Ka­ži­pot do ci­lja

Vecer - - POLETNA POBUDA -

Iz sme­ri Ma­ri­bo­ra se bo­ste po Dra­vski do­li­ni pe­lja­li pro­ti Dra­vo­gra­du, mi­mo Sel­ni­ce ob Dra­vi in Ož­bal­ta, kjer mo­ra­te po pri­bli­žno pe­tih ki­lo­me­trih za­vi­ti le­vo čez most, preč­ka­ti sre­di­šče Pod­vel­ke in tam za­vi­ti de­sno. Pot se na­da­lju­je po vi­ju­ga­sti ce­sti do Jan­že­vske­ga Vr­ha, ko bo­ste na de­sni stra­ni za­gle­da­li tr­go­vi­no in go­stil­no Uran, po­nov­no za­vi­li de­sno, se pe­lja­li še pri­bli­žno 150 me­trov in na le­vo za­gle­da­li svo­jo de­sti­na­ci­jo. Iz Ma­ri­bo­ra se bo­ste vo­zi­li 40 mi­nut (pri­bli­žno 37 ki­lo­me­trov), iz Ce­lja uro in 20 mi­nut (oko­li 81 ki­lo­me­trov) ter iz Lju­blja­ne dve uri (pri­bli­žno 155 ki­lo­me­trov).

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.