Po­li­ti­čen, ak­cij­ski in po­e­ti­čen

Otvo­ri­tve­ni film 7. fe­sti­va­la do­ku­men­tar­ne­ga fil­ma Do­ku­doc je bil Si­ne le­gi­bus - po po­teh 1976 re­ži­ser­ke Mi­le­ne Olip

Vecer - - KULTURA -

V igra­nem de­lu mla­di ko­ro­ški Slo­ven­ci upri­zar­ja­jo le­gen­dar­ni do­go­dek.

Mi­le­na Olip se se­ve­da za­ve­da vseh po­li­tič­nih di­men­zij do­ga­ja­nja in do­god­ka, hkra­ti pa nje­go­ve­ga "ak­cij­ske­ga na­bo­ja". Pre­den pa je lah­ko pre­po­zna­la šir­še druž­be­ne okvi­re, je kot otrok po­slu­ša­la na­pe­to zgod­bo (ugra­bi­tev skri­nji­ce, za­žig, po­beg, skri­va­nje in no­vi po­be­gi in za­va­ja­nje na­spro­tni­ka in po­li­ci­ja in so­dni pro­ces ...). Le­ta po­zne­je, ko je ne­koč na Lju­be­lju v eni ro­ki dr­ža­la mo­bi­tel, z dru­go pa da­la po­tni list ca­ri­ni­ku in je ta ci­nič­no pri­po­mnil, da je pač pri­pa­dni­ca ti­stih, ki kr­ši­jo za­ko­ne, se je za­čel v njej "od­vi­ja­ti film", ki ga je gle­da­la vse ži­vlje­nje.

Se­dem­de­set­mi­nu­tni film uo­kvir­ja po­do­ba 106-le­tne Mi­ce Olip, nje­ne mi­sli (z iz­po­so­je­nim gla­som) iz ozad­ja vi­di­jo "ce­lo Ko­ro­ško", ce­lo sto­le­tje bo­ja za ob­sta­nek. Po­leg ar­hi­vske­ga gra­di­va in pri­ka­za dru­gih oblik boj­ko­ta po­seb­ne­ga ljud­ske­ga šte­tja pa ak­ter­ji te­da­nje­ga do­ga­ja­nja ob­na­vlja­jo zgod­bo. Prav­ni­ki ozi­ro­ma od­ve­tni­ki prav­ni po­tek in vi­dik (za­kon je prej kot ob­to­že­ni dr­ža­vlja­ni kr­ši­la dr­ža­va), štir­je ju­na­ki ( po dol­gem ča­su upo­ra­blja­mo ozna­ko brez di­s­tan­ce in iro­ni­je, to je bi­lo res po­gu­mno de­ja­nje) pa de­tajl­no, dra­ma­tur­ško na­pe­to pri­po­ve­du­je­jo, kaj so na­re­di­li in kaj se je z nji­mi do­ga­ja­lo. Re­ži­ser­ka je v film vklju­či­la tu­di

Pe­ter Olip v fil­mu pra­vi, da so se za­ve­da­li, da jih bo­do po­sku­ša­li ka­zno­va­ti.

Da­nes, v pe­tek, bo­do ob 19. uri v UGM Stu­diu na Tr­gu Le­o­na Štu­klja v Ma­ri­bo­ru od­pr­li raz­sta­vo fo­to­gra­fij Majh­na me­di­ta­ci­ja o ča­su in pro­sto­ru + Bre­zno ume­tni­ške­ga fo­to­gra­fa Ma­te­ja Si­tar­ja. Na ogled bo­sta dve fