Pla­nin­ci ku­pu­je­jo cer­kve­no ze­mljo

Gra­dnja no­ve­ga Ko­cbe­ko­ve­ga do­ma na Ko­ro­ši­ci se od­mi­ka, a naj­hi­trej­šo re­ši­tev so pla­nin­ci ven­dar­le na­šli - ze­mlji­šče, ki je le­ta pri­pa­da­lo njim, bo­do od rim­sko­ka­to­li­ške cer­kve od­ku­pi­li

Vecer - - PREDNJA STRAN - Roz­ma­ri Pe­tek

La­ni po­žar. Le­tos la­stni­ški za­ple­ti. Kdaj bo­do zgra­di­li no­vi Ko­cbe­kov dom na Ko­ro­ši­ci?

Obup, ki je lan­sko je­sen spr­va za­jel čla­ne Pla­nin­ske­ga dru­štva Ma­ti­ca Ce­lje, ko je nji­hov rav­no v ce­lo­ti ob­no­vlje­ni dom na Ko­ro­ši­ci po­go­rel za­vo­ljo ne­pa­zlji­vo­sti polj­ske pla­nin­ke (za­go­re­lo je, ker je pla­nin­ka na­me­sto vo­de na go­ril­nik pri­sta­vi­la pe­tro­lej), je kma­lu za­me­njal op­ti­mi­zem. Na­čr­to­va­li so, da bo­do s po­mo­čjo pro­sto­volj­nih pri­spev­kov, ki so jih za­če­li ta­krat zbi­ra­ti, kma­lu po­sta­vi­li nov planinski dom. Na po­moč so jim pri­sko­či­li po­sa­me­zni­ki, ob­či­ne, tu­di Pla­nin­ska zve­za Slo­ve­ni­je, ki je v ta na­men čla­na­ri­no za le­to 2019 dvi­gni­la za en evro, ki bo šel v sklad za gra­dnjo.

Na­me­sto v tož­bo v od­kup

A ker so stro­kov­nja­ki ugo­to­vi­li, da bo tre­ba po­ru­ši­ti še ti­sti del zi­dov, ki je ostal, bi mo­ra­li čla­ni dru­štva za no­vo­gra­dnjo pri­do­bi­ti grad­be­no do­vo­lje­nje. To­rej ne­kaj, kar jim pri ob­no­vi, ki je tra­ja­la kar 12 let, ni bi­lo tre­ba ure­di­ti. Dru­štvo je si­cer od le­ta 1999, ko je te­da­nja sku­pna ob­či­na Mo­zir­je ze­mlji­šče do­ni­ra­la Pla­nin­ske­mu dru­štvu Ma­ti­ca, v ze­mlji­ški knji­gi vpi­sa­no kot la­stnik ze­mlje, pred ne­kaj le­ti pa je rim­sko­ka­to­li­ška cer­kev za ome­nje­no ze­mlji­šče, ki je bi­lo po voj­ni po­dr­ža­vlje­no, pri­ja­vi­la de­na­ci­o­na­li­za­cij­ski zah­te­vek. In do­kler ta ni za­klju­čen, dru­štvo grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja ne bi mo­glo pri­do­bi­ti.

"Pri­šli smo v za­ča­ra­ni krog. Če bi šli v tož­bo s cer­kvi­jo, bi mor­da tož­bo do­bi­li ali pa tu­di ne. Vse, kar pri­sta­ne na so­di­šču, ima ne­znan za­klju­ček, pa še tra­ja­lo bi naj­brž le­ta, pre­den bi pri­šli do kon­ca," opi­su­je pred­se­dnik dru­štva Mir­ko Do­ber­šek. S pred­stav­ni­ki cer­kve so se za­to se­sta­li in do­go­vo­ri­li, da bo­do ze­mlji­šče v ve­li­ko­sti 3500 kva­dra­tnih me­trov od­ku­pi­li. "Tre­nu­tno po­te­ka­jo ge­o­det­ske od­me­re, je­se­ni pri­ča­ku­jem, da bo­mo ze­mljo od­ku­pi­li, kar se nam zdi naj­bolj ra­ci­o­nal­no, cer­kev pa bo od­sto­pi­la od de­na­ci­o­na­li­za­cij­ske­ga zah­tev­ka." Ko­li­ko bo­do rim­sko­ka­to­li­ški cer­kvi od­šte­li za ze­mlji­šče, Do­ber­šek ne raz­kri­va, ker po­sel še ni skle­njen, do­da­ja pa, da ce­na ni rav­no majh­na. "Cer­kev gle­da sto­le­tja na­prej, da ne bi slu­čaj­no ta­krat na­ši za­nam­ci pro­stor pro­da­li ka­kšnim tuj­cem in s tem ma­stno za­slu­ži­li. Ta cmok v gr­lu bo­mo pač po­gol­tni­li, saj že­li­mo čim prej pri­ti do no­ve­ga do­ma."

