Bo­do ob­či­ne konč­no usli­ša­ne?

Kot žu­pan je Mar­jan Ša­rec dr­ža­vi oči­tal, da ob­či­ne ra­zu­me kot sle­po čre­vo, zdaj jim oblju­blja več od­go­vor­no­sti in pri­stoj­no­sti pa tu­di več de­nar­ja

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Sa­šo Do­lenc, dr. fi­lo­zo­fi­je, fi­zik, pu­bli­cist, v ko­lu­mni v De­lu: "V za­dnjih le­tih se je ob­seg fi­nan­ci­ra­nja zna­no­sti pri nas ze­lo zmanj­šal, na kar raz­i­sko­val­ci ne­neh­no opo­zar­ja­jo. Ma­lok­do pa po­mi­sli, da so mor­da le­ta­la s to­vo­rom ozi­ro­ma de­nar­jem pri nas za­če­la red­ke­je pri­sta­ja­ti ne le za­to, ker po­li­ti­ka in šir­ša jav­nost ne ra­zu­me­ta druž­be­ne­ga po­me­na zna­no­sti, am­pak tu­di za­to, ker aka­dem­sko- uni­ver­zi­te­tna sfe­ra svo­je­ga de­la, ki je v pr­vi vr­sti brez­kom­pro­mi­sno raz­lo­če­va­nje med de­jan­skim in zgolj na­vi­de­znim zna­njem ter pra­vi­mi in la­žni­mi stro­kov­nja­ki, ne opra­vlja do­volj ve­stno.

Če zač­ne­mo kar na vr­hu stro­kov­ne hi­e­rar­hi­je, nam ve­li­ko o sta­nju in vre­dno­tah aka­dem­ske­ga sis­te­ma po­ve že pri­mer­ja­va sple­tnih stra­ni bri­tan­ske (ro­yal­so­ci­e­ty. org) in slo­ven­ske aka­de­mi­je zna­no­sti (sa­zu.si).

Če so sple­tne stra­ni naj­sta­rej­še ne­neh­no de­lu­jo­če znan­stve­ne aka­de­mi­je na sve­tu pol­ne in­for­ma­cij, pri­po­ro­čil, stro­kov­nih opre­de­li­tev po­bud in po­dob­nih za jav­nost po­memb­nih in za­ni­mi­vih vse­bin, so na sple­tni stra­ni SA­ZU bolj ali manj ob­ja­vlje­na le dol­go­ča­sna spo­ro­či­la za jav­nost."

Po­dro­čju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve in re­gi­o­nal­ne­ga ra­zvo­ja so ko­a­li­cij­ski par­tner­ji v po­god­bi na­me­ni­li zgolj pol stra­ni be­se­di­la. Stro­kov­njak za lo­kal­no sa­mo­u­pra­vo dr. Mi­ro Ha­ček s Fa­kul­te­te za druž­be­ne ve­de v Lju­blja­ni pra­vi, da ti po­dro­čji bi­stve­no ne od­sto­pa­ta od dru­gih po­dro­čij in sta na po­dob­no splo­šni rav­ni brez opi­sa kon­kre­tnih ukre­pov in na­čr­to­va­nih jav­nih po­li­tik. "Vse­e­no pa je tre­ba po­u­da­ri­ti, da splo­šni opis po­dro­čja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve za­je­ma ti­sta ključ­na po­dro­čja, ki bi jim bi­lo tre­ba v pri­ha­ja­jo­čem man­da­tu na­me­ni­ti po­zor­nost." In na ka­te­ra žu­pa­ni in stro­kov­nja­ki za lo­kal­no sa­mo­u­pra­vo opo­zar­ja­jo že več let, a ne­u­spe­šno.

