Naš in vaš ka­pi­tal

Vecer - - V ŽARIŠČU - Jel­ka Zu­pa­nič

Spri­ho­dom no­ve vla­de po­sta­ne v davč­ni po­li­ti­ki vsa­kič dol­go­ča­sno tu­di kaj, kar je pov­sod dru­god več kot nor­mal­no. To je do­kaz, da so dav­ki ne le stro­ka, am­pak tu­di po­li­ti­ka. To­krat je pe­tim stran­kam pa­dla v oči tu­di ce­du­lar­na ob­dav­či­tev ka­pi­tal­skih do­bič­kov, ki jo je la­ni ob­ču­ti­lo manj kot sto ti­soč davč­nih za­ve­zan­cev. In pro­ra­ču­nu pri­na­ša ma­lo. Re­sni­ci na lju­bo, ni­ti tri­krat to­li­ko ne kot naj­viš­ji do­ho­dnin­ski ra­zred. Ja, ja, go­vo­ri­mo o ti­stem do­ho­dnin­skem ra­zre­du z oko­li 4000 po­sa­me­zni­ki, ki ga je pred šti­ri­mi le­ti ura­dno za­ra­di kon­ca kri­ze uki­nja­la pri­ha­ja­jo­ča Ce­rar­je­va ko­a­li­ci­ja. Pa ga ima­mo še da­nes. Če­tu­di kri­ze ni več, so stran­ke pred vo­li­tva­mi kar tek­mo­va­le, kdo bo pro­ti uki­ni­tvi 50-od­sto­tne ob­dav­či­tve naj­viš­jih do­hod­kov pri nas tu­di v cve­to­čem go­spo­dar­skem le­tu 2018.

A s stran­ka­mi in dav­ki ima­mo v Slo­ve­ni­ji iz­ku­šnje. Za viš­je dav­ke se v kri­zi ogre­je­jo kar čez noč, v do­brih ča­sih pa jim na kraj pa­me­ti ne pa­de, da bi brez na­tanč­ne ana­li­ze pre­sta­vi­le de­ci­mal­no ve­ji­co. O tem pri­ča tu­di no­va ko­a­li­cij­ska po­god­ba, ki se dav­kov pov­sod do­ti­ka smi­sel­no, če­tu­di so za­ra­di te­ga raz­me­ta­ni na 47 stra­neh. In ven­dar se je "vklju­če­va­nje oseb­nih pri­hod­kov iz ka­pi­ta­la in rent v osno­vo za od­me­ro do­ho­dni­ne" zna­šlo v po­glav­ju o vzdr­žno­sti in sta­bil­no­sti jav­nih fi­nanc. So­di­lo bi v do­ho­dni­no, ki jo bo­do še ana­li­zi­ra­li in oce­nje­va­li, ka­kšna bi bi­la pra­všnja, da bi jo dr­ža­va jav­no­fi­nanč­no pre­ne­sla in bo­do lju­dje za­do­volj­ni, ker bo niž­ja.

Do­ho­dni­na je ve­lik za­lo­gaj, o njem se bo­do mo­ra­li res po­go­vo­ri­ti. Tu­di z dr­ža­vlja­ni, ki jim oblju­blja­jo v is­ti sa­pi viš­je ne­to pla­če in so­ci­al­no dr­ža­vo. Uki­ni­tev ce­du­lar­no­sti pa je fi­nanč­no sim­bol­na. Za­to ne bo­mo ugi­ba­li, ali bo­do na­še jav­ne fi­nan­ce sta­le in ob­sta­le, če bo no­va vla­da z vklju­či­tvi­jo ka­pi­tal­skih do­bič­kov v do­ho­dni­no po­skr­be­la za slo­ven­sko davč­no po­seb­nost, ki so se ji pri­za­de­ti pod­je­tni­ki že po­sta­vi­li po ro­bu, če­tu­di še ni­ti ne di­ši po spre­mem­bi do­ho­dnin­ske­ga za­ko­na. Pri­ča­ko­va­li pa bi, da bo kdo iz no­ve vla­de to davč­no po­seb­nost po­ja­snil. Po­ve­dal, za­kaj je po­treb­na. Pa tu­di, za­kaj ni­so bo­do­če 50-od­sto­tne ob­dav­či­tve ka­pi­tal­skih do­bič­kov do­ma­čih pod­je­tni­kov za­pi­sa­li v ka­kšno po­glav­je ko­a­li­cij­ske po­god­be, v ka­te­rem si vla­da oblju­blja, da si bo pri­za­de­va­la pri­te­gni­ti no­ve tu­je in­ve­sti­ci­je. Da Ma­gna, Ya­ska­wa in dru­gi ne bo­do osta­li edi­ni, ki so pri­ne­sli ka­pi­tal k nam, ker je ka­pi­tal pri nas za­že­len. In bo v Slo­ve­ni­jo pri­šel do­da­ten ra­zvoj, da bo­mo de­le­žni no­vih teh­no­lo­gij, čez čas viš­jih plač in stan­dar­da. Ta­ko bi do­ma­či pod­je­tni­ki ta­koj spre­vi­de­li, da ima vla­da ena­ke va­tle za ka­te­ri­ko­li ka­pi­tal in do­bi­ček iz ka­pi­ta­la.

Zdaj te­ga ura­dno še ne ve­do. Ču­ti­jo le, da se mo­ra­jo to­vr­stnim po­sku­som po­li­ti­kov po­sta­vi­ti po ro­bu ta­koj. Pred­vsem pa sku­paj s stro­kov­nja­ki, da se ne bi po­li­ti­ki spet šti­ri le­ta vr­te­li oko­li na­mi­šlje­ne vre­le ka­še, kot so se Ce­rar­je­vi oko­li naj­viš­je­ga do­ho­dnin­ske­ga ra­zre­da.

Ima vla­da ena­ke va­tle za ka­te­ri­ko­li ka­pi­tal?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.