Ča­ka­joč na go­le

Vecer - - V ŽARIŠČU - Aljo­ša Per­šak

No­go­met ni knji­žni­ca, za­to brez bo­ja­zni. Sta­di­on bo!

Sep­tem­bra 2019 bo slav­no­stna otvo­ri­tev ob­no­vlje­ne za­ho­dne tri­bu­ne Ljud­ske­ga vr­ta. Ta­ko se gla­si za­dnja ura­dna in sku­pna na­po­ved par­tner­jev v pro­jek­tu, No­go­me­tne­ga klu­ba Ma­ri­bor in Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor, kdaj se bo kon­ča­la ena naj­bolj tež­ko pri­ča­ko­va­nih in­ve­sti­cij v Ma­ri­bo­ru. Naj­no­vej­ša ča­sov­ni­ca pred­vi­de­va do­kon­ča­nje del še pred mo­re­bi­tno pr­vo tek­mo v sku­pin­skem de­lu li­ge pr­va­kov ali evrop­ske li­ge, kar je vsa­ko se­zo­no go­re­ča že­lja klu­ba in ar­ma­de zve­stih na­vi­ja­čev, ta­ko da po ide­al­nem sce­na­ri­ju za­ra­di ob­no­ve sta­di­o­na iz Ljud­ske­ga vr­ta ne bo­do pre­se­li­li ni­ti ene do­ma­če tek­me. Po ide­al­nem sce­na­ri­ju.

Po­mem­ben in nu­jen pro­jekt, saj do­tra­ja­na tri­bu­na iz le­ta 1962 že dol­go ne ustre­za osnov­nim var­no­stnim stan­dar­dom, bo v vsa­kem pri­me­ru do­kon­čan, saj no­go­me­tni sta­di­on ni knji­žni­ca, da bi se me­stna oblast upa­la de­la­ti nor­ca iz lju­di, kot to poč­ne na po­dro­čjih, ki ne pri­na­ša­jo to­li­ko po­li­tič­nih točk. Vpra­ša­nje je edi­no, kdaj in po ka­kšni ce­ni. Če bi la­ni ok­to­bra pred pro­ra­čun­sko se­jo po­slu­ša­li pod­žu­pa­na Sa­ša Pel­ka in mu ver­je­li, bi lah­ko par­tner­ja že na vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci od­pi­ra­la šam­panj­ce, a re­al­nost, ki se obi­čaj­no opi­ra na za­ko­ne, po­stop­ke, stro­ko ... in ne na ce­ne­ni fa­ce­bo­ok po­pu­li­zem, je ta­kšna, da pro­jekt ni­ma še ni­ti grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja. V vme­snem ča­su so na­čr­to­va­ni stro­ški brez ene pre­pe­lja­ne sa­mo­kol­ni­ce na­ra­sli s 5,5 na 6,9 mi­li­jo­na evrov (za kar 1,4 mi­li­jo­na evrov), zra­ven te­ga bo tre­ba fi­nanč­no kon­struk­ci­jo še­le za­pre­ti s pro­ra­ču­nom pri­ho­dnje le­to. A kot re­če­no, no­go­met ni knji­žni­ca, za­to brez bo­ja­zni. Sta­di­on bo!

Žal te­ga ne mo­re­mo za­pi­sa­ti za ve­či­no dru­gih špor­tnih objek­tov v Ma­ri­bo­ru. Pa so gle­de špor­tnih uspe­hov in tu­di iden­ti­te­te me­sta ra­zu­mlji­ve pri­o­ri­te­te, po ka­te­rih gre da­leč naj­več de­nar­ja iz jav­ne bla­gaj­ne za "fuz­bal". A obe­nem je ne­do­pu­stno, ka­ko je žu­pa­no­va eki­pa An­dre­ja Fi­štrav­ca v svo­jem man­da­tu za­ne­ma­ri­la Pri­stan, dvo­ra­no Ta­bor, Ma­ri­bor­ski otok ... Za­ra­di ne­u­stre­zne­ga fi­nan­ci­ra­nja se je v jav­nem za­vo­du Špor­tni objek­ti na­bra­la iz­gu­ba, ki jo bo­do v na­sle­dnjih le­tih sa­ni­ra­la tu­di jav­na pod­je­tja in z viš­ji­mi ce­na­mi ob­ča­ni, za­to lah­ko o prav ta­ko nuj­no po­treb­nih vla­ga­njih v dru­go špor­tno in­fra­struk­tu­ro še dol­go le sa­nja­mo. V po­manj­ka­nju de­nar­ja se re­ši­tve za Otok in hi­po­drom išče­jo v jav­no-za­seb­nih par­tner­stvih, a vsaj na na­rav­nem bi­se­ru sre­di Dra­ve se ta­kšni na­čr­ti (še) ni­so ure­sni­či­li, kar po­me­ni, da so še edi­ne­mu jav­ne­mu ko­pa­li­šču na pro­stem v Ma­ri­bo­ru šte­ti dne­vi.

Ob ta­ko ne­re­snem vo­de­nju špor­tne po­li­ti­ke, ko je žu­pa­nu bolj po­mem­ben na­ziv evrop­sko me­sto špor­ta kot de­ni­mo ob­no­va sre­dnje­ga ba­ze­na v Pri­sta­nu, ki pra­zen sa­me­va že šti­ri le­ta in pol (!), so edi­no upa­nje za Ma­ri­bor je­sen­ske lo­kal­ne vo­li­tve. Mor­da bo­do vo­liv­ci ime­li to­krat bolj sreč­no ro­ko in bo­do iz­bra­li žu­pa­na, ki bo tu­di za­bil ka­kšen gol, ne sa­mo oblju­bljal, ka­ko učin­ko­vit je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.