Otvo­ri­tev sep­tem­bra 2019

Po pre­no­vi za­ho­dne tri­bu­ne Ljud­ske­ga vr­ta bo ka­pa­ci­te­ta sta­di­o­na manj­ša za T0P se­de9e

Vecer - - FRONT PAGE - Mi­ha Daj­čman

Ko­nec sep­tem­bra se pred­vi­de­va za­če­tek del pod tri­bu­na­ma se­ver in jug, ko­nec le­ta 2018 naj bi se za­če­la ob­no­va za­ho­dne tri­bu­ne Ljud­ske­ga vr­ta. To je no­va ča­sov­ni­ca 6,9 mi­li­jo­na evrov vre­dne in­ve­sti­ci­je, ki so jo v sej­ni so­bi No­go­me­tne­ga klu­ba Ma­ri­bor pred­sta­vi­li par­tner­ji pri tem pro­jek­tu - Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor in NK Ma­ri­bor.

Pod se­ver­no in juž­no tri­bu­no bo­do med dru­gim ure­di­li pro­sto­re za go­stin­sko-tr­go­vsko de­jav­nost (na ju­gu), za no­go­me­tno šo­lo, ti­skov­no sre­di­šče in pro­sto­re za upra­vlja­nje sta­di­o­na (na se­ve­ru).

Stro­ški te­ga de­la pro­jek­ta so oce­nje­ni na 2,4 mi­li­jo­na evrov, od te­ga bo ob­či­na 2,2 mi­li­jo­na za­go­to­vi­la s kre­di­tom. Za to jav­no na­ro­či­lo se po­te­gu­je­jo pod­je­tja Po­mgrad, Mar­ko 5 Gra­dnje, Mar­ko­mark Ni­val, Grad­be­no pod­je­tje Dra­va in GIC Gra­dnje. Iz­va­jal­ci bo­do zdaj po­va­blje­ni k po­ga­ja­njem in pri­ča­ku­je se, da bi se lah­ko iz­bra­ni po­nu­dnik del lo­til ko­nec sep­tem­bra.

Tu­di evrop­ske kva­li­fi­ka­ci­je v Ljud­skem vr­tu

Bolj zah­te­ven pro­jekt bo ob­no­va za­ho­dne tri­bu­ne, za ka­te­ro bo tre­ba pri­do­bi­ti grad­be­no do­vo­lje­nje. Na uprav­no eno­to je ob­či­na vlo­go po­da­la ko­nec ma­ja. "Gle­de na ve­li­ko šte­vi­lo vlog za grad­be­no do­vo­lje­nje, ki so v tem tre­nut­ku na uprav­ni eno­ti, je tež­ko re­či, kdaj bo grad­be­no do­vo­lje­nje pri­do­blje­no. Od fi­nanč­ne­ga mi­ni­str­stva je tre­ba pri­do­bi­ti še so­glas­je za na­jem kre­di­ta, in ko bo to iz­pol­nje­no, se lah­ko de­la ura­dno zač­ne­jo," je po­ja­snil Bo­štjan Štu­hec iz ka­bi­ne­ta žu­pa­na MO Ma­ri­bor. Na uprav­ni eno­ti so si­cer oblju­bi­li, da bo vlo­ga pre­gle­da­na do kon­ca av­gu­sta.

Če bo­do po­stop­ki te­kli po za­sta­vlje­ni ča­sov­ni­ci, se bo ob­no­va za­ho­dne tri­bu­ne lah­ko za­če­la ko­nec le­ta 2018, je po­ve­dal Štu­hec. Do­kon­ča­nje del in pri­do­bi­tev upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja sta pred­vi­de­na v sep­tem­bru 2019, vmes pa bo NK Ma­ri­bor vse tek­me v do­ma­čih tek­mo­va­njih igral v Ljud­skem vr­tu, ena­ko ve­lja za po­le­tne kva­li­fi­ka­ci­je v evrop­skih tek­mo- va­njih, saj naj bi bi­la grad­be­na de­la do ta­krat že za­klju­če­na.

Za pre­no­vo za­ho­dne tri­bu­ne je tre­ba za­go­to­vi­ti 4,5 mi­li­jo­na evrov, od te­ga bo 2,4 mi­li­jo­na evrov kre­di­ta. Vre­dnost ce­lo­tne in­ve­sti­ci­je je 6,9 mi­li­jo­na evrov, s pro­ra­ču­nom MOM za le­to 2018 pa je za­go­to­vlje­nih 5,5 mi­li­jo­na. Manj­ka­jo­čo raz­li­ko bo mo­ra­la ma­ri­bor­ska ob­či­na za­go­to­vi­ti s pro­ra­ču­nom za le­to 2019.

