Ve­čja po­ra­ba od­se­va go­spo­dar­sko rast

V ptuj­ski eno­ti Elek­tra Ma­ri­bor so la­ni be­le­ži­li za 3,1 od­stot­ka ve­čjo po­ra­bo ele­k­trič­ne ener­gi­je. Le­tos na­čr­tu­je­jo za sko­raj šti­ri mi­li­jo­ne evrov in­ve­sti­cij

Vecer - - POMURJE - Ši­ri­tev na­pre­dne­ga me­ril­ne­ga sis­te­ma Do­na­ci­ja hu­ma­ni­tar­cem

Po­ra­ba ele­k­trič­ne ener­gi­je se na ob­mo­čju ptuj­ske eno­te po­ve­ču­je, ugo­ta­vlja­jo v Ele­k­tru Ma­ri­bor, kar Bo­ris So­vič, pred­se­dnik upra­ve Elek­tra Ma­ri­bor, pri­pi­su­je ve­čji go­spo­dinj­ski ra­bi, pred­vsem za­ra­di spre­me­nje­nih vi­rov ogre­va­nja, in go­spo­dar­ski ra­sti, kar je ze­lo spod­bu­dno: "Po­ra­ba ele­k­trič­ne ener­gi­je, ki se iz le­ta v le­to po­ve­ču­je, la­ni smo za­be­le­ži­li 3,1- od­sto­tno rast od­je­ma, ka­že na go­spo­dar­sko rast, z na­lož­ba­mi v di­s­tri­bu­cij­sko omrež­je pa se­ve­da spre­mlja­mo te to­ko­ve." Ele­k­tro Ma­ri­bor bo v na­sle­dnjih de­se­tih le­tih na šir­šem ptuj­skem ob­mo­čju iz­ve­del vla­ga­nja v vre­dno­sti do­brih 30 mi­li­jo­nov evrov, v tem le­tu je na­čr­to­va­nih za vsaj 3,8 mi­li­jo­na evrov in­ve­sti­cij, la­ni so za tu­kaj­šnje na­lož­be na­me­ni­li 2,9 mi­li­jo­na evrov. "V pri­ho­dnjem de­se­tle­tju so na ptuj­sko-or­mo­škem ob­mo­čju na sre­dnje- in niz­ko­na­pe­to­stnem omrež­ju na­čr­to­va­na šte­vil­na vla­ga­nja, vklju­ču­je­jo več kot 35 ki­lo­me­trov no­vo­gra­denj in sko­raj 230 ki­lo­me­trov re­kon­struk­cij sre­dnje­na­pe­to­stnih vo­dov ter 22 ki­lo­me­trov no­vo­gra­denj in 258 ki­lo­me­trov re­kon­struk­cij niz­ko­na­pe­to­stnih vo­dov. Zgra­di­li bo­mo 47 no­vih trans­for­ma­tor­skih po­staj in re­kon­stru­i­ra­li 62 ob­sto­je­čih. Med ve­čja in­ve­sti­cij­ska de­la lan­ske­ga le­ta so­di­ta za­me­nja­va dro­gov in vo­dni­kov na dalj­no­vo­du Ro­go­z­ni­ca-De­sen­ci in iz­gra­dnja po­ve­zo­val­ne­ga ka­blo­vo­da TP Spo­dnje Gru­škov­je–Tr­do­boj­ci. V le­tu 2017 smo ob­no­vi­li sko­raj 15 ki­lo­me­trov dalj­no- vo­dov, ka­bli­ra­li ma­lo manj kot se­dem ki­lo­me­trov sre­dnje­na­pe­to­stnih vo­dov, zgra­di­li dve no­vi trans­for­ma­tor­ski po­sta­ji in ob­no­vi­li šti­ri, zgra­di­li in pre­u­re­di­li pa smo tu­di do­brih 37 ki­lo­me­trov niz­ko­na­pe­to­stne­ga omrež­ja," je vče­raj po­ve­dal So­vič. Po­u­da­ril je, da je z več kot 28 ti­soč me­ril­ni­mi me­sti, ki so na Ptuj­skem že vklju­če­na v na­pre­dni sis­tem, to nad pov­pre­čjem vseh enot in da bo­do v tem le­tu v na­pre­dni sis­tem mer­je­nja po­ra­be ele­k­trič­ne ener­gi­je vklju­či­li še 1842 me­ril­nih mest, kar po­me­ni že več kot 80-od­sto­tni de­lež vseh na­pre­dnih me­ril­nih mest na tem ob­mo­čju. To­kra­tno ti­skov­no kon­fe­ren­co je vod­stvo Elek­tra Ma­ri­bor, kot že v pre­te­klo­sti, po­ve­za­lo z do­na­ci­jo, ki sta jo pre­vze­la pred­stav­ni­ka ptuj­ske­ga ob­moč­ne­ga zdru­že­nja Rde­če­ga kri­ža in De­ka­nij­ske Ka­ri­tas Ptuj-Za­vrč. "Te­ma hu­ma­ni­tar­ni­ma or­ga­ni­za­ci­ja­ma na­me­nja­mo po 1800 evrov in pre­pri­ča­ni smo, da bo­do v obeh de­nar na­me­ni­li po­mo­či po­treb­nim," pra­vi So­vič. Mar­ja­na Ca­fu­ta, se­kre­tar­ka OZ RK Ptuj, pa, da bo­do de­nar na­me­ni­li za na­kup šol­skih po­treb­ščin in ga ne­kaj pri­hra­ni­li še za je­sen­ske na­ku­pe kur­ja­ve. Po­dob­no bo­do, kot pra­vi Fra­njo To­lič iz Ka­ri­tas, na­re­di­li v nji­ho­vi hu­ma­ni­tar­ni or­ga­ni­za­ci­ji, ki po­ve­zu­je 17 žu­pnij­skih Ka­ri­tas na ptuj­skem ob­mo­čju.

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

V pri­ho­dnjem de­se­tle­tju za 30 mi­li­jo­nov evrov in­ve­sti­cij.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.