Mor­da pre­več tr­nja za na­pre­do­va­nje

Vecer - - ŠPORT -

No­go­me­ta­ši Olim­pi­je bo­do no­coj v slo­va­ški Tr­na­vi po­sku­ša­li na­re­di­ti ču­dež in na­pre­do­va­ti v sku­pin­ski del evrop­ske li­ge. Na­lo­ga bo res tež­ka, saj so zma­ji do­ma iz­gu­bi­li pro­ti tam­kaj­šnje­mu Spar­ta­ku z 0:2. Te­ga se se­ve­da za­ve­da za­ča­sni tre­ner ak­tu­al­nih slo­ven­skih dr­žav­nih in po­kal­nih pr­va­kov Sa­fet Ha­džić, ki je de­jal, da bo tež­ko, am­pak da bo­do na­re­di­li vse za iz­id, ki za­go­ta­vlja na­pre­do­va­nje.

Na pr­vi tek­mi je Olim­pi­jo še vo­dil Ale­ksan­dar Lin­ta, ki ga je pred­se­dnik Mi­lan Man­da­rić od­pu­stil, kot že ne­kaj tre­ner­jev pred njim. Ze­le­no-be­li so šli na pot ne­ko­li­ko bolj sa­mo­za­ve­stni za­ra­di ne­delj­ske zma­ge pro­ti Dom­ža­lam v do­ma­čem pr­ven­stvu, ko je do­bro igro po­ka­zal sre­dnji na­pa­da­lec An­dres Vom­ber­gar, ki pa ga ni v Tr­na­vi, saj ga ta­ko kot ne­ka­te­re dru­ge, med nji­mi no­vin­ca Ju­ci­e­ja Lu­pe­te, ni­so re­gi­stri­ra­li za če­tr­ti krog kva­li­fi­ka­cij.

"To je te­ža­va, da ni­mam sre­dnjih na­pa­dal­cev, tu ni le Vom­ber­gar, ta­kšni so štir­je na­pa­dal­ci, a jih ni v eki­pi za Spar­tak. Prej sem imel na­čr­te A, B in C, zdaj pa bo prak­tič­no le en na­pa­da­lec. A če bo ener­gi­ja pra­va, lah­ko vse­e­no do­bi­mo tek­mo," pra­vi Sa­fet Ha­džić. K te­mu do­da­ja: "Ne sme­mo na­se­sti na nji­ho­ve fo­re, am­pak to igno­ri­ra­ti in se osre­do­to­či­ti na ti­sta po­dro­čja, kjer ima­jo te­ža­ve." Me­ni, da je Olim­pi­ja teh­nič­no moč­nej­ša eki­pa. "Am­pak oni so iz­re­dno ra­ci­o­nal­no in di­sci­pli­ni­ra­no mo­štvo, ki igra na re­zul­tat, po­sku­ša iz­ko­ri­sti­ti vse na­pa­ke tek­me­ca, da pri­de­jo do že­le­ne­ga iz­i­da."

Vz­duš­je na sta­di­o­nu An­to­na Ma­la­tin­ske­ga bo za slo­ven­ske pr­va­ke pe­klen­sko, saj bo na tri­bu­nah oko­li 20.000 do­ma­čih na­vi­ja­čev. (miš)

Fo­to: Ro­bert BALEN

Vod­stvo Olim­pi­je je oči­tno mi­sli­lo, da si z An­dre­som Vom­ber­gar­jem no­coj ne mo­re kaj do­sti po­ma­ga­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.