De­vet VIP-lož za po­go­sti­tev na vi­so­ki rav­ni

Po pre­no­vi bo sku­pna ka­pa­ci­te­ta za­ho­dne tri­bu­ne 3265 se­de­žev, kar je 804 manj kot do­slej. Bo pa tri­bu­na za­go­ta­vlja­la več udo­bja gle­dal­cem, upo­šte­va­ni bo­do tu­di zah­te­va­ni var­no­stni stan­dar­di. Vi­zu­al­no po­do­bo pre­no­vlje­ne­ga sta­di­o­na je pred­sta­vi­lo pod­je­tje Ofis ar­hi­tek­ti. Sku­paj s še dve­ma ar­hi­tek­tur­ni­ma pi­sar­na­ma je pri­pra­vi­lo na­čr­te za no­vo ko­mu­ni­ka­cij­sko klan­či­no, po­ve­zo­val­ni ho­dnik, ki bo no­vi­nar­jem, VIP-go­stom, de­lav­cem klu­ba in funk­ci­o­nar­jem omo­go­čal pre­hod s sta­re tri­bu­ne do se­ver­ne in juž­ne, po­ve­ča­no šte­vi­lo VIP-se­dišč (550), ure­di­tev se­dišč za no­vi­nar­je in ko­men­ta­tor­je, se­de­že za funk­ci­o­nal­no ovi­ra­ne in nji­ho­ve spre­mlje­val­ce, pred­vi­de­no iz­ved­bo VIP-lož za po­go­sti­tev na vi­so­ki rav­ni (de­vet lož s ka­pa­ci­te­to 154 se­de­žev) ter mon­ta­žno je­kle­no kon­struk­ci­jo za ka­me­re pod stre­ho tri­bu­ne.

"Že­li­mo, da bo otvo­ri­tev sta­di­o­na na dan pr­ve tek­me sku­pin­ske­ga de­la evrop­skih tek­mo­vanj," je de­jal pred­stav­nik za sti­ke z jav­nost­mi pri NK Ma­ri­bor Sti­pe Je­rič. Do­dal je, da se klub za­ve­da ve­li­ke od­go­vor­no­sti pri pro­jek­tu in da so si za­to vze­li več ča­sa za pre­u­či­tev funk­ci­o­nal­no­sti, po­go­jev, stan­dar­dov in ma­te­ri­a­lov, ki jih zah­te­va so­do­ben no­go­me­tni sta­di­on. Za­to da­nes tr­dno sto­ji­jo za pro­jek­tni­mi re­ši­tva­mi, ki so jih pre­da­li ma­ri­bor­ski ob­či­ni, je po­u­da­ril Je­rič. "Vsi, ki so v klu­bu so­de­lo­va­li z ar­hi­tek­ti pri pri­pra­vi do­konč­ne pro­jek­tne do­ku­men­ta­ci­je, so sle­di­li ci­lju na­re­di­ti pro­jekt čim bolj op­ti­ma­len, funk­ci­o­na­len, ra­ci­o­na­len in skla­den z vse­mi po­tre­ba­mi klu­ba ter pri­po­ro­či­li krov­nih no­go­me­tnih or­ga­ni­za­cij Ue­fe in Fi­fe," je še de­jal Je­rič.

Ure­di­tev pro­sto­rov pod se­ver­no in juž­no tri­bu­no bo po na­po­ve­dih ste­kla ko­nec sep­tem­bra. Stro­ški so oce­nje­ni na 2,4 mi­li­jo­na evrov. Ob­no­va za­ho­dne tri­bu­ne naj bi se za­če­la ko­nec le­ta. Za pre­no­vo je tre­ba za­go­to­vi­ti

4,5 mi­li­jo­na evrov. Šte­vi­lo se­de­žev za gle­dal­ce na za­ho­dni tri­bu­ni se z ob­no­vo zni­žu­je za 804, kar po­me­ni, da bo sku­pna ka­pa­ci­te­ta sta­di­o­na okrog 12.000.

Fo­to: Ofis ar­hi­tek­ti

Za­ho­dna tri­bu­na bo ohra­ni­la vi­dez va­lo­va­nja z zna­me­ni­tim lo­kom, ki je bil zgra­jen le­ta 1962.

Fo­to: Ofis ar­hi­tek­ti

Pod juž­no tri­bu­no bo­do ure­di­li pro­sto­re za go­stin­sko-tr­go­vsko de­jav­nost.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Aljo­ša Ki­rič in Bo­štjan Štu­hec iz ka­bi­ne­ta ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na, Sti­pe Je­rič iz NK Ma­ri­bor in Ja­nez Mar­tin­čič, Ofis ar­hi­tek­ti, so raz­pra­vlja­li o pri­ho­dnji po­do­bi sta­di­o­na Ljud­ski vrt.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.