Ne­sre­če hro­mi­jo šta­jer­sko av­to­ce­sto

Za av­to­ce­sto, ki po­ve­zu­je šta­jer­sko pre­stol­ni­co z dr­žav­no, tr­di­jo, da je več za­pr­ta kot od­pr­ta. Ne­sre­če pa naj­po­go­ste­je za­kri­vi pre­krat­ka var­no­stna raz­da­lja

Vecer - - FRONT PAGE - Eli­za­be­ta Pla­n­in­šič

Po po­dat­kih Dar­sa je bi­la šta­jer­ska av­to­ce­sta A1, ki po­ve­zu­je Ma­ri­bor z dr­žav­no pre­stol­ni­co, le­tos po­pol­no­ma za­pr­ta 26-krat. En­krat je bi­lo, da je bi­la za­pr­ta več kot pet ur, de­vet­krat več kot tri ure, eno uro pa 16-krat, pra­vi­jo v Dar­su. Šte­vi­lo ne­sreč se, do­da­ja­jo, po­ve­ču­je. Po­li­ci­sti kot ra­zlog za ne­sre­če, ki za­pi­ra­jo av­to­ce­sto, naj­po­go­ste­je ugo­to­vi­jo pre­krat­ko var­no­stno raz­da­ljo pa ne­pri­mer­no hi­trost. A ti­sti, ki hi­ti­jo v in­ter­ven­ci­jo, ugo­ta­vlja­jo: več je vo­z­ni­kov, ki svo­je vo­zi­lo uma­kne­jo in omo­go­či­jo do­stop.

Za­prt kot šta­jer­ska av­to­ce­sta. Spon­zor je Do­nat Mg," je bi­lo za­sle­di­ti za­pis na twit­ter­ju ob po­nov­nem ob­ve­sti­lu, da je za­ra­di ne­sre­če av­to­ce­sta A1 med Šen­ti­ljem in Lju­blja­no spet za­pr­ta. A lju­dje, ki so vče­raj mo­re­bi­ti že dru­gi dan za­po­red sta­li v ko­lo­nah, se ob tem ni­so na­smeh­ni­li. Re­s­da je bi­la av­to­ce­sta za­pr­ta v de­lu, ki so­di že pod lju­bljan­sko po­li­cij­sko upra­vo, a vo­z­ni­kom in po­tni­kom, ki se vo­zi­lo pro­ti pre­stol­ni­ci, je fi­go mar, kje za­po­ra je. Je­zi jih, da pot, ki naj bi ter­ja­la pol­dru­go uro, za­ra­di več za­por tra­ja bi­stve­no dlje.

Du­cat av­tov ude­le­že­nih v dveh ne­sre­čah

Pred 8. uro se je vče­raj za­pr­la šta­jer­ka. "Po­li­ci­sti so bi­li o pro­me­tni ne­sre­či na šta­jer­ski av­to­ce­sti pred Bla­go­vi­co v sme­ri pro­ti Lju­blja­ni ob­ve­šče­ni ob 7.40. V ne­sre­či je bi­lo sku­pno ude­le­že­nih 12 oseb­nih vo­zil. Z ogle­dom kra­ja in zbra­ni­mi ob­ve­sti­li je bi­lo ugo­to­vlje­no, da sta se na ome­nje­nem od­se­ku pri­pe­ti­li dve pro­me­tni ne­sre­či. V pr­vi so bi­la ude­le­že­na šti­ri oseb­na vo­zi­la, njen pov­zro­či­telj pa je bil av­strij­ski dr­ža­vljan, ki je za­ra­di vo­žnje na pre­krat­ki var­no­stni raz­da­lji tr­čil v vo­zi­la pred se­boj. Sle­dnja so se za­ra­di ju­tra­nje ko­ni­ce in zgo­sti­tve pro­me­ta usta­vlja­la v ko­lo­ni. V dru­gi ne­sre­či, ki se je zgo­di­la za že opi­sa­no, pa je bi­lo ude­le­že­nih osem oseb­nih vo­zil, tri­je vo­z­ni­ki med nji­mi so bi­li pov­zro­či­te­lji ne­sre­če, in si­cer dva za­ra­di vo­žnje na pre­krat­ki var­no­stni raz- da­lji, eden pa za­ra­di vo­žnje z ne­pri­la­go­je­no hi­tro­stjo. V ne­sre­či sta bi­li dve ose­bi laž­je po­ško­do­va­ni - ena vo­z­ni­ca in ena so­po­tni­ca v vo­zi­lu," je po­dat­ke o vče­raj­šnjem do­ga­ja­nju ni­za­la Ma­ja Ci­pr­le Adel­šič, ti­skov­na pred­stav­ni­ca lju­bljan­ske po­li­cij­ske upra­ve. Pro­met je na ome­nje­nem od­se­ku av­to­ce­ste zo­pet ste­kel ob 10.40.

