Mra­mor in Te­kav­či­če­va bo­sta naj­brž mo­ra­la na so­di­šče

Od tri me­se­ce do pet let za­po­ra naj bi gro­zi­lo nek­da­nje­mu fi­nanč­ne­mu mi­ni­stru in de­ka­nu Eko­nom­ske fa­kul­te­te Uni­ver­ze v Lju­blja­ni Du­ša­nu Mra­mor­ju in zdaj­šnji de­kan­ki fa­kul­te­te Met­ki Te­kav­čič

Vecer - - V ŽARIŠČU - Fra­nja Ži­št

Več kot dve le­ti in pol je že mi­ni­lo od raz­kri­tja, da so na de­ve­tih fa­kul­te­tah Uni­ver­ze v Lju­blja­ni ne­u­pra­vi­če­no iz­pla­če­va­li do­da­tek za stal­no pri­pra­vlje­nost, v tem te­dnu pa so na spe­ci­a­li­zi­ra­nem dr­žav­nem to­žil­stvu po­tr­di­li, da so vlo­ži­li ob­to­žni­co pro­ti šti­rim usluž­ben­cem lju­bljan­ske eko­nom­ske fa­kul­te­te, so ob­ja­vi­li na sple­tnem por­ta­lu Si­ol. net. Po nji­ho­vih po­dat­kih so sto­ri­tve ka­zni­ve­ga de­ja­nja zlo­ra­be po­lo­ža­ja osu­mlje­ni nek­da­nji de­kan fa­kul­te­te dr. Du­šan Mra­mor in zdaj­šnja de­kan­ka dr. Met­ka Te­kav­čič, prav ta­ko pa zdaj­šnja pro­de­kan­ka Po­lo­na Do­ma­de­nik in nek­da­nja pro­de­kan­ka

Moj­ca In­di­har Štem­ber­ger. Za oči­ta­na ka­zni­va de­ja­nja jim gro­zi od tri me­se­ce do pet let za­po­ra.

De­vet fa­kul­tet naj­sta­rej­še uni­ver­ze, kjer so in­špek­tor­ji od­kri­li kr­ši­tve, je med le­to­ma 2012 in 2014 de­ka­nom, pro­de­ka­nom, taj­ni­kom in stro­kov­no­teh­nič­nim de­lav­cem iz­pla­ča­lo za do­brih 770 ti­soč evrov bru­to do­dat­kov. Med nji­mi je da­leč naj­bolj iz­sto­pa­la Eko­nom­ska fa­kul­te­ta Uni­ver­ze v Lju­blja­ni, kjer so do­da­tek iz­pla­ča­li 60 za­po­sle­nim, 16 pro­fe­sor­jev ga je pre­je­ma­lo vsak me­sec. Po­ka­za­lo se je, da sta oba de­ka­na med le­to­ma 2008 in 2015, ko je dr­ža­va var­če­va­la pri jav­nih usluž­ben­cih, za­po­sle­nim iz­pla­ča­la za sko­raj 900 ti­soč evrov do­dat­kov. Na naj­ve­čji gre­šni­ci med fa­kul­te­ta­mi so za iz­pla­če­va­nje stal­ne pri­pra­vlje­no­sti spre­je­li ce­lo pra­vil­nik, da so lah­ko po­pla­ča­li "iz­je­men na­por" stro­kov­nih služb in vod­stva fa­kul­te­te, ki so si pri­za­de­va­li pri­do­bi­ti dve med­na­ro­dni akre­di­ta­ci­ji in so mo­ra­li de­la­ti "ob vi­ken­dih, pra­zni­kih in po­no­či".

A nek­da­nje­mu de­ka­nu Mra­mor­ju in zdaj­šnji de­kan­ki Met­ki Te­kav­čič v so­dni pre­i­ska­vi oči­tno ni uspe­lo ovre­či su­mov ka­zni­vih de­janj pri iz­pla­če­va­nju spor­nih do­dat­kov k pla­čam. Kot po­ro­ča Si­ol. net, so pre­i­sko­val­ci ugo­to­vi­li, da so osu­mljen­ci omo­go­či­li iz­pla­či­lo do­dat­kov za pri­pra­vlje­nost vna­prej do­lo­če­nim za­po­sle­nim v na­spro­tju z do­loč­ba­mi za­ko­na o jav­nih usluž­ben­cih in za­ko­na o sis­te­mu plač v jav­nem sek­tor­ju.

"Ob­to­žni­ca j e bi­la vlo­že­na, ven­dar še ni prav­no­moč­na, saj bom po­dal do­vo­ljen in pra­vo­ča­sen ugo­vor na­njo. Za uved­bo in pla­či­lo do­dat­ka za stal­no pri­pra­vlje­nost tu­di na Eko­nom­ski fa­kul­te­ti je bi­la ta­ko for­mal­no­prav­na kot tu­di vse­bin­ska pod­la­ga. Dr­žav­no to­žil­stvo pa prav­no pod­la­go, ne sa­mo po mo­jem mne­nju, in­ter­pre­ti­ra na­pač­no. Žal pa na­pač­no in­ter­pre­ti­ra tu­di so­dno pra­kso viš­je­ga de­lov­ne­ga in so­ci­al­ne­ga so­di­šča," se je vče­raj od­zval Mra­mor. Pra­vi, da ob­to­žni­ca "za­va­ja­jo­če in ne­pra­vil­no na­va­ja prav­ne nor­me in za­va­ja­jo­če pov­ze­ma vse­bi­no so­dne pra­kse" in "ne upo­šte­va ni­ti ene­ga od pri­čanj več kot 70 prič, za­sli­ša­nih v pre­i­sko­val­nem po­stop­ku". "Pre­dlo­že­ni so bi­li tu­di ne­spor­ni ma­te­ri­al­ni do­ka­zi, da je bi­la stal­na pri­pra­vlje­nost re­a­li­zi­ra­na, ki pa jih ob­to­žni­ca tu­di ne upo­šte­va," se še bra­ni Mra­mor. De­kan­ka Met­ka Te­kav­čič je v od­zi­vu spo­ro­či­la, da so­gla­ša z vse­mi Mra­mor­je­vi­mi na­ved­ba­mi in da se bo na na­ved­be v ob­to­žni­ci od­zva­la v okvi­ru ura­dnih po­stop­kov.

Fo­to: Ro­bert BALEN

De­ka­nja lju­bljan­ske eko­nom­ske fa­kul­te­te Met­ka Te­kav­čič in njen nek­da­nji de­kan Du­šan Mra­mor bo­sta ugo­var­ja­la vlo­že­ni ob­to­žni­ci zo­per nji­ju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.