Se­da­nji ko­a­li­cij­ski par­tner­ji me­ni­jo, da je tre­ba po­ve­ča­ti pri­stoj­no­sti in od­go­vor­no­sti lo­kal­nih sku­pno­sti in obe­nem za­go­to­vi­ti za­do­sten de­nar za iz­va­ja­nje na­log, ki jih ob­či­nam na­lo­ži dr­ža­va. O usta­na­vlja­nju po­kra­jin po­no­vi­jo, da je za­nje po­tre­ben ta­ko druž­be­ni kot po­li­tič­ni kon­senz. Si­cer pa se bo­do na po­dro­čju re­gi­o­nal­ne­ga ra­zvo­ja za­vze­ma­li za nje­go­vo kre­pi­tev, pre­se­ga­nje ra­zvoj­nih raz­lik med re­gi­ja­mi, in to s pre­no­vo fi­nan­ci­ra­nja; od dvi­ga pov­preč­ni­ne do pre­no­ve in po­e­no­te­nja me­ha­niz­mov ra­zvoj­ne pod­po­re, in­ve­sti­cij­skih spod­bud. Na­po­ve­du­je­jo tu­di po­sto­pnost v do­se­ga­nju par­ti­ci­pa­tor­nih pro­ra­ču­nov v vseh ob­či­nah in na­dalj­nje spod­bu­de pri med­ob­čin­skem so­de­lo­va­nju.

Ob tem ve­lja spo­mni­ti, da je prav se­da­nji pred­se­dnik vla­de Mar­jan Ša­rec le­ta 2015 v vlo­gi ka­mni­ške­ga žu­pa­na po­zi­val svo­je ko­le­ge k žu­pan­ske­mu upo­ru za­ra­di ma­če­ho­vske­ga od­no­sa dr­ža­ve do fi­nan­ci­ra­nja ob­čin. "Za­nje ni­smo ve­ja obla­sti, tem­več sle­po čre­vo, ki ga pač od­stra­niš, če po­sta­ne pro­ble­ma­tič­no," je ta­krat ob ne­u­spe­šnih po­ga­ja­njih o vi­ši­ni pov­preč­ni­ne za­pi­sal v pi­smu ko­le­gom. In do­dal, da mu sa­me­mu ni do te­ga, da bi sa­mo gle­dal umi­ra­nje na obro­ke in zra­ven tar­nal do brid­ke­ga kon­ca.

