Pra­vi­la se do­ta­kne­jo vsa­ko­gar

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Šar­če­va bo­do­ča vla­da bi vklju­či­la v sa­mo do­ho­dni­no tu­di vse po­sa­me­zni­ko­ve ka­pi­tal­ske do­bič­ke. Ta­ko ti­ste, ustvar­je­ne s pro­da­ja­mi vre­dno­stnih pa­pir­jev, pod­je­tij ali ne­pre­mič­nin, kot tu­di ti­ste, ustvar­je­ne z iz­pla­ča­ni­mi di­vi­den­da­mi ali de­li­tvi­jo do­bič­ka, z obrest­mi na ban­čne de­po­zi­te in z na­je­mni­na­mi. Pri tem se bo­do­ča vla­da za­ve­da, da davč­na pra­vi­la ve­lja­jo za vse, ne le za pre­mo­žne. In ve, da bi ta­kšno spre­mem­bo ob­dav­či­tve ka­pi­tal­skih do­bič­kov ču­ti­lo tu­di več kot 27 ti­soč po­sa­me­zni­kov, ki so la­ni pla­ča­li za­ra­di pre­je­tih na­je­mnin med le­tom manj kot 100 evrov akon­ta­ci­je. Ti­stih ne­kaj de­set ti­soč to­rej, ki smo jih ko­maj z manj stro­gi­mi dav­ki pri­pra­vi­li do te­ga, da zdaj na­je­mni­ne pri­ja­vlja­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.