Lju­bljan­ski del av­to­ce­ste A1 naj bi bil si­cer le­tos od­ne­sel lev­ji de­lež ne­sreč, ki so za­pr­le av­to­ce­sto. Tu­di tor­ko­vo. Do­pol­dne, ne­kaj pred 8. uro, sta na od­se­ku med Kom­po­lja­mi in Bla­go­vi­co tr­či­la to­vor­no in oseb­no vo­zi­lo, ena ose­ba se je v ne­sre­či po­ško­do­va­la. Av­to­ce­sta je bi­la za­pr­ta kraj­ši čas. "Na šta­jer­ski av­to­ce­sti A1 med raz­ce­pom Za­d­o­bro- va in Vran­skim so po­li­ci­sti PU Lju­blja­na v tem le­tu do kon­ca ju­li­ja obrav­na­va­li sku­pno 51 pro­me­tnih ne­sreč. V teh je bil en ude­le­že­nec hu­do po­ško­do­van, se­dem ude­le­žen­cev pa je bi­lo lah­ko te­le­sno po­ško­do­va­nih. Naj­več­krat je bi­la vzrok za ne­sre­čo vo­žnja na pre­krat­ki var­no­stni raz­da­lji, na dru­gem me­stu pa vo­žnja z ne­pri­la­go­je­no hi­tro­stjo. Gre za od­sek av­to­ce­stne­ga kri­ža, ki je vsa­ko­dnev­no iz­re­dno obre­me­njen z vo­zi­li, ob pro­me­tnih ko­ni­cah (zju­traj in po­pol­dan) pa po­go­sto pri­ha­ja do za­sto­jev. Rav­no v teh kri­tič­nih urah se naj­več­krat zgo­di­jo na­le­tne pro­me­tne ne­sre­če, ki raz­me­re (za­sto­je) še po­slab­ša­jo," v ime­nu lju­bljan­skih po­li­ci­stov pra­vi Ma­ja Ci­pr­le Adle­šič. In do­da­ja, da ape­li­ra­jo na vo­z­ni­ke, da pri vo­žnji spre­mlja­jo raz­me­re v pro­me­tu in so po­zor­ni na­nje, saj bo­do le ta­ko lah­ko pra­vo­ča­sno in ustre­zno re­a­gi­ra­li.

