Ti­so­čak za štu­dij jav­ne upra­ve

Na bDŠ po­ja­snju­je­jo, da ti­pen­dij ne fi­nan­ci­ra­jo iz kon­ce­sij, pa: pa iz tr­žnih de­jav­no­sti fa­kul­te­te

Vecer - - PREDNJA STRAN - He­le­na Po­nu­dič

Mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport (MIZŠ) in No­va uni­ver­za, Fa­kul­te­ta za dr­žav­ne in evrop­ske štu­di­je ( FDŠ) sta la­ni skle­ni­la Kon­ce­sij­sko po­god­bo o fi­nan­ci­ra­nju štu­dij­ske in in­te­re­sne de­jav­no­sti štu­den­tov v ob­do­bju 2017-2020. Na pod­la­gi te je FDŠ iz dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na pre­je­la 832.562,13 evra. Po­god­be­no do­lo­či­lo v 15. čle­nu na­va­ja, da se do­de­lje­na kon­ce­si­ja od­vza­me, če je vpis v pr­vi le­tnik manj­ši od 20 štu­den­tov. Ko je šol­sko mi­ni­str­stvo 24. ju­li­ja le­tos ob­ja­vil šte­vi­lo pri­ja­vlje­nih za vpis v pr­vi le­tnik do­di­plom­ske­ga štu­di­ja, je po­sta­lo zna­no, da so se na pro­gram FDŠ Jav­na upra­va vpi­sa­li zgolj štir­je štu­den­tje - za za­go­to­vi­lo jav­nih sred­stev pa po­tre­bu­je še 16 vpi­sa­nih. Ka­ko to do­se­či?

Le tri dni po ob­ja­vi vpi­sa­nih na štu­dij­ske pro­gra­me v pr­vem ro­ku je FDŠ ozna­ni­la, da de­set štu­den­tov, ki kot pr­vo iz­bi­ro na­ve­de­jo nji­hov do­di­plom­ski pro­gram Jav­na upra­va, ob vpi­su prej­me šti­pen­di­jo v vi­ši­ni 1000 evrov. Ob tem na­pre­do­va­nje v na­sle­dnji le­tnik ni ob­ve­zno, ob iz­pi­su po 30. sep­tem­bru 2019 pa šti­pen­dist de­nar­ja ni dol­žan po­vr­ni­ti. "Na Štu­dent­ski or­ga­ni­za­ci­ji Slo­ve­ni­je (ŠOS) to ra­zu­me­mo kot pla­či­lo za fik­ti­ven vpis na kon­ce­si­o­ni­ra­ne pro­gra­me za­seb­nih fa­kul­tet, ki kljub niz­ke­mu vpi­su že le­ta pre­je­ma­jo jav­na sred­stva v mi­li­jon­skih zne­skih. Ta pri­mer vi­di­mo kot simp­tom šte­vil­nih te­žav vi­so­ke­ga šol­stva: ko­mer­ci­a­li­za­ci­je, pri­va­ti­za­ci­je, fik­tiv­nih vpi­sov, po­manj­ka­nja opre­de­li­tev jav­ne služ­be, in­fla­ci­je štu­dij­skih pro­gra­mov, av­to­no­mi­je vi­so­ko­šol­skih za­vo­dov in sla­be šti­pen­dij­ske po­li­ti­ke," se o tem jav­no opre­de­lju­je ŠOS.

Po Za­ko­nu o šti­pen­di­ra­nju mo­ra štu­dent za­klju­či­ti le­tnik

Na mi­ni­str­stvu o raz­pi­sa­nih šti­pen­di­jah vi­so­ko­šol­ske­ga za­vo­da FDŠ ni­so bi­li ob­ve­šče­ni. "No­va uni­ver­za, FDŠ šti­pen­dij ne sme fi­nan­ci­ra­ti iz sred­stev, ki jih do­bi od MIZŠ na pod­la­gi fi­nan­ci­ra­nja kon­ce­sij­ske de­jav­no­sti, tem­več zgolj iz tr­žnih sred­stev. Na­men­skost po­ra­be bo­mo ustre­zno pre­ve­ri­li," pra­vi­jo in do­da­ja­jo, da je si­cer za šti­pen­dij­sko po­li­ti­ko v Slo­ve­ni­ji od­go­vor­no Mi­ni­str­stvo RS za de­lo, dru­ži­no, so­ci­al­ne za­de­ve in ena­ke mo­žno­sti, a tu­di ti po­u­dar­ja­jo, da s tem ni­so bi­li se­zna­nje­ni.

