Tu­di v Lu­mar­ju raz­mi­šlja­jo o ukre­pih

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Mar­ko Lukić, di­rek­tor in so­la­stnik pod­je­tja Lu­mar: "Ve­dno zno­va se vpra­šu­je­mo, ali lah­ko gre­mo gle­de po­slov­ne­ga oko­lja v Slo­ve­ni­ji še niž­je. Če smo vča­sih na pol v ša­li, na pol za­res re­kli, da se kaj hu­de­ga v ča­su med­vlad­ja ne mo­re zgo­di­ti, pa za­dnji davč­ni pre­dlo­gi ka­že­jo, da ni več ta­ko. Iz­gle­da, da že­li­jo iz­ti­sni­ti še za­dnjo ka­pljo pod­je­tni­ške kr­vi in da v tej dr­ža­vi za­slu­ži­ti ne bi smel nih­če več ne gle­de na to, ko­li­ko je spo­so­ben. Pod­je­tni­ki ni­ko­li ne bo­mo na uli­ci raz­la­ga­li svo­jih ar­gu­men­tov. Po­go­var­ja­li smo se in še se bo­mo z vse­mi vla­da­mi, a ko ne gre več na­prej, spo­sob­ni pod­je­tni­ki naj­de­jo bolj učin­ko­vi­to pot. Za­to poz­dra­vljam ukre­pe Igor­ja Akra­po­vi­ča, da se je ta­ko hi­tro od­zval in dal ja­sen si­gnal po­li­ti­ki, da je pre­sto­pi­la ru­bi­kon.

Za­ve­da­mo se, da je tre­ba dav­ke v na­ši ma­li dr­ža­vi pla­če­va­ti, a če bo ta pre­po­žre­šna, na kon­cu ne bo osta­lo nič. Ne mo­re od dav­kov ži­ve­ti zgolj dr­žav­ni apa­rat, ki naj v pr­vi vr­sti ustvar­ja po­go­je za bla­go­sta­nje dr­ža­vlja­nov, saj ti ustvar­ja­jo vre­dnost, ki jo je mo­go­če ob­dav­či­ti. Tu­di mi smo že raz­mi­šlja­li in še raz­mi­šlja­mo, ka­ko se od­zva­ti na ak­tu­al­ne davč­ne pre­dlo­ge. In pri tem ne gre za de­ma­go­gi­jo, saj je na­še po­slan­stvo, da pod­je­tje pre­ži­vi, da za­šči­ti­mo ka­pi­tal in de­lov­na me­sta lju­di. Ko pri­de­mo čez me­jo, tam ni­ko­gar ne za­ni­ma, ka­kšna je na­ša no­tra­nje­po­li­tič­na in fi­skal­na ure­di­tev, am­pak tam tek­mu­je­mo z naj­bolj­ši­mi na sve­tu, ki ve­li­ko­krat pri­ha­ja­jo iz pod­je­tni­štvu ne­pri­mer­no bolj na­klo­nje­nih oko­lij."

Fo­to: Igor NAPAST

Mar­ko Lukić, Lu­mar: "Raz­mi­šlja­mo o ukre­pih, da pod­je­tje pre­ži­vi, da za­šči­ti­mo ka­pi­tal in de­lov­na me­sta lju­di."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.