Se mu bo­do te be­se­de zdaj, ko je sto­pil v če­vlje dr­žav­ne­ga po­li­ti­ka, ma­šče­va­le ali pa bo ven­dar­le pri­sluh­nil po­tre­bam lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve in po­sku­šal za­go­ta­vlja­ti skla­dnej­ši re­gi­o­nal­ni ra­zvoj? Ha­ček me­ni, da bi Ša­rec prav za­ra­di žu­pan­skih iz­ku­šenj "zmo­gel, in ver­ja­mem, da tu­di znal pri­spe­va­ti kon­kre­tno usme­ri­tev Vla­da je prek twit­ter­ja spo­ro­či­la, da so za­go­to­vi­li do­da­tna pro­ra­čun­ska sred­stva v vi­ši­ni do­brih 1,7 mi­li­jo­na evrov za de­lo­va­nje Na­ci­o­nal­ne­ga in­šti­tu­ta za otro­ške srč­ne bo­le­zni (NIOSB). Do se­daj je bi­lo na­ci­o­nal­ne­mu in­šti­tu­tu za­go­to­vlje­nih 165.631 evrov iz pro­ra­ču­na. Šlo je za za­gon­ska sred­stva za de­lo­va­nje in­šti­tu­ta, ki so bi­la v ce­lo­ti po­ra­blje­na za stro­ške de­la (pla­če in re­gres za le­tos) ter za stro­ške bla­ga, ma­te­ri­a­la in sto­ri­tev, gre pred­vsem za sto­ri­tve sve­to­va­nja tu­jih stro­kov­nja­kov, stro­ške le­tal­ske­ga in do­ma­če­ga pre­vo­za ter in ide­je za ure­sni­či­tev za­pi­sa­ne­ga. Mor­da ob po­mo­či ka­kšne­ga manj­še­ga stro­kov­ne­ga sve­ta, ki bi ga bi­lo tre­ba tu­di se­sta­vi­ti ne­ko­li­ko dru­ga­če, kot so se ta­kšni sve­to­val­ni or­ga­ni se­sta­vlja­li do­slej." Vanj bi bi­lo tre­ba, ta­ko Ha­ček, vklju­či­ti lju­di, ki ima­jo ide­je in vi­zi­jo ra­zvo­ja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, in ne po­nov­no lju­di, ki že dve de­se­tle­tji pro­da­ja­jo is­to. Ali bi bil lah­ko Šar­cu Le­tos bo­mo vo­li­li tu­di žu­pa­ne in sve­tni­ke v 212 ob­či­nah. Pr­vi krog vo­li­tev bo iz­ve­den 18. no­vem­bra, že v po­ne­de­ljek, 3. sep­tem­bra, pa zač­ne­jo te­či ro­ki za vo­lil­na opra­vi­la. Pr­vi šol­ski dan bo mi­ni­str­stvo za no­tra­nje za­de­ve na svo­ji sple­tni stra­ni ob­ja­vi­lo šte­vi­lo vo­lil­nih upra­vi­čen­cev v po­sa­mič­nih ob­či­nah. Po­da­tek je po­mem­ben, saj je od šte­vi­la vo­liv­cev od­vi­sno, ko­li­ko pod­pi­sov mo­ra po­sa­me­zen kan­di­dat zbra­ti za kan­di­da­tu­ro. Za­to bo­do pri­ho­dnji po­ne­de­ljek ob­čin­ske vo­lil­ne ko­mi­si­je ob­ja­vi­le po­treb­no šte­vi­lo pod­pi­sov vo­liv­cev ta­ko za kan­di­da­tu­ro za žu­pan­ski stol­ček kot tu­di za kan­di­da­tu­ro ozi­ro­ma li­sto kan­di­da­tov za čla­ne ob­čin­ske­ga sve­ta v po­sa­me­zni vo­lil­ni eno­ti. stro­ške nji­ho­ve na­sta­ni­tve, uprav­ne ta­kse in ta­ko da­lje. Ker in­šti­tut še ni pre­vzel de­jav­no­sti od Uni­ver­zi­te­tne­ga kli­nič­ne­ga cen­tra Lju­blja­na, še tu­di ni mo­gel skle­ni­ti po­god­be z Za­vo­dom za zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje Slo­ve­ni­je, ki fi­nan­ci­ra iz­va­ja­nje zdra­vstve­nih sto­ri­tev.

Mne­nja s pri­drž­ki za LMŠ in Du­ša­na Ku­mra

Ra­čun­sko so­di­šče je v lo­če­nih re­vi­zi­jah pra­vil­no­sti fi­nan­ci­ra­nja vo­lil­nih kam­panj za lan­ske vo­li­tve pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke iz­re­klo mne­nja s pri­drž­ki Li­sti Mar­ja­na Šar­ca (LMŠ), ki je or­ga­ni­zi­ra­la Šar­če­vo kam­pa­njo, in Du­ša­nu Ku­mru, ki je or­ga­ni­zi­ral kam­pa­njo Bo­ru­ta Pa­hor­ja.

O pra­vil­no­sti po­slo­va­nja pri vo­lil­ni kam­pa­nji Mar­ja­na Šar­ca je ra­čun­sko so­di­šče LMŠ iz­re­klo mne­nje s pri­drž­kom, ker je ugo­to­vi­lo, da stran­ka na po­seb­nem tran­sak­cij­skem ra­ču­nu za vo­lil­no kam­pa­njo ni zbra­la vseh sred­stev za pla­či­lo stro­škov vo­lil­ne kam­pa­nje. So­di­šče je ugo­to­vi­lo, da je stran­ka s po­seb­ne­ga tran­sak­cij­ske­ga ra­ču­na za vo­lil­no tu v po­moč še en bi­vši žu­pan v bo­do­či vla­di, ko­men­ski Mar­ko Ban­del­li, ki naj bi skr­bel za ko­he­zij­ska sred­stva, za ka­te­ra na­me­ra­va bo­do­ča vla­da "za­go­to­vi­ti ka­dro­vsko in in­sti­tu­ci­o­nal­no sta­bil­nost ter za­go­to­vi­ti me­ha­niz­me pod­po­re ob­či­nam pri pri­pra­vi pro­jek­tov za uspe­šnej­še čr­pa­nje ko­he­zij­skih in dru­gih EU- sred­stev", bo se­ve­da ja­sno v pri­ho­dnjih me­se­cih. kam­pa­njo po­rav­na­la stro­ške, ki ni­so bi­li stro­ški vo­lil­ne kam­pa­nje, hkra­ti pa s te­ga ra­ču­na ni po­rav­na­la vseh stro­škov vo­lil­ne kam­pa­nje, ker jih je pla­ča­la z re­dne­ga ra­ču­na stran­ke. So­di­šče je od LMŠ zah­te­va­lo pre­dlo­ži­tev od­ziv­ne­ga po­ro­či­la, ker stran­ka med re­vi­zij­skim po­stop­kom ni iz­ve­dla ustre­zne­ga po­pra­vljal­ne­ga ukre­pa, saj sku­pne­ga zne­ska pri­spev­kov prav­nih oseb, ki so bi­li da­ni v na­spro­tju z za­ko­nom o vo­lil­ni in re­fe­ren­dum­ski kam­pa­nji, ni na­ka­za­la v hu­ma­ni­tar­ne na­me­ne. Gre za sku­pno 6968 evrov.

