O po­le­tni po­bu­di

Vecer - - POLETNA POBUDA -

Pri Ve­če­ru in Ve­stni­ku vam to po­le­tje ob pet­kih po­nu­ja­mo po­bu­de za za­ni­mi­ve eno­dnev­ne po­le­tne dru­žin­ske iz­le­te. Po­da­ja­li se bo­mo na po­po­to­va­nja pred­vsem po se­ve­rovzho­du Slo­ve­ni­je, v oko­li­ci Ma­ri­bo­ra in po re­gi­jah, ki jih ima­mo re­dno pod drob­no­gle­dom, pa tu­di v bli­ži­no Lju­blja­ne. Sku­ša­li smo iz­bra­ti ne­ko­li­ko dru­gač­ne, vsaj v ka­ki di­men­zi­ji ne­o­bi­čaj­ne po­ti, od­kri­ti ka­kšno po­seb­nost, dru­gač­nost in vas pri­te­gni­ti k spo­zna­va­nju le­pih kon­cev Slo­ve­ni­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.