Dars: Vo­zi­te po pred­pi­sih, zbra­no, str­pno

Šta­jer­ska A1 vo­di tu­di sko­zi celj­sko po­li­cij­sko upra­vo. Na od­se­ku, ki ga obrav­na­va­jo celj­ski po­li­ci­sti, se je le­tos, pra­vi Mi­le­na Tr­bu­lin s celj­ske po­li­cij­ske upra­ve, zgo­di­lo 105 pro­me­tnih ne­sreč z ma­te­ri­al­no ško­do in 42 ta­kih, v ka­te­rih so bi­li ude­le­žen­ci te­le­sno po­ško­do­va­ni. Smr­tnih žr­tev le­tos na tem od­se­ku celj­ski po­li­ci­sti ni­so obrav­na­va­li. "Od za­čet­ka le­to­šnje­ga le­ta do mi­nu­le­ga tor­ka se je na av­to­ce­sti A1 na ob­mo­čju, ki ga po­kri­va ma­ri­bor­ska po­li­cij­ska upra­va, zgo­di­lo 90 pro­me­tnih ne­sreč, od te­ga 74 z ma­te­ri­al­no ško­do. V pre­o­sta­lih ne­sre­čah je ena ose­ba umr­la, dve sta bi­li hu­do po­ško­do­va­ni, 15 pa laž­je," je šte­vil­ke v ime­nu ma­ri­bor­ske po­li­cij­ske upra­ve ni­zal ti­skov­ni pred­stav­nik Mi­ran Ša­dl. Ta­ko kot na lju­bljan­skem ob­mo­čju tu­di na šta­jer­skem kon­cu kot vzrok ne­sreč pred­nja­či­ta pre­krat­ka var­no­stna raz­da­lja in pre­hi­tra vo­žnja.

Po po­dat­kih Dar­sa so v pr­vem pol­le­tju te­ga le­ta nad­zor­ni­ki pro­me­ta v Dar­so­vih re­gi­o­nal­nih cen­trih Slo­ven­ske Ko­nji­ce in Vran­sko za­be­le­ži­li sku­pno 26 po­pol­nih za­por po­sa­me­znih od­se­kov šta­jer­ske av­to­ce­ste

ali v sme­ri Lju­blja­ne ali v sme­ri Ma­ri­bo­ra (več kot eno uro 16-krat, več kot tri ure de­vet­krat, en­krat pa je bi­la av­to­ce­sta za­pr­ta več kot pet ur). "Vz­ro­ki za za­pr­tje so laž­je ali hu­de pro­me­tne ne­sre­če, nji­ho­vo re­še­va­nje in od­pra­va po­sle­dic teh ne­sreč," pra­vi­jo v Dar­su in do­da­ja­jo, da se šte­vi­lo ne­sreč po­ve­ču­je. A za­kaj se pri ne­sre­čah ta­ko hi­tro zgo­di, da pro­met ni zgolj ovi­ran, am­pak se av­to­ce­sta za­pre? V Dar­su po­ja­snju­je­jo, da pri vseh ve­čjih pro­me­tnih ne­sre­čah vod­ja in­ter­ven­ci­je ( ga­si­lec) od­lo­ča o tem, ali je gle­de na re­še­va­nje tre­ba ce­sto po­pol­no­ma za­pre­ti ali ne. Lju­dem, ki vo­zi­jo po av­to­ce­stah, pa tu­di v Dar­su sve­tu­je­jo, naj vo­zi­jo po pred­pi­sih, zbra­no, str­pno, hi­trost naj pri­la­go­di­jo raz­me­ram v pro­me­tu in na voz­i­šču, upo­šte­va­jo naj var­no­stno raz­da­ljo in spre­mlja­jo pro­me­tne in­for­ma­ci­je, ob ne­sre­či naj se pra­vil­no raz­vr­sti­jo - skraj­no le­vo in skraj­no de­sno, tu­di na od­stav­ni pas - in omo­go­či­jo do­stop in­ter­ven­cij­skim sku­pi­nam.

Fo­to: Mi­lan LAZAREVIĆ

Pri­zo­ri­šče ne­sre­če na šta­jer­ski av­to­ce­sti

Fo­to: PGD Slo­ven­ske Ko­nji­ce

Mi­nu­lo so­bo­to je na ce­stnin­ski po­sta­ji Te­pa­nje na av­to­ce­sti A1 to­vor­njak tr­čil kar v va­ro­val­no ogra­jo ce­stnin­ske po­sta­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.