Du­šan Ku­mer, ki je or­ga­ni­zi­ral vo­lil­no kam­pa­njo zma­go­val­ca dru­ge­ga kro­ga lan­skih pred­se­dni­ških vo­li­tev Bo­ru­ta Pa­hor­ja, je v po­ro­či­lu o fi­nan­ci­ra­nju vo­lil­ne kam­pa­nje iz­ka­zal zbra­na sred­stva v vi­ši­ni 40.530 evrov in po­ra­blje­na sred­stva v zne­sku 40.466 evrov. Ra­čun­sko so­di­šče je v re­vi­zi­ji med dru­gim ugo­to­vi­lo, da je Ku­mer s po­seb­ne­ga tran­sak­cij­ske­ga ra­ču­na za vo­lil­no kam­pa­njo po­rav­nal stro­ške v sku­pnem oce­nje­nem zne­sku 3353 evrov, ki ni­so bi­li stro­ški vo­lil­ne kam­pa­nje. Ra­čun­sko so­di­šče je ta­ko Ku­mru o pra­vil­no­sti po­slo­va­nja iz­re­klo mne­nje s pri­drž­kom. Po­leg ome­nje­ne­ga je ugo­to­vi­lo še, da pri­spev­kov prav­nih oseb, ki so bi­li zbra­ni v na­spro­tju z za­ko­nom, ni v ro­ku na­ka­zal v hu­ma­ni­tar­ne na­me­ne. Gre za zne­sek 940 evrov, ki ga je Ku­mer v hu­ma­ni­tar­ne na­me­ne na­to na­ka­zal med re­vi­zij­skim po­stop­kom, za­to ra­čun­sko so­di­šče v tem pri­me­ru ni zah­te­va­lo od­ziv­ne­ga po­ro­či­la.

Za do­ka­pi­ta­li­za­ci­jo 2TDK dvaj­set mi­li­jo­nov evrov

Od­ha­ja­jo­ča vla­da Mi­ra Ce­rar­ja je na vče­raj­šnji se­ji spre­je­la akt o usta­no­vi­tvi druž­be 2TDK in njen do­pol­nje­ni po­slov­ni na­črt, obe­nem pa je druž­bo, ki bo skr­be­la za pro­jekt dru­gi tir med Di­va­čo in Ko­prom, do­ka­pi­ta­li­zi­ra­la z 20 mi­li­jo­ni evrov. Do kon­ca le­ta bo si­cer dr­ža­va 2TDK do­ka­pi­ta­li­zi­ra­la še s 179 mi­li­jo­ni evrov. Ka­pi­tal­ski vlo­žek Slo­ve­ni­je v pro­jek­tno pod­je­tje 2TDK bo sku­paj zna­šal 200 mi­li­jo­nov evrov. Mi­li­jon evrov je dr­ža­va na druž­bo pre­ne­sla la­ni, ce­lo­tna do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja pa bo iz­ve­de­na le­tos.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.