Ma­ri­bor na­zaj v sre­dnji vek

Zdra­vstve­ne me­ri­tve Od 30. av­gu­sta do 2. sep­tem­bra bo na ma­ri­bor­skih uli­cah in Graj­skem tr­gu kra­lje­val sre­dnje­ve­ški fe­sti­val Špas­fest

Vecer - - MARIBOR -

Za­ra­di šte­vil­nih okvar in ve­čje za­ne­slji­vo­sti bo­do na po­bu­do no­tra­nje­ga mi­ni­str­stva he­li­kop­ter­sko nuj­no po­moč v Ma­ri­bo­ru iz­va­ja­li z vo­ja­škim he­li­kop­ter­jem. Sta­ri po­li­cij­ski he­li­kop­ter je na­mreč že moč­no do­tra­jan, spo­mni­mo, da je že po­le­ti re­še­val­na služ­ba ma­ri­bor­ske­ga zdra­vstve­ne­ga do­ma be­le­ži­la ne­kaj­dnev­ni iz­pad za­ra­di okva­re he­li­kop­ter­ja. Mi­ni­str­stvo za no­tra­nje za­de­ve je že ju­li­ja opo­zo­ri­lo vla­do, da je nuj­no ukre­pa­nje. Kot je raz­vi­dno iz vče­raj­šnje­ga skle­pa vla­de, oce­nju­je­jo, da s 1. ok­t­o­brom sa­mi ne bi več mo­gli za­go­ta­vlja­ti he­li­kop­ter­ja za po­tre­be nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či v ma­ri­bor­ski ba­zi.

He­li­kop­ter­ska eno­ta nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či, ki so jo po dol­gih le­tih pri­za­de­vanj vzpo­sta­vi­li v Zdra­vstve­nem do­mu dr. Adol­fa Drol­ca Ma­ri­bor, je la­ni opra­vi­la 170 pre­vo­zov, po­le­ti je šte­vi­lo re­še­vanj ve­čje. De­lo­ma za­ra­di bolj­ših mo­žno­sti le­te­nja, več je ne­sreč in de­lov­nih ne­sreč. Vz­rok za vzlet re­še­val­ne­ga he­li­kop­ter­ja so ve­li­ko­krat tu­di in­fark­ti. Pred­vsem gre za pre­vo­ze iz kra­jev s sla­bi­mi ce­stni­mi po­ve­za­va­mi pa tu­di re­še­va­nje po­ne­sre­čen­cev v pro­me­tnih ne­sre­čah. (ank) Dru­štvo za zdrav­je sr­ca in oži­lja za Ma­ri­bor in Po­drav­je va­bi na me­ri­tve krv­ne­ga pri­ti­ska, ko­li­či­ne ho­le­ste­ro­la in slad­kor­ja v kr­vi ter tri­gli­ce­ri­dov in EKG, ki bo­do v so­bo­to, 1. sep­tem­bra, med 7.30 in 10.30 v pro­sto­rih Dru­štva upo­ko­jen­cev Ma­ri­bor - Cen­ter (Slom­škov trg 5), v to­rek, 4. sep­tem­bra, med 7.30 in 10.30 v pro­sto­rih Dru­štva upo­ko­jen­cev Ma­ri­bor Ta­bor (Gor­ke­ga uli­ca 48), in v sre­do, 5. sep­tem­bra, med 7.30 in 10.30 v pro­sto­rih Me­stne če­tr­ti Po­brež­je (Ko­so­ve­lo­va 11). Ude­le­žen­ci me­ri­tev krv­nih vre­dno­sti mo­ra­jo bi­ti te­šči. (mbk)

Sta­ro ma­ri­bor­sko me­stno je­dro je pre­pla­vil duh pre­te­klo­sti - vra­ča se fe­sti­val Špas­fest, ki obi­sko­val­ce po­pe­lje v ob­do­bje sre­dnje­ve­ških dam, vi­te­zov in dvor­nih norč­kov. Po me­stnih uli­cah se - že tra­di­ci­o­nal­no - vi­je sre­dnje­ve­ška tr­žni­ca, na ka­te­ri se pred­sta­vlja­jo ve­šči ro­ko­del­ci od bli­zu in da­leč. Osre­dnje do­ga­ja­nje je po­sta­vlje­no na Graj­ski trg, kjer obi­sko­val­ci v do­pol­dan­skih in po­pol­dan­skih urah uži­va­jo v ulič­nem gle­da­li­šču, zve­čer pa se lah­ko spro­sti­jo ob umir­je­nih kon­cer­tih ra­zno­vr­stnih glas­be­nih moj­strov.

Če­prav je za naj­mlaj­še na sre­dnje­ve­škem fe­sti­va­lu vsa­ko le­to do­do­bra po­skr­blje­no, di­rek­to­ri­ca Ta­tja­na Mi­le­ta po­u­dar­ja, da je le­to­šnji pro­gram za otro­ke še po­se­bej bo­gat. "No­vost v otro­škem pro­gra­mu so klov­ni na ho­du­ljah pa tu­di 'na­pi­hlji­va vas', ki jo vo­di­ta bra­ta Ma­lek," do­da­ja.