"Ugo­to­vi­li smo, da je FDŠ že v pre­te­klih le­tih po­nu­jal štipendije, kjer je bil po­goj na­pre­do­va­nje v dru­gi le­tnik," še po­ve­do na ŠOS, "za te­ga šti­pen­di­tor­ja je le­tos to­rej do­volj, da se štu­den­ti zgolj vpi­še­jo na štu­dij­ski pro­gram, saj jim ni tre­ba opra­vi­ti štu­dij­skih ob­ve­zno­sti. To bi si lah­ko in­ter­pre­ti­ra­li kot pla­či­lo za vpis v vi­ši­ni 1000 evrov." Do­da­ja­jo, da so si­cer štipendije štu­den­tov več kot do­bro­do­šle, a so štipendije FDŠ dru­gač­ne, saj so ve­za­ne le na toč­no do­lo­čen štu­dij­ski pro­gram - Jav­na upra­va. "Me­ri­lo za iz­bor ni so­ci­al­no sta­nje kot pri dr­žav­nih šti­pen­di­jah, ni do­lo­če­nih mi­ni­mal­nih po­go­jev, kot de­ni­mo pri Zo­i­so­vih šti­pen­di­jah, štu­den­tom pa skla­dno z do­lo­či­li raz­pi­sa ni tre­ba za­klju­či­ti le­tni­ka, kot po Za­ko­nu o šti­pen­di­ra­nju ve­lja za dru­ge štipendije," po­ve­do. Opo­zar­ja­jo še, da fa­kul­te­ta tu­di v pre­te­klih le­tih ni iz­pol­nje­va­la po­go­ja - 20 pri­ja­vlje­nih štu­den­tov zno­traj ene­ga pro­gra­ma (12 štu­den­tov le­ta 2016, 16 la­ni) - a je iz dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na pre­je­ma­la kon­ce­sni­no. Po po­dat­kih mi­ni­str­stva za iz­o­bra­že­va­nje je od le­ta 2012, ko je bi­lo na FDŠ vpi­sa­nih 414 štu­den­tov, do le­to­šnje­ga le­ta, ko je v pre­te­klem štu­dij­skem le­tu bi­lo vpi­sa­nih le še 183, vpis pa­dal.

Na vpra­ša­nje, ka­ko je to mo­go­če, ko pa po­god­ba v 15. čle­nu na­re­ku­je od­vzem kon­ce­si­je, na šol­skem mi­ni­str­stvu ne od­go­var­ja­jo, po­ja­snju­je­jo pa, da so le­tos pri­pra­vi­li pre­dlog spre­memb in do­pol­ni­tev, v ka­te­rem so pre­dla­ga­li ce­lo­vit po­sto­pek pri­do­bi­va­nja, ohra­nja­nja in od­vze­ma kon­ce­sij, prav z na­me­nom vzpo­sta­vi­tve pred­vi­dlji­ve­ga sis­te­ma po­de­lje­va­nja, ohra­nja­nja in od­vze­ma­nja kon­ce­sij.

FDŠ očit­ke za­ni­ka

Na FDŠ od­go­var­ja­jo, da so očit­ki ŠOS za­va­ja­jo­či in ne­re­snič­ni, saj je že v raz­pi­su, ki je ob­ja­vljen na sple­tni stra­ni fa­kul­te­te, na­ve­de­no, da mo­ra štu­dent vr­ni­ti šti­pen­di­jo, če do za­ključ­ka štu­dij­ske­ga le­ta po svo­ji vo­lji ali kriv­di iz­o­bra­že­va­nje opu­sti. Kljub te­mu tem ni tre­ba na­pre­do- va­ti v dru­gi le­tnik. "Gle­de na to, da smo vse ome­nje­ne štu­dij­ske pro­gra­me vsa le­ta do­slej iz­va­ja­li, ne gle­de na to, da štipendije ni­so bi­le po­de­lje­ne, je to le še po­tr­di­tev, da ne pod­pi­ra­mo fik­tiv­nih vpi­sov," od­go­var­ja­jo na FDŠ, "v pri­me­rih, ko so šti­pen­di- je po­de­lje­ne, te ni­so fi­nan­ci­ra­ne iz kon­ce­sij­skih sred­stev, pač pa iz sred­stev, ki jih fa­kul­te­ta pri­do­bi na tr­gu," po­ja­snju­je­jo. Po­u­dar­ja­jo še, da so pre­je­mni­ki sred­stev iz pro­ra­ču­na štu­dij­ski pro­gra­mi in ne fa­kul­te­ta sa­ma. Ta de­nar le raz­de­lju­je za de­lo­va­nje pro­gra­mov.

832.562,13 evra je FDŠ do­bi­la za štu­dij­ske pro­gra­me iz dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na

Fo­to: No­va uni­ver­za

Na Fa­kul­te­ti za dr­žav­ne in evrop­ske štu­di­je v No­vi Go­ri­ci po­ja­snju­je­jo, da po­de­lje­ne štipendije ne fi­nan­ci­ra­jo iz kon­ce­sij­skih sred­stev, pač pa iz tr­žnih de­jav­no­sti fa­kul­te­te. Šol­sko mi­ni­str­stvo bo to pre­ve­ri­lo.

Fo­to: No­va uni­ver­za

No­va uni­ver­za se je pred­sta­vi­la tu­di v Ma­ri­bo­ru.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.