Šar­če­va ko­a­li­cij­ska zlo­žen­ka se­sta­vlje­na

Pe­te­ri­ca strank, zbra­nih oko­li Mar­ja­na Šar­ca - LMŠ, SD, SMC, SAB in De­sus -, je pod­pi­sa­la spo­ra­zum o ko­a­li­cij­skem so­de­lo­va­nju pa tu­di par­tner­stvo z zu­naj­vla­dno stran­ko Le­vi­ca

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Pred­se­dni­ki pe­tih par­la­men­tar­nih strank so vče­raj pod­pi­sa­li spo­ra­zum o ko­a­li­cij­skem so­de­lo­va­nju v pri­ho­dnji vla­di, ki jo bo vo­dil pred­se­dnik vla­de Mar­jan Ša­rec. Vla­da pe­te­ri­ce strank LMŠ, SD, SMC, SAB in De­sus v po­slan­skih vr­stah ne bo ime­la ve­čin­ske pod­po­re, saj nji­ho­vi po­slan­ci šte­je­jo le 43 se­de­žev od 90 v slo­ven­skem par­la­men­tu. Bo pa Šar­če­vo vla­do pri do­lo­če­nih pro­jek­tih pod­pi­ra­la stran­ka Le­vi­ca, ki s svo­ji­mi ka­dri si­cer ne bo so­de­lo­va­la v vla­di, bo pa v par­la­men­tu po ra­zu­me­va­nju za­ko­no­daj­no-prav­ne služ­be ra­zu­mlje­na kot ko­a­li­cij­ska stran­ka. Pred­se­dni­ki in pred­se­dni­ca pe­te­ri­ce ko­a­li­cij­skih strank so pod­pi­sa­li tu­di par­tner­ski spo­ra­zum, ki ga je z nji­mi pa­ra­fi­ra­la Le­vi­ca, s ka­te­ro bo si­cer manj­šin­ska vla­da pro­jek­tno so­de­lo­va­la. Pr­vak Li­ste Mar­ja­na Šar­ca in pred­se­dnik na­sta­ja­jo­če vla­de Mar­jan Ša­rec je po pod­pi­su spo­ra­zu­ma oce­nil, da bo­do kljub na­po­rom, ki jih ča­ka­jo in ne bo­do lah­ki, na­re­di­li ne­kaj do­bre­ga za Slo­ve­ni­jo in da ima vsak od njih is­kren na­men.

Na na­po­ve­di, da bo vla­da krat­ke­ga da­ha, je Ša­rec od­go­vo­ril, da si vsak­do, ki je zbral po­gum in vo­ljo za vstop v vla­do, za­slu­ži pri­zna­nje. "Ver­ja­mem, da smo da­nes vsi do­se­gli, kar smo že­le­li, in da bo vla­da v

dveh te­dnih po­sta­la ope­ra­tiv­na," je de­jal. V Le­vi­ci, ki je s ko­a­li­cij­ski­mi stran­ka­mi skle­ni­la do­go­vor o so­de­lo­va­nju, ne že­li­jo špe­ku­li­ra­ti, ko­li­ko ča­sa bo vla­da tra­ja­la. "Z vla­do bo­mo pro­jek­tno so­de­lo­va­li, do­kler se bo­do nje­ni mi­ni­stri dr­ža­li do­go­vor­je­ne­ga v vse­bin­skem spo­ra­zu­mu, ki je osno­va na­še­ga so­de­lo­va­nja," je v iz­ja­vi za me­di­je ob ro­bu se­je DZ za­tr­dil ko­or­di­na­tor Le­vi­ce Lu­ka Me­sec. Za mi­ni­str­sko eki­po, ki je pre­dla­ga­na, je de­jal, da je ver­je­tno naj­bolj­ša v da­nih oko­li­šči­nah: "Se­ve­da lah­ko mar­sik­do oči­ta Šar­cu ne­iz­ku­še­nost, am­pak lah­ko bi na nje­go­vem sto­lu se­del Ja­nez Jan­ša. Lah­ko kri­ti­zi­ra­mo mi­ni­stra za kul­tu­ro, am­pak lah­ko bi na nje­go­vem sto­lu se­del Zma­go Je­lin­čič. To so ra­zlo­gi, za­kaj smo se od­lo­či­li Mar­ja­na Šar­ca kot man­da­tar­ja pod­pre­ti in za­kaj smo se od­lo­či­li pro­jek­tno pod­pre­ti tu­di nje­go­vo vla­do."

Fo­to: Ro­bert BALEN

Pe­te­ri­ca strank LMŠ, SD, SMC, SAB in De­sus je vče­raj pod­pi­sa­la spo­ra­zum o ko­a­li­cij­skem so­de­lo­va­nju in par­tner­stvu z zu­naj­vla­dno stran­ko Le­vi­ca.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.