Oblak se ni ogla­sil

Od­kar je se­lek­tor To­ma9 gav­čič, Jan Oblak še ni na­sto­pil za Slo­ve­ni­jo

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič

Kav­čič je Ško­fje­lo­ča­na uvr­stil na se­znam, a je iz ma­drid­ske­ga Atle­ti­ca pre­jel spo­ro­či­lo, da pr­vi vra­tar za­ra­di po­škod­be ra­me­na po­tre­bu­je po­či­tek.

Pr­vič je pri­šel na zbor, a že pred pr­vo tek­mo za­pu­stil re­pre­zen­tan­co. Dru­gič ga med re­pre­zen­tan­ti ni bi­lo. Zgod­ba se po­na­vlja tu­di v tre­tje. Slo­ven­ska no­go­me­tna re­pre­zen­tan­ca bo za­če­la tek­mo­va­nje v no­vo­u­sta­no­vlje­ni Ue­fi­ni li­gi na­ro­dov brez nje­ga. Na se­zna­mu re­pre­zen­tan­tov za tek­mi z Bol­ga­ri­jo (6. sep­tem­bra v Lju­blja­ni) in Ci­prom (9. sep­tem­bra v Ni­ko­zi­ji), ki ga je pred­sta­vil se­lek­tor To­maž Kav­čič, ne bo Ja­na Obla­ka.

Ra­zlog od­so­tno­sti? Po­škod­ba. Se­lek­tor s Ško­fje­lo­ča­nom pred ob­ja­vo se­zna­ma ni go­vo­ril. "Več­krat sem ga po­sku­šal do­bi­ti, a ga ni­sem mo­gel. Vče­raj je iz Atle­ti­ca Ma­drid pri­šlo zdrav­ni­ško po­ro­či­lo, da ima Jan po­ško­do­va­no ra­me in da po­tre­bu­je po­či­tek. Kar ne­kaj ča­sa se mu to že vle­če. Tu­kaj ra­bi­mo vsa­ke­ga, ki je sto­od­sto­tno pri­pra­vljen," je po­ja­snil To­maž Kav­čič. Od­kar je se­lek­tor- sko že­zlo pre­vzel nek­da­nji po­moč­nik Sreč­ka Ka­tan­ca, Jan Oblak še ni od­i­gral tek­me za re­pre­zen­tan­co. Se pr­vi zvez­dnik iz­mi­ka re­pre­zen­tan­ci? "Gle­dam po­zi­tiv­no. Ra­bi­mo zdra­ve igral­ce. Te te­ža­ve ima že dol­go. Ver­ja­mem, da je to edi­ni ra­zlog, da ga ni," je de­jal Kav­čič.

Ob vpra­ša­nju, ali bi bi­lo dru­ga­če, če bi pr­ve­mu vra­tar­ju za­u­pal ka­pe­tan­ski trak, se je se­lek­tor kar ne­ko­li­ko raz­bu­ril. "Spet smo pri ne­kih na­kla­da­njih. Ka­pe­tan je Bo­jan Jo­kić. To je spre­je­to. O tem ne bi več go­vo­ril," je ob pred­sta­vi­tvi se­zna­ma 26 igral­cev od­go­vo­ril Kav­čič. Za­tr­dil je še, da je bil Oblak na se­zna­mu, do­kler ni pri­šlo zdrav­ni­ško po­ro­či­lo iz Ma­dri­da. Oblak si­cer ni edi­ni zvez­dnik, ki bo iz­pu­stil pre­mi­er­na na­sto­pa v no­vem tek­mo­va­nju. Za­ra­di bo­le­zni, za­ra­di ka­te­re naj bi bil z igrišč od­so­ten vsaj še me­sec dni, bo to­kra­tno re­pre­zen­tanč­no ak­ci­jo iz­pu­stil pr­vi kre­a­ti­vec Jo­sip Ili­čić. Za­ra­di po­škod­be bo manj­kal tu­di bra­ni­lec NK Ma­ri­bor Mar­tin Mi­lec.

