Eko­nom­ska fa­kul­te­ta po­stop­kov ne ko­men­ti­ra

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Na Eko­nom­ski fa­kul­te­ti Uni­ver­ze v Lju­blja­ni so­dnih po­stop­kov, ki so v te­ku, ne ko­men­ti­ra­jo. So pa vče­raj po­nov­no po­u­da­ri­li, da je de­kan­ka Met­ka Te­kav­čič pr­ve­ga ja­nu­ar­ja le­ta 2016 pre­ne­ha­la iz­va­ja­ti Pra­vil­nik o stal­ni pri­pra­vlje­no­sti, ki so ga na fa­kul­te­ti spre­je­li no­vem­bra 2009 in na pod­la­gi ka­te­re­ga so iz­pla­če­va­li zlo­gla­sen do­da­tek za stal­no pri­pra­vlje­nost. "Od­pra­vi­li smo do­mnev­no kr­ši­tev, na ka­te­ro je opo­zo­ril in­špek­cij­ski nad­zor. V ce­lo­ti smo iz­vr­ši­li od­loč­bo in­špek­to­ra­ta za jav­ni sek­tor in ure­di­li na­čin in po­stop­ke vra­ča­nja iz­pla­ča­nih do­dat­kov za stal­no pri­pra­vlje­nost skla­dno z in­špek­cij­sko od­loč­bo, skle­pi vod­stva in uprav­ne­ga od­bo­ra fa­kul­te­te ter usme­ri­tva­mi uni­ver­ze. Dr­žav­ne or­ga­ne smo več­krat po­zva­li k ure­ja­nju iz­pla­či­la do­dat­ka na rav­ni ce­lo­tne­ga jav­ne­ga sek­tor­ja, kjer ga še ve­dno pre­je­ma pri­bli­žno 17.000 jav­nih usluž­ben­cev, med nji­mi tu­di za­po­sle­ni na mi­ni­str­stvu za jav­no upra­vo," se očit­kov bra­ni­jo na eko­nom­ski fa­kul­te­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.