Konč­ni vi­dez no­ve­ga do­ma še ni iz­bran

Pla­nin­sko dru­štvo obe­nem ča­ka tu­di, da uprav­ni od­bor dru­štva po­tr­di no­vo va­ri­an­to Ko­cbe­ko­ve­ga do­ma na Ko­ro­ši­ci, saj jim pr­va za­sno­va no­vo­gra­dnje ni bi­la naj­bolj po vo­lji. "Ko bo uprav­ni od­bor eno­ten, bo pre­dlog no­ve­ga objek­ta ro­mal še na skup­šči­no. Ven­dar­le gre za fi­nanč­no ogro­men pro­jekt, ki je že za­vo­ljo tež­ke gra­dnje stal med 800 ti­soč in mi­li­jo­nom evrov, za­to mo­ra bi­ti od­lo­či­tev eno­tna. Enim so na­mreč bliž­je kla­sič­ne re­ši­tve, dru­gim mo­der­nej­še re­ši­tve, kot de­ni­mo ste­kle­ne ste­ne. Bo pa objekt za­go­to­vo pri­bli­žno ena­kih ka­pa­ci­tet. To po­me­ni, da bo imel oko­li 80 le­žišč," je do­dal Do­ber­šek. Je­se­ni naj bi ta­ko ste­kli po­stop­ki za pri­do­bi­tev grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja, spo­mla­di pa bi naj­ver­je­tne­je že lah­ko za­če­li gra­dnjo.

Šlo bo le s po­mo­čjo he­li­kop­ter­ja

Ta pa še zda­leč ne bo eno­stav­na, saj do do­ma vo­di­jo le pla­nin­ske po­ti (naj­kraj­ša me­ri do­bri dve uri ho­da). Grad­be­ni ma­te­ri­al bo­do lah­ko na do­brih 1800 me­trov nad­mor­ske vi­ši­ne do­sta­vlja­li le s he­li­kop­ter­jem. Po­dob­no to­rej, kot so či­sti­li po­go­ri­šče. Upra­vljav­ci do­ma so upa­li, da bo­do pred ali med po­le­tno se­zo­no na po­go­ri­šče do­sta­vi­li vsaj kon­tej­ner­je, v ka­te­rih bi pla­nin­ci do­bi­li okrep­či­lo, a tre­nu­tno na Ko­ro­ši­ci sto­ji le bi­vak, v ka­te­rem lah­ko pre­spi­jo štir­je pla­nin­ci. Te­me­lje, na ka­te­rih bo­do sta­li kon­tej­ner­ji, so po­sta­vi­li, pri­pra­vljen je tu­di le­se­ni nad­stre­šek, kon­tej­ner­jev pa še ve­dno ni. "He­li­kop­ter jih ni mo­gel dvi­gni­ti. Se­daj smo jih ma­lo iz­pra­zni­li, obe­nem pa ča­ka­mo na hla­dnej­še dni, ko je zrak go­stej­ši, s tem bo he­li­kop­ter imel ve­čjo moč," ra­ču­na Do­ber­šek.

Kon­tej­ner­ji, v ka­te­rih bo­do pla­nin­ci lah­ko do­bi­li vsaj eno­lonč­ni­co in pi­ja­čo, bo­do na Ko­ro­ši­ci sta­li pri­bli­žno tri do šti­ri le­ta. Vsaj to­li­ko ča­sa bo na­mreč, ra­ču­na­jo, tra­ja­la gra­dnja no­ve­ga pla­nin­ske­ga do­ma. "Če smo si pri ob­no­vi lah­ko po­ma­ga­li in s tem stro­ške de­la zmanj­še­va­li z ogro­mnim šte­vi­lom ur pro­sto­volj­ne­ga de­la, se­daj ne bo­mo mo­gli več ta­ko." Med­tem bo­do - pred­vi­do­ma to je­sen - za­klju­či­li ob­no­vo Fri­schau­fo­ve­ga do­ma na Okre­šlju, pred dve­ma le­to­ma so kon­ča­li ob­no­vo Or­lo­ve­ga gnez­da pod sla­pom Rin­ka v Lo­gar­ski do­li­ni, ma­lo pred tem pa z več­le­tno ob­no­vo Ko­cbe­ko­ve­ga do­ma na Ko­ro­ši­ci. "Ko smo mi­sli­li, da smo pri kon­cu, smo ta­ko de­jan­sko spet na za­čet­ku," še do­da Do­ber­šek.

Ko­li­ko bo­do pla­nin­ci od­šte­li cer­kvi za ze­mlji­šče, še ne po­ve­do, ne bo pa ma­lo

Fo­to: Ar­hiv PZS

Ko­cbe­kov dom bo­do mo­ra­li po­sta­vi­ti pov­sem na no­vo. No­vi dom na vi­dez ne bo enak nek­da­nje­mu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.