Kav­čič je ob raz­kri­tju se­zna­ma več­krat po­u­da­ril, da se je tre­ba osre­do­to­či­ti na igral­ce, ki so mu na raz­po­la­go. In ko­ga je po­va­bil? De­bi­tan­tov ni, se pa v eki­po vra­ča Ke­vin Kam­pl, ki je iz­pu­stil ju­nij­sko go­sto­va­nje v Čr­ni go­ri. Po­va­bi­lo sta do­bi­la tu­di dva čla­na Ma­ri­bo­ra, Amir Der­vi­še­vić in Lu­ka Za­ho­vić. Iz slo­ven­ske li­ge je Kav­čič vpo­kli­cal še vra­tar­ja Olim­pi­je Alja­ža Iva­či­ča in na­pa­dal­ne­ga ve­zi­sta Ce­lja Ru­di­ja Po­že­ga Van­ca­ša.

Ue­fa je Slo­ve­ni­jo uvr­sti­la v tre­tji ka­ko­vo­stni ra­zred li­ge na­ro­dov. V sku­pi­ni 3 je ob Bol­ga­ri­ji in Ci­pru še Nor­ve­ška. "Li­ga na­ro­dov ima tek­mo­val­ni na­boj, da­je pri­lo­žnost, da se uvr­stiš v sku­pi­no viš­je, da se uvr­stiš na evrop­sko pr­ven­stvo. Hkra­ti pa je pri­lo­žnost, da se tu for­mi­ra eki­pa za kva­li­fi­ka­ci­je za evrop­sko pr­ven­stvo," je o Ue­fi­ni no­vo­sti de­jal To­maž Kav­čič in za­tr­dil, da bo cilj nje­go­ve re­pre­zen­tan­ce v tem tek­mo­va­nju pr­vo me­sto. "Gle­de sa­me igre pa mo­ra­mo za­če­ti na te­me­ljih. Mo­ra­mo bi­ti čvr­sti, kom­pak­tni. To pa zah­te­va ne­kaj ča­sa. Cilj v tem tek­mo­va­nju pa je pr­vo me­sto v sku­pi­ni. Ne pra­vim, da ga bo­mo osvo­ji­li, am­pak cilj je ta­kšen. Ima­mo pri­mer­lji­vo eki­po z vse­mi iz na­še sku­pi­ne," je de­jal 64le­tnik, ki to­krat no­go­me­ta­šev ne bo poz­dra­vil na Br­du pri Kra­nju. Ker je ho­tel v tra­di­ci­o­nal­ni ba­zi re­pre­zen­tan­ce pri­ho­dnji te­den za­se­den, se bo­do no­go­me­ta­ši pri­pra­vlja­li na Ble­du.

Od­kar je se­lek­tor To­maž Kav­čič, Jan Oblak še ni­ma na­sto­pa za Slo­ve­ni­jo.

Kav­čič je Ško­fje­lo­ča­na uvr­stil na se­znam, a je iz ma­drid­ske­ga Atle­ti­ca do­bil ob­ve­sti­lo, da pr­vi vra­tar za­ra­di po­škod­be ra­me­na po­tre­bu­je po­či­tek.

Na se­zna­mu ni no­vin­cev, so pa štir­je no­go­me­ta­ši iz slo­ven­ske li­ge: Amir Der­vi­še­vić, Lu­ka Za­ho­vić, Aljaž Iva­čič in Ru­di Po­žeg Van­caš.

Pr­vo tek­mo v li­gi na­ro­dov bo Slo­ve­ni­ja 6. sep­tem­bra v Lju­blja­ni od­i­gra­la z Bol­ga­ri­jo, tri dni ka­sne­je jo ča­ka še go­sto­va­nje na Ci­pru.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Če­prav ne bo imel kom­ple­tne eki­pe, je To­maž Kav­čič za cilj po­sta­vil pr­vo me­sto v sku­pi­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.