Kdo je Ru­ben Ale­ksan­der Pa­pi­an

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ru­ben Pa­pi­an je bil ro­jen v Ar­me­ni­ji, da­nes ži­vi na Ni­zo­zem­skem, ka­mor se je pre­se­lil, po­tem ko ga je ni­zo­zem­sko mi­ni­str­stvo za šol­stvo, kul­tu­ro in zna­nost le­ta 1994 vklju­či­lo v pro­jekt Te­o­ri­ja in me­to­do­lo­gi­ja is­ka­nja in ra­zvo­ja ta­len­tov na­dar­je­nih otrok. Na svo­ji sple­tni stra­ni ima Pa­pi­an za­pi­sa­no, da je naj­bolj znan kot ener­get­ski zdrav­nik, raz­vi­ja­lec, uči­telj edin­stve­nih me­tod sa­mo­pre­iz­po­ve­di in obli­ko­va­lec ener­get­skih struk­tur. Kot usta­no­vi­telj In­šti­tu­ta za mo­di­fi­ka­ci­jo na­rav­ne ener­gi­je (NEM) je v za­dnjih dvaj­se­tih le­tih ustva­ril me­to­do zdra­vlje­nja "Ezo Ener­gy he­a­ling" in pra­kso, ime­no­va­no Sfe­ra, za sa­mo­ra­zvoj in iz­bolj­ša­nje la­stnih la­stno­sti. Sve­to­val je šte­vil­nim pod­je­tjem po Evro­pi in ZDA.

Nje­go­va naj­ve­čja po­seb­nost je ta­ko ime­no­va­ni pro­gram po­ve­ča­nja oseb­ne učin­ko­vi­to­sti ( per­so­nal per­for­man­ces upgra­de pro­gram). Le­ta 2009 je bil v Slo­ve­ni­ji na po­va­bi­lo di­rek­tor­ja ne­ke ve­li­ke druž­be. Ta­krat je za ča­snik Fi­nan­ce po­ve­dal, da je v Slo­ve­ni­ji de­lal že z ne­kaj lju­dmi iz go­spo­dar­stva in po­li­ti­ke. In še. Ta­krat je za nje­gov in­di­vi­du­al­ni uč­ni pro­gram za­ra­ču­nal 37.500 evrov plus stro­ške.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.