Ko­a­li­cij­ska po­god­ba pra­vi:

Vecer - - V ŽARIŠČU -

V skla­du z jav­no­fi­nanč­ni­mi mo­žnost­mi bo­mo zni­ža­li obre­me­ni­tev plač z do­ho­dni­no ali z dvi­gom splo­šne do­ho­dnin­ske olaj­ša­ve ali mo­re­bi­tni­mi po­se­gi v do­ho­dnin­sko le­stvi­co in ra­zre­de.

Oseb­ne pri­hod­ke iz ka­pi­ta­la in rent bo­mo vklju­či­li v osno­vo za od­me­ro do­ho­dni­ne.

Uve­dli bo­mo davč­no olaj­ša­vo do pet od­stot­kov le­tne do­ho­dnin­ske osno­ve po­sa­me­zni­ka za de­nar, vlo­žen v po­dro­čja kul­tu­re, špor­ta, zdrav­ja in obr­tni­ških del na pod­la­gi nad­gra­dnje pro­gra­ma Pre­ve­ri ra­čun ozi­ro­ma s sa­mo­dej­nim pri­pi­som ra­ču­nov k iz­ra­ču­nu do­ho­dni­ne.

S ci­ljem pri­bli­že­va­nja obre­me­ni­tve za de­lo­da­jal­ce in de­lo­je­mal­ce bo­mo po­sto­po­ma dvi­gni­li pri­spev­ne sto­pnje PIZ za de­lo­da­jal­ce, in si­cer do kon­ca man­da­ta v sto­pnji 0,8 od­sto­tne toč­ke dvi­ga za de­lo­da­jal­ce na le­to.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.