Za žu­pa­njo tu­di Me­li­ta Pe­te­lin

Žu­pan­ska tek­ma se raz­vne­ma: ob Pe­te­li­no­vi naj bi kan­di­da­tu­ro na­po­ve­dal tu­di vdrav­ko hu­ke­ti:

Vecer - - PREDNJA STRAN - Aljo­ša Per­šak

Bo­di­mo spet Ma­ri­bor, po­zi­va nek­da­nja pod­žu­pa­nja Me­li­ta Pe­te­lin, ki bo pod­pi­se za žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro za­če­la zbi­ra­ti v po­ne­de­ljek.

Vpo­ne­de­ljek, 3. sep­tem­bra, bo pod­pi­se za žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro za­če­la zbi­ra­ti Me­li­ta Pe­te­lin. Sa­mo­stoj­na me­stna sve­tni­ca, ki je v po­li­ti­ko sto­pi­la pred šti­ri­mi le­ti na Li­sti žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca, bi­la ka­sne­je ne­kaj ča­sa tu­di pod­žu­pa­nja, a je po enaj­stih me­se­cih žu­pa­no­vo eki­po sku­paj z ne­ka­te­ri­mi sve­tni­ki za­pu­sti­la z iz­ja­vo, da ne mo­re­jo "več ne­mo spre­mlja­ti, ka­ko se lad­ja na­še­ga me­sta po­ta­plja", ima zdaj am­bi­ci­jo, da bi sa­ma pre­vze­la kr­mi­lo za vo­de­nje Ma­ri­bo­ra. Kot pod­žu­pa­nja je bi­la od­go­vor­na za po­dro­čje fi­nanc, jav­no-za­seb­nih par­tner­stev, in­fra­struk­tur­nih pro­jek­tov, in­ve­sti­cij in ko­mu­na­le.

Spod­bu­dil jo je tu­di in­ter­vju z Men­cin­ger­jem

"Lah­ko bi se pri­dru­ži­la ka­kšni stran­ki, a me no­be­na ni pre­pri­ča­la. Z zbi­ra­njem pod­pi­sov sem se od­lo­či­la za tež­jo pot. V ži­vlje­nju ni­ko­li ne grem po laž­ji po­ti, saj sem spo­zna­la, da so uspe­šnej­še ti­ste na dalj­ši rok," nam je po­ve­da­la Pe­te­li­no­va, ki bo zbi­ra­la tu­di pod­pi­se za li­sto za mestni svet. Pro­gra­ma in eki­pe, ki sto­ji za njo ali bo kan­di­di­ra­la na li­sti za mestni svet, še ne že­li pred­sta­vi­ti, saj pra­vi, da že­li naj­prej zbra­ti do­volj pod­pi­sov. "S tem bom vi­de­la, ali mi lju­dje sploh za­u­pa­jo," pra­vi Pe­te­li­no­va. Pre­pri­ča­na je, da bo Ma­ri­bor­ča­ne s sa­mo­stoj­no dr­žo me­stne sve­tni­ce spod­bu­di­la, "da v me­ni vi­di­jo no­vo in ne­o­bre­me­nje­no moč, da se Ma­ri­bor vr­ne na me­sto, ki mu je pred le­ti pri­pa­da­lo".

H kan­di­da­tu­ri jo je na­go­vo­ril tu­di Ve­če­rov in­ter­vju z Uro­šem Men­cin­ger­jem, v ka­te­rem je ta iz­ja­vil, da če se bo­sta v dru­gi krog uvr­sti­la Fi­štra­vec in Kan­gler, naj­brž ne bo več Ma­ri­bor­čan. "Ta iz­ja­va me je pri­za­de­la in mi da­la mi­sli­ti," je ko­men­ti­ra­la Pe­te­li­no­va. Ma­ri­bor naj zno­va da­je pri­lo­žno­sti mla­dim znan­stve­ni­kom, zdrav­ni­kom in vsem in­te­lek­tu­al­cem, ki ga tre­nu­tno za­pu­šča­jo in ži­vljenj­ske iz­zi­ve išče­jo ce­lo v tu­ji­ni, raz­mi­šlja Pe­te­li­no­va, ki oblju­blja, da bo de­lo­va­la v do­bro vseh. "Bo­di­mo spet Ma­ri­bor," po­zi­va.

Ne­pre­mič­nin­ska po­sre­dni­ca v mre­ži dru­žin­skih pod­je­tij

Za žu­pa­njo ne kan­di­di­ra iz oseb­nih ko­ri­sti, po­u­da­ri, ker teh ne po­tre­bu­je. Pe­te­li­no­va je ne­pre­mič­nin­ska po­sre­dni­ca in de­lu­je v mre­ži dru­žin­skih pod­je­tij: v pod­je­tjih In­ter ne­pre­mič­ni­ne in Da­tor, ki sta v la­sti hčer­ke Tja­še Pe­te­lin, je di­rek­to­ri­ca, v pod­je­tju Grad­be­ni­štvo Pe­te­lin v la­sti mo­ža Igor­ja Pe­te­li­na pa je pro­ku­rist­ka. Vsa tri pod­je­tja so ime­la la­ni po jav­no do­sto­pnih po­dat­kih okrog 1,5 mi­li­jo­na evrov pri­hod­kov in so iz­ka­za­la okrog 43 ti­soč evrov do­bič­ka. Če bi bi­la iz­vo­lje­na za žu­pa­njo, bi nje­no de­lo v dru­žin­skih pod­je­tjih pre­vzel nek­do drug, kar pa ne bi bil pro­blem, po­u­da­ri Pe­te­li­no­va, saj z mo­žem rav­no za­klju­ču­je­ta po­mem­ben pro­jekt, gra­dnjo na­se­lja z 22 niz­ko­e­ner­gij­ski­mi hi­ša­mi v Per­ni­ci.

"Lah­ko bi se pri­dru­ži­la ka­kšni stran­ki, a me no­be­na ni pre­pri­ča­la"

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Me­li­ta Pe­te­lin bo v po­ne­de­ljek za­če­la zbi­ra­ti pod­pi­se za žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.