Mi­si­ja So­phia v te­ža­vah

Ita­li­ja, ki je po­leg Špa­ni­je tre­nu­tno naj­bolj na uda­ru mi­gran­tov, zah­te­va no­va pra­vi­la in raz­ši­ri­tev mi­si­je

Vecer - - PO SVETU -

in še ne­kaj dni v pri­sta­ni­šču v Ca­ta­nii, saj je ne­u­spe­šno ho­tel za­go­to­vi­la o de­li­tvi mi­gran­tov med evrop­ske dr­ža­ve, je še za­o­stri­la od­no­se med čla­ni­ca­mi Evrop­ske uni­je.

Prav za­to je vi­so­ka zu­na­nje­po­li­tič­na pred­stav­ni­ca EU Fe­de­ri­ca Mo­ghe­ri­ni vče­raj na Du­na­ju čla­ni­ce EU po­zva­la, naj pre­vza­me­jo več od­go­vor­no­sti za mi­si­jo So­phia in s tem za­go­to­vi­jo, da se bo­do lah­ko ope­ra­ci­je spo­pa­da­nja s ti­ho­tap­ci mi­gran­tov v Sre­do­ze­mlju na­da­lje­va­le. Mi­si­ja je po be­se­dah Mo­ghe­ri­ni­je­ve od­lo­čil­ne­ga po­me­na za EU in za boj pro­ti ti­ho­tap­cem lju­di.

Mo­ghe­ri­ni­je­va je to no­vi­nar­jem po­ve­da­la ob za­čet­ku dru­ge­ga dne ne­for­mal­ne­ga sre­ča­nja obramb­nih mi­ni­strov EU in obramb­ne mi­ni­stre po­zva­la, naj bo­do kon­struk­tiv­ni v pri­za­de­va­njih za na­da­lje­va­nje mi­si­je. "Do­slej so­glas­ja ni bi­lo. Vse­ka­kor si ne mo­re­mo pri­vo­šči­ti, da bi ope­ra­ci­ja EU osta­la brez ja­snih pra­vil, ki jim mo­ra sle­di­ti," je do­da­la. "Do­bro bi bi­lo, da bi čla­ni­ce pre­vze­le več od­go­vor­no­sti. Po­memb­no je, da nam uspe ope­ra­ci­jo ohra­ni­ti. Ta je iz­je­men do­se­žek za ce­lo­tno Evrop­sko uni­jo," je do­da­la Mo­ghe­ri­ni­je­va. Po­leg te­ga je iz­po­sta­vi­la, da gre zra­ven tu­di za so­li­dar­nost, ko gre za vpra­ša­nje raz­de­li­tve re­še­nih mi­gran­tov.

Čla­ni­ce EU se že te­dne pre­pi­ra­jo oko­li mi­si­je So­phia, ki jo je EU spro­ži­la ju­ni­ja 2015 po ni­zu smr­to­no­snih bro­do­lo­mov v Sre­do­ze­mlju, do­slej pa so z njo re­ši­li na ti­so­če mi­gran­tov. Ita­li­ja, ki So­phio tre­nu­tno vo­di, ter­ja no­va pra­vi­la in raz­ši­ri­tev mi­si­je. Že­li si ro­ta­ci­je pri­sta­nišč, v ka­te- rih lah­ko lad­je na mi­si­ji iz­kr­ca­jo na mor­ju re­še­ne mi­gran­te. Pri tem naj bi na pr­vo me­sto uvr­sti­li pri­sta­ni­šča v Špa­ni­ji in Fran­ci­ji. Rim po­leg te­ga gro­zi s pred­ča­snim kon­cem So­phie, ka­te­re man­dat bo v vsa­kem pri­me­ru po­te­kel s kon­cem le­ta. To­da po mne­nju nem­ške obramb­ne mi­ni­stri­ce Ur­su­le von der Le­yen pred­ča­sen ko­nec So­phie, ki je po nje­nih be­se­dah uspe­šna, ne mo­re bi­ti pred­met raz­prav. Av­strij­ski obramb­ni mi­ni­ster Ma­rio Ku­na­sek pa je iz­ra­zil ra­zu­me­va­nje za sta­li­šča Ri­ma. Ita­li­ja­ni se na­mreč po nje­go­vem mne­nju po­ču­ti­jo pre­pu­šče­ne sa­mi se­bi. Av­stri­ja bo po nje­go­vih be­se­dah pri tem vpra­ša­nju na­sto­pi­la kot nev­tra­len po­sre­dnik. Iz­po­sta­vil je, da bo­do od­lo­či­tve na kon­cu spre­je­li no­tra­nji mi­ni­stri EU ozi­ro­ma pred­se­dni­ki dr­žav in vlad čla­nic. Tu­di ita­li­jan­ska obramb­na mi­ni­stri­ca Eli­sa­bet­ta Tren­ta je v sre­do zve­čer, ko so na Du­na­ju od­pr­li sre­ča­nje obramb­nih mi­ni­strov EU, po­u­da­ri­la, da je žo­gi­ca na stra­ni EU. "Če bo EU spre­je­la naš pre­dlog, bo ime­la pri­lo­žnost po­ka­za­ti, da je re­snič­no sku­pnost vre­dnot in na­me­nov, če ga bo za­vr­ni­la, bo za­ni­ka­la svo­ja la­stna te­melj­na na­če­la," je po­ve­da­la Tren­ta. Sal­vi­ni pa je vče­raj zno­va za­gro­zil z iz­sto­pom dr­ža­ve iz ope­ra­ci­je So­phia, če ne bo­do dru­ge čla­ni­ce EU pri­sta­le na zah­te­va­ne spre­mem­be. "Zah­te­va­li smo spre­jem na­če­la ro­ta­ci­je pri­sta­nišč in po­nov­no raz­pra­vo o pra­vi­lih ope­ra­ci­je s ci­ljem de­li­tve od­go­vor­no­sti. Če bo­mo zno­va do­bi­li ne­ga­ti­ven od­go­vor, bo­mo raz­mi­sli­li o tem, ali bo­mo še na­prej po­ra­blja­li de­nar v ope­ra­ci­ji, ki je med­na­ro­dna sa­mo na pa­pir­ju," je de­jal na no­vi­nar­ski kon­fe­ren­ci v Be­net­kah.

Fo­to: Bo­štjan OMERZA/ Slo­ven­ska voj­ska

V mi­si­ji So­phia so­de­lu­je­jo vo­ja­ške lad­je šte­vil­nih dr­žav, med nji­mi je bil tu­di slo­ven­ski Tri­glav. Tak je bil 13. mar­ca la­ni po­gled z nje­go­ve pa­lu­be, ko je re­še­val mi­gran­te.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.