Ni bi­lo po­tre­sa

Vecer - - ŠPORT - Da­mir Mi­ško­vić za­u­pa Ma­tja­žu Ke­ku. Fo­to: Lo­kal­pa­tri­o­ti Ri­je­ka

Res od­ha­ja? To so se spra­še­va­li na­vi­ja­či hr­va­ške­ga no­go­me­tne­ga pr­vo­li­ga­ša Ri­je­ka, ko so se v za­čet­ku te­dna v me­di­jih po­ja­vi­li za­pi­si, da je tre­ner Ma­tjaž Kek je­zen za­pu­stil sta­di­on na Ru­je­vi­ci. Ma­ri­bor­čan ni bil za­do­vo­ljen z od­no­som ne­ka­te­rih no­go­me­ta­šev ob do­ma­čem re­mi­ju z Istro (3:3) v prej­šnjem kro­gu hr­va­ške­ga pr­ven­stva. V po­ne­de­ljek pa naj bi bi­lo po­či­lo še v klub­skih pi­sar­nah.

Kek je de­jan­sko za­pu­stil Kvar­ner. A se hi­tro vr­nil. Kot je po­ro­čal re­ški No­vi list, je vče­raj že vo­dil no­go­me­ta­še Ri­je­ke na tre­nin­gu. "Ni po­tre­sa na Re­ki, ni kri­znih se­stan­kov," pa je za In­dex. hr po­ve­dal pred­se­dnik klu­ba Da­mir Mi­ško­vić. "Se­ve­da je bil Kek je­zen po tek­mi z Istro, saj sem bil tu­di jaz. Mo­ral je pre­dra­mi­ti igral­ce. Ni to nor­mal­no? Klub nor­mal­no de­lu­je, ni sla­be at­mos­fe­re, o ka­te­ri pi­še­jo ča­so­pi­si. Ne vem, za­kaj jim je to v in­te­re­su. Eno so kri­ti­ke, da igra­mo sla­bo, dru­go pa la­ži, da tre­ner od­ha­ja, da smo raz­pro­da­li igral­ce." Pred­se­dnik je po­tr­dil, da je Kek za­pu­stil Re­ko: "Za dva dni je od­šel v Ma­ri­bor, kot od­i­de vsa­kič, ko ima pro­ste dni. In to je, kot ka­že, že vest."

Nek­da­nji ka­pe­tan Ma­ri­bo­ra se bo kma­lu sre­čal s svo­jim nek­da­njim klu­bom. Ri­je­ka se bo vr­ni­la na le­gen­dar­ni sta­di­on Kan­tri­da, 8. sep­tem­bra bo tam od­i­gra­la pri­ja­telj­sko tek­mo z Ma­ri­bo­rom. Že to ne­de­ljo pa Re­ča­ne ča­ka ve­li­ki der­bi hr­va­ške li­ge, v Za­gre­bu se bo­do uda­ri­li z vo­dil­nim Di­na­mom. (šr)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.