V pe­tek se bo­sta na Graj­skem tr­gu obi­sko­val­cem pred­sta­vi­la tu­di grof in gro­fi­ca s Šta­tem­ber­ga. "Pri­pe­lja­la se bo­sta v av­stro­o­gr­ski ko­či­ji, ki je ču­do­vi­ta in ze­lo le­po ohra­nje­na. Z njo se bo­sta po­pe­lja­la po sta­rem me­stnem je­dru in se

Fan­tje so po­le­ti po­pri­je­li za de­lo in pred pi­vo­var­no v in­du­strij­ski co­ni v Ru­šah ure­di­li te­ra­so, v no­tra­njih pro­sto­rih pa to­čil­ni­co s šan­kom, ki so ga se­zi­da­li v krat­ki pred­sta­vi v sre­dnje­ve­ških obla­či­lih po­ka­za­la obi­sko­val­cem," po­ja­snju­je Mi­le­ta.

Dru­ga po­seb­nost le­to­šnje­ga fe­sti­va­la Špas­fest je sa­ti­rič­na ko­me­di­ja Raz­o­ča­ra­ne go­spo­di­nje pri sek­so­lo­gu v iz­ved­bi Ro­ma­na Vo­de­ba in Ur­šu­le So­ban, ki bo v Na­ro­dnem do­mu Ma­ri­bor. V Lju­blja­ni so kon- sa­mi. Pi­vo­var­na pri­ja­te­ljev se­daj po­sta­ja do­sto­pna vsem lju­bi­te­ljem pi­va, s tem pa fan­tje na­da­lju­je­jo film­sko zgod­bo ra­zvo­ja pi­vo­var­ne Lo­bik. Ve­sla­ški ko­le­gi so na­mreč svo­je pi­vo tro­ver­zno pred­sta­vo le­tos upri­zo­ri­li že 17-krat, Mi­le­to pa ve­se­li, da si jo bo­do lah­ko konč­no ogle­da­li tu­di Ma­ri­bor­ča­ni. Vstop je do­vo­ljen sta­rej­šim od 18 let.

In če bo sla­bo vre­me? "Ulič­ne pred­sta­ve ob sla­bem vre­me­nu se­ve­da od­pa­de­jo. Me­te­o­ro­lo­gi so za so­bo­to res­da na­po­ve­da­li pa­da­vi­ne, a upam, da se mo­ti­jo," še z na­sme­hom do­da Mi­le­ta.

"Smi­sel pri­re­di­tve je, da oži­vlja me­stno je­dro. Ko smo se pred 15 le­ti pr­vič pred­sta­vi­li s sre­dnje­ve­škim fe­sti­va­lom Špas­fest, so nam po­ča­si sle­di­li še dru­gi. Bi­li smo pi­o­nir­ji oži­vlja­nja me­stne­ga je­dra - da­nes je Ma­ri­bor po­nov­no me­sto zdru­že­va­nja, po­ve­zo­va­nja in dru­že­nja," še po­u­dar­ja Mi­le­ta in po­ja­snju­je, da fe­sti­val v me­sto vsa­ko le­to pri­va­bi šte­vil­ne lju­bi­te­lje sre­dnje­ve­ških za­bav. za­če­li ku­ha­ti, ker so bi­li mla­do­le­tni in si pi­va ni­so mo­gli ku­pi­ti. Iz kle­tnih pro­sto­rov hi­še star­šev glav­ne­ga od pi­vo­var­jev je la­ni sle­di­la se­li­tev v pro­sto­re nek­da­nje to­var­ne du­ši­ka v Ru­še. "To­čil­ni­ca je bi­la del na­čr­ta pi­vo­var­ne od sa­me­ga za­čet­ka. Ker že pi­vo­var­na zah­te­va ve­li­ko po­zor­no­sti, bo od­pr­ta sa­mo ob pet­kih, saj ne gre za go­stin­ski obrat. Že­lja je, da bi se ta­ko bolj pri­bli­ža­li lo­kal­ni sku­pno­sti," pra­vi Alen Za­rič, la­stnik pi­vo­var­ne. To­čil­ni­ca in te­ra­sa bo­sta od­pr­ti vsak pe­tek od 18. ure do pol­no­či. Pre­mi­er­no bo­do v Ru­šah pi­vo pi­li da­nes, ko bo­do no­vo pri­do­bi­tev pre­iz­ku­si­li pri­ja­te­lji pi­vo­var­jev in vsi, ki so po­ma­ga­li pri de­lu, jav­no­sti pa bo­do pro­sto­re pred­sta­vi­li pri­ho­dnji pe­tek, 7. sep­tem­bra.

V to­čil­ni­ci bo­do to­či­li šti­ri stal­na pi­va, dva­krat me­seč­no pa bo­do pred­sta­vi­li dve no­vi vr­sti pi­va, ki sta del nji­ho­ve ro­ti­ra­jo­če se­ri­je.

Pri­pra­ve pro­sto­rov in pr­vih grad­be­nih del so se lo­ti­li v za­čet­ku po­le­tja, ra­zlo­ži Alen Za­rič: "To je opra­vi­la eki­pa 'ma­lih lo­bi­kov', naš pod­mla­dek, ki ve­dno bolj so­de­lu­je pri de­lu v pi­vo­var­ni. Ker so na­ša sred­stva ome­je­na, smo pri pro­jek­tu upo­ra­bi­li me­to­do na­re­di sam. Na­sle­dnji te­den bo­mo svo­je de­lo konč­no po­ka­za­li šir­ši jav­no­sti."

Fo­to: Igor NAPAST

Špas­fest je pr­vi po­pe­stril me­stno je­dro.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ne­koč so tam to­či­li du­šik, od ju­tri pi­vo.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Po­li­cij­ski he­li­kop­ter ne bo več v služ­bi re­še­val­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.