Ob le­ta­li­šču bo­do grad­be­ni stro­ji še br­ne­li

V pri­mer­ja­vi z ma­ri­bor­skim le­ta­li­ščem ob lju­bljan­skem ve­li­ko in­ve­sti­ra­jo. Mi­ni­ster Po­či­val­šek za Po­drav­je na­po­ve­dal še eno ve­čjo pro­i­zvo­dno in­ve­sti­ci­jo in tu­di eno lo­gi­stič­no

Vecer - - GOSPODARSTVO -

Pa­na­so­nic za­ra­di bre­xi­ta evrop­ski se­dež se­li na Ni­zo­zem­sko

Ja­pon­ski pro­i­zva­ja­lec ele­k­tro­ni­ke Pa­na­so­nic je spo­ro­čil, da bo za­ra­di ne­ja­sno­sti gle­de pla­če­va­nja dav­kov po bre­xi­tu evrop­ski se­dež druž­be iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pre­se­lil na Ni­zo­zem­sko. Kot so po­ja­sni­li v druž­bi, so o se­li­tvi in­ten­ziv­no raz­mi­šlja­li 15 me­se­cev, ok­to­bra pa jo bo­do tu­di za­res ure­sni­či­li. No­vi se­dež bo go­stil Am­ster­dam.

V druž­bi se bo­ji­jo, da bi Ja­pon­ska Ve­li­ko Bri­ta­ni­jo po bre­xi­tu obrav­na­va­la kot davč­no oa­zo, če bo ura­dni Lon­don ure­sni­čil na­po­ve­di in zni­žal sto­pnjo dav­ka na do­bi­ček prav­nih oseb. S to po­te­zo naj bi na­mreč po­ve­ča­li pri­vlač­nost Ve­li­ke Bri­ta­ni­je za tu­ja pod­je­tja tu­di po nje­nem iz­sto­pu iz EU, do ka­te­re­ga bo po na­čr­tih pri­šlo mar­ca pri­ho­dnje le­to.

Se­li­tev iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je so že na­po­ve­da­le šte­vil­ne dru­ge druž­be, med ja­pon­ski­mi med dru­gim MUFG, No­mu­ra Hol­din­gs in Su­mi­to­mo Mit­sui Fi­nan­ci­al Gro­up. V Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji je si­cer pri­so­tnih 879 ja­pon­skih pod­je­tij s sku­pno 142.000 za­po­sle­ni­mi. eprav smo bi­li še­le vče­raj ob pri­so­tno­sti go­spo­dar­ske­ga mi­ni­stra Zdrav­ka Po­či­val­ška pa žu­pa­na ob­či­ne Cer­klje na Go­renj­skem, Fran­ca Če­bu­lja, in Ste­fa­na Kra­u­ter­ja, la­stni­ka av­strij­ske­ga pod­je­tja Car­go-par­tner, ter Vik­tor­ja Ka­ste­li­ca, ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja pod­je­tja Car­go-par­tner za Slo­ve­ni­jo, pri­ča po­lo­ži­tvi te­melj­ne­ga ka­mna za nov i-lo­gi­stič­ni cen­ter pod­je­tja Car­go-par­tner, pa je gra­dnja cen­tra že pol­dru­gi me­sec v pol­nem te­ku. Objekt gra­di Go­renj­ska grad­be­na druž­ba, cen­ter v vre­dno­sti 25 mi­li­jo­nov evrov pa se bo raz­pro­sti­ral na 29.120 kva­dra­tnih me­trih po­vr­ši­ne. I-lo­gi­stič­ni cen­ter bo imel 20 ti­soč pa­le­tnih mest, v njem bo pro­stor tu­di za po­lič­ne re­ga­le, nav­zkri­žno pre­to­var­ja­nje, tam bo­do blo­kov­ne skla­dišč­ne po­vr­ši­ne in pi­sar­ni­ški pro­sto­ri. du­je tu­di gra­dnja lo­gi­stič­ne­ga cen­tra pod­je­tja Ku­eh­ne + Na­gel, kjer se bo­do skla­di­šči­li No­var­ti­so­vi iz­del­ki, ven­dar se ta cen­ter gra­di na dru­gi, vzho­dni, stra­ni od le­ta­li­šča. Po be­se­dah Zma­ga Sko­bir­ja, po­slo­vo­dne­ga di­rek­tor­ja Fra­por­ta Slo­ve­ni­ja, ki upra­vlja lju­bljan­sko le­ta­li­šče, bo­do do spo­mla­di 2020 od­pr­li pre­no­vljen in do­gra­jen po­tni­ški ter­mi­nal, s či­mer se bo zmo­glji­vost po­tni­ške­ga ter­mi­na­la po­ve­ča­la s 500 na 1280 od­pre­mlje­nih po­tni­kov na uro, 6 do 7 mi­li­jo­nov evrov bo­do vlo­ži­li tu­di v le­tal­sko aka­de­mi­jo, kjer so vklju­če­ne na le­ta­li­šču spre­mlja­jo­če de­jav­no­sti, lo­gi­stič­ne ka­pa­ci­te­te na Br­ni­ku ši­ri­ta še ame­ri­ški UPS in nem­ški DHL. Vse to vo­di k do­brim re­zul­ta­tom Fra­por­ta Slo­ve­ni­ja tu­di v tem le­tu, ko so po re­kor­dnem lan­skem šte­vi­lo po­tni­kov do kon­ca ju­li­ja po­ve­ča­li še za na­dalj­njih 12 od­stot­kov, to­vor pa za se­dem. Ob Sko­bir­ju so se vče­raj­šnje slo­ve­sno­sti ude­le­ži­li tu­di pred­stav­ni­ki Lu­ke Ko­per. po­ve­ča­la na vsaj 130, de­jal, da bi Slo­ve­ni­ja že zdav­naj mo­ra­la ime­ti do Ko­pra zgra­jen tre­tji že­le­zni­ški tir, ne pa da se po­go­var­ja­mo o gra­dnji ko­maj dru­ge­ga. "Tu­di tre­tja ra­zvoj­na os pa dru­gi ce­stni obroč okrog Lju­blja­ne bi mo­ra­la bi­ti že zgra­je­na, če bi Slo­ve­ni­ja na lo­gi­stič­nem po­dro­čju že­le­la v ce­lo­ti iz­ko­ri­sti­ti svo­jo ugo­dno ge­o­stra­te­ško le­go. Ta vi­so­ko­teh­no­lo­ški lo­gi­stič­ni cen­ter, ki ga gra­di­mo na Br­ni­ku, bo res­da ob Slo­ve­ni­ji slu­žil za vse dr­ža­ve na oze­mlju nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je pa še za dr­ža­ve sre­dnje Evro­pe, a v pr­vi vr­sti ga po­tre­bu­je slo­ven­sko go­spo­dar­stvo že se­daj," je iz­po­sta­vil Ka­ste­lic.

Usta­no­vi­telj in la­stnik pod­je­tja Ste­fan Kra­u­ter, ki je s pe­ti­mi za­po­sle­ni­mi pod­je­tje usta­no­vil pred 35 le­ti ob du­naj­skem le­ta­li­šču, pa do­dal, da so z 2800 za­po­sle­ni­mi in ob pro­me­tu 700 mi­li­jo­nov evrov de­jav­ni v kar 30 dr­ža­vah po sve­tu, tu­di v ta­ko ve­li­kih, kot so Ki­taj­ska, In­di­ja in ZDA, a so se kljub te­mu od­lo­či­li, da bo nji­ho­va da­leč naj­ve­čja in­ve­sti­ci­ja prav v Slo­ve­ni­ji, na Br­ni­ku. To pa za­ra­di te­ga, po­ve Kra­u­ter, ker se lah­ko v Slo­ve­ni­ji za­ne­se­jo na za­po­sle­ne in ker so go­spo­dar­ski od­no­si in me­nja­va med Slo­ve­ni­jo in Av­stri­jo odlič­ni, tu­di lo­kal­na in dr­žav­na oblast sta za to in­ve­sti­ci­jo ime­li ve­li­ko po­slu­ha.

Fo­to: BOBO

Go­spo­dar­ski mi­ni­ster Zdrav­ko Po­či­val­šek in Ste­fan Kra­u­ter, la­stnik pod­je­tja Car­go-par­tner, me­ni­ta, da je na­lož­ba v lo­gi­stič­ni cen­ter na Br­ni­ku po­memb­na ne le za go­renj­sko in lju­bljan­sko re­gi­jo, tem­več za ce­lo­tno Slo­ve­ni­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.