Naj­bolj­ši je Lu­ka Mo­drić

No­go­me­taš le­ta Hr­vat Lu­ka Mo­drić, no­go­me­ta­ši­ca pa Dan­ka Per­nil­le Har­der

Vecer - - PREDNJA STRAN - Aleš Mi­šič

Pred­se­dnik Ue­fe Ale­ksan­der Če­fe­rin je na­gra­do za naj­bolj­še­ga no­go­me­ta­ša v prej­šnji se­zo­ni li­ge pr­va­kov po­de­lil Luki Mo­dri­ću. "Oče me je naj­bolj mo­ti­vi­ral in mi pra­vil, da naj se ne pre­dam, da naj dam vse od se­be, in tu­di za­ra­di nje­ga sem da­nes tam, kjer sem," je de­jal član ma­drid­ske­ga Re­a­la in ka­pe­tan hr­va­ške re­pre­zen­tan­ce, ki se bo v no­vi se­zo­ni na­je­li­tnej­še­ga evrop­ske­ga tek­mo­va­nja uda­ril tu­di s Slo­ven­cem Ja­ko Bi­jo­lom. Re­al bo, kot je do­lo­čil vče­raj­šnji žreb v Mon­te Car­lu, ob Ro­mi in Vik­to­rii Pl­zen v sku­pi­ni igral tu­di z mo­sko­vskim CSKA-jem, no­vim klu­bom 19-le­tne­ga Vu­ze­ni­ča­na. (šr)

Be­o­graj­ska Cr­ve­na zvez­da je edi­na pred­stav­ni­ca z ob­mo­čja bi­vše Ju­go­sla­vi­je, ki bo je­se­ni igra­la v sku­pin­skem de­lu no­go­me­tne li­ge pr­va­kov. Po re­mi­ju brez go­lov pro­ti Salz­bur­gu pred te­dnom dni na za­ra­di ka­zni Ue­fe pra­zni Ma­ra­ka­ni je v sre­do s pod­po­ro svo­jih šte­vil­nih na­vi­ja­čev v Mo­zar­to­vem me­stu na­do­kna­di­la za­o­sta­nek dveh go­lov s pr­ve­ga de­la sre­ča­nja in po še enem re­mi­ju (2:2) za­ra­di go­lov v go­steh pri­šla v no­go­me­tni klub­ski raj. La­ni so se po več kot dveh su­šnih de­se­tle­tjih zvez­da­ši ve­se­li­li uvr­sti­tve v sku­pin­ski del evrop­ske li­ge, v ka­te­ri so ce­lo pre­zi­mi­li, le­tos je eden od nek­da­njih ju­go­slo­van­skih ve­li­ka­nov do­se­gel še ve­čji uspeh s pre­bo­jem v eli­to pr­vič po le­tu 1992. Za še ve­čjo sre­čo je Ue­fa zni­ža­la pre­po­ved igra­nja dveh te­kem pred do­ma­či­mi na­vi­ja­či na sa­mo eno, to pa je naj­u­spe­šnej­ši klub nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je že od­slu­žil in bo lah­ko igral že pr­vo do­ma­čo tek­mo pred pol­ni­mi tri­bu­na­mi. Salz­burg je po enaj­stih ne­u­spe­lih po­sku­sih, da bi pri­šel v li­go pr­va­kov, naj­ve­čji osmo­lje­nec kva­li­fi­ka­cij.

Pred le­tom dni je čast ob­mo­čja, ki je ne­koč v med­na­ro­dnem špor­tu slo­ve­lo tu­di po spo­što­va­nja vre­dni pr­vi no­go­me­tni li­gi, re­še­val Ma­ri­bor, a se je to po­le­tje mo­ral po­slo­vi­ti že v tre­tjem kro­gu kva­li­fi­ka­cij za dru­go­ra­zre­dno evrop­sko li­go. Cr­ve­na zvez­da je ob Ma­ri­bo­ru, za­greb­škem Di­na­mu in me­stne­mu ri­va­lu Par­ti­za­nu če­tr­ti klub, ki se mu je po raz­pa­du nek­da­nje sku­pne dr­ža­ve uspe­lo uvr­sti­ti v eli­tno tek­mo­va­nje. Še­st­in­dvaj­se­tim ne­po­sre­dnim ude­le­žen­cem sku­pin­ske­ga de­la se je po­leg srb­ske­ga pr­va­ka v vče­raj­šnjem žre­bu sku­pin evrop­ske no­go­me­tne zve­ze Ue­fe v Mon­te Car­lu pri­dru­ži­lo še pet kva­li­fi­kan­tov. Sko­zi če­tr­ti krog kva­li­fi­ka­cij so pri­šli še aten­ski AEK, bern­ski Yo­ung Bo­ys, am­ster­dam­ski Ajax, liz- bon­ska Ben­fi­ca in PSV Ein­dho­ven. Špan­ci bo­do ime­li šti­ri pred­stav­ni­ke, prav to­li­ko tu­di Nem­ci, Ita­li­ja­ni in An­gle­ži, Fran­co­zi tri, po dva Ru­si, Ni­zo­zem­ci in Por­tu­gal­ci, ene­ga pa Če­hi, Bel­gij­ci, Tur­ki, Gr­ki, Švi­car­ji, Ukra­jin­ci in Sr­bi.

Na­spro­tni­ki Cr­ve­ne zvez­de v sku­pi­ni C bo­do PSG, Na­po­li in Li­ver­pool. Ma­lo mo­žno­sti ima­jo Zvez­di­ni no­go­me­ta­ši za še eno zi­mo v evrop­skih tek­mo­va­njih v ze­lo tež­ki sku­pi­ni, iz ka­te­re je iz lan­ske skupine E Ma­ri­bor­ča­nom do­bro znan Li­ver­pool. Še naj­manj atrak­tiv­na se zdi sku­pi­na D z mo­sko­vsko Lo­ko­mo­ti­vo, Por­tom, Schal­ke­jem in Ga­la­ta­sa­ra­yem, a je ver­je­tno ena naj­bolj iz­e­na­če­nih. Kaj pa sku­pi­na H? No­vi zvez­dnik Ju­ven­tu­sa, Por­tu­ga­lec Cri­sti­a­no Ro­nal­do, se je od­re­kel dve­ma re­pre­zen­tanč­ni­ma na­sto­po­ma, da bi lah­ko spo­čit sta­ri da­mi po­ma­gal do na­slo­va v li­gi pr­va­kov. To­rin­ski ve­li­kan je se­ve­da v kro­gu fa­vo­ri­tov, a bo imel zah­tev­no na­lo­go v sku­pi­ni v bo­ju z Man­che­ster Uni­te­dom za pr­vo me­sto. Nek­da­nji vra­tar slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce Sa­mir Han­da­no­vić bo mre­žo mi­lan­ske­ga In­ter­ja ču­val pred na­pa­dal­ci PSV-ja, Tot­ten­ha­ma in Bar­ce­lo­ne, Jan Oblak, ura­dno še ve­dno pr­vi slo­ven­ski gol­man, pa se bo z ma­drid­skim Atle­ti­com uda­ril z Bo­rus­sio Dort­mund, Mo­na­com in Bru­gge­em. Ja­ka Bi­jol bo v dre­su mo­sko­vske­ga CSKA igral v sku­pi­ni G, sku­paj z bra­nil­cem na­slo­va, ma­drid­skim Re­a­lom, Ro­mo in pl­zen­sko Vik­to­rio.

Naj­bolj­ši no­go­me­taš mi­nu­le se­zo­ne li­ge pr­va­kov je ve­zist ma­drid­ske­ga Re­a­la Lu­ka Mo­drić, ki je med naj­za­slu­žnej­ši­mi, da je hr­va­ška re­pre­zen­tan­ca za­i­gra­la v fi­na­lu le­to­šnje­ga sve­tov­ne­ga pr­ven­stva v Ru­si­ji. "Po­no­sen sem na to na­gra­do. Rad bi se za­hva­lil vsem, ki so gla­so­va­li za­me, Re­a­lu, so­i­gral­cem, tre­ner­jem, ki me pod­pi­ra­jo v do­brih in sla­bih tre­nut­kih. Mi­slim pa, da je oče ti­sti, ki me je naj­bolj mo­ti­vi­ral in mi pra­vil, da naj se ne pre­dam, da naj dam vse od se­be, in tu­di za­ra­di nje­ga sem da­nes tam, kjer sem," je po tem, ko je iz rok pred­se­dni­ka Ue­fe Ale­ksan­dra Če­fe­ri­na pre­jel na­gra­do, de­jal Mo­drić. V kon­ku­ren­ci sta bi­la še nje­gov nek­da­nji so­i­gra­lec Ro­nal­do in Li­ver­poo­lov zvez­dnik, Egip­čan Mo­ha­med Sa­lah. Za naj­bolj­šo no­go­me­ta­ši­co so iz­bra­li Per­nil­le Har­der, 25-le­tno čla­ni­co Wolfs­bur­ga in dan­sko re­pre­zen­tant­ko.

"Oče me je naj­bolj mo­ti­vi­ral in mi pra­vil, naj se ne pre­dam

Fo­to: REUTERS

Če­sti­tal mu je že po fi­na­lu li­ge pr­va­kov, zdaj pa je Ale­ksan­der Če­fe­rin Luki Mo­dri­ću po­de­lil še na­gra­do za naj­bolj­še­ga v prej­šnji se­zo­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.