute­me­lje­no do­mi­ni­ra lik skla­da­te­lje­ve me­cen­ke, Na­de­žde von Meck. An­ge­la Tur­ko jo je odlič­no upo­do­bi­la kot ele­gan­tno in ma­te­rin­sko za­šči­tni­ško lju­bi­te­lji­co ume­tno­sti, ki svo­je­mu va­ro­van­cu omo­go­ča beg v ustvar­jal­ni do­mi­šljij­ski svet, za ka­te­re­ga se zdi, da mu pred­sta­vlja edi­no ute­ho

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.