Na krat­ko

Vecer - - ŠPORT -

Mo­lard no­vi vo­dil­ni na Vu­el­ti

Av­stra­lec Si­mon Clar­ke je zma­go­va­lec pe­te eta­pe ko­le­sar­ske dir­ke po Špa­ni­ji, ki se je po 188,7 ki­lo­me­tra kon­ča­la z uspe­šno ak­ci­jo ube­žni­kov v Roque­ta­su de Ma­ru. Ju­nak dne­va je s še­stim me­stom po­stal Fran­coz Ru­dy Mo­lard, ki je no­vi vo­dil­ni v sku­pnem se­štev­ku. Po 60 ki­lo­me­trih eta­pe se je spre­daj zna­šla sku­pi­na 25 ube­žni­kov. Ita­li­jan Ales­san­dro De Mar­chi je po­sku­sil s sa­mo­stoj­no ak­ci­jo v za­dnjih 100 ki­lo­me­trih dne­va, Clar­ke in Ni­zo­ze­mec Bau­ke Mol­le­ma sta se mu na če­lu dir­ke pri­dru­ži­la 54 ki­lo­me­trov pred cilj­no čr­to. Glav­ni­na se je za­daj dol­go ča­sa obo­ta­vlja­la, kar je 36 ki­lo­me­trov pred kon­cem eta­pe iz­ko­ri­stil Mo­lard in se od­lo­čil za lov na vo­dil­no tro­ji­co. Do­bil je druž­bo Ita­li­ja­na Da­vi­de­ja Vil­lel­le in Ni­zo­zem­ca Flo­ri­sa De Ti­er­ja. Še de­set ki­lo­me­trov pred cilj­no čr­to se je zde­lo, da bo­do De Mar­chi, Clar­ke in Mol­le­ma ob­ra­ču­na­li za eta­pno slav­je, a so se ta­ko dol­go gle­da­li in ča­ka­li, kdo bo pr­vi po­spe­šil, da so se jim pov­sem pri­bli­ža­li tri­je za­sle­do­val­ci. Nav­kljub vse­mu so ohra­ni­li osem se­kund pred­no­sti. Clar­ke je do­bil sprint pred Mol­le­mo in De Mar­chi­jem,

Vil­lel­la je bil hi­trej­ši od De Ti­er­ja in Mo­lar­da.

Bu­ja­ko­va do dru­ge­ga me­sta

Slo­ven­ska ko­le­sar­ka Eu­ge­nia Bu­jak je v pr­vi eta­pi dir­ke sve­tov­ne se­ri­je Bo­els La­di­es To­ur v Nij­me­gnu osvo­ji­la dru­go me­sto in po tor­ko­vem de­se­tem me­stu v pro­lo­gu na­pre­do­va­la na dru­go v sku­pnem se­štev­ku. Pred njo je le vče­raj­šnja zma­go­val­ka, Ni­zo­zem­ka An­ne­mi­ek van Vle­u­ten.

Za­če­tek s su­per­po­ka­lom

No­va ro­ko­me­tna se­zo­na se bo tu­di le­tos tra­di­ci­o­nal­no za­če­la s su­per­po­kal­ni­mi ob­ra­ču­ni v mo­ški in žen­ski kon­ku­ren­ci. Ro­ko­me­ta­ši Ce­lja Pi­vo­var­ne La­ško in Kr­ke se bo­do 5. sep­tem­bra za na­slov bo­ri­li v No­vem me­stu, v žen­ski kon­ku­ren­ci pa bo­do pred­stav­ni­ce Kri­ma Mer­ca­tor­ja in Za­gor­ja su­per­po­kal­no tek­mo od­i­gra­le 8. sep­tem­bra v Ve­le­nju, so spo­ro­či­li z RZS.

Na SP le dva slo­ven­ska čol­na

Bol­gar­ski Plov­div bo med 9. in 16. sep­tem­brom go­stil le­to­šnje sve­tov­no pr­ven­stvo v ve­sla­nju. Za tek­mo­va­nje je sku­paj pri­ja­vlje­nih več kot 900 ve­sla­čev iz 62 dr­žav, med nji­mi tu­di mi­ni slo­ven­ska od­pra­va, ki bo na­ci­o­nal­ne bar­ve bra­ni­la z vse­ga dve­ma po­sad­ka­ma in tre­mi špor­tni­ki. V lah­kem ski­fu se bo vno­vič pred­sta­vil Raj­ko Hr­vat, ki ima po po­škod­bi hrb­ta na uvo­du v pri­pra­ve v se­zo­no za sa­bo mal­ce slab­šo se­zo­no. Pri­lo­žnost pa bo­sta v Bol­ga­ri­ji do­bi­la tu­di mla­da Nik Krebs in Mi­ha Aljan­čič v dvoj­nem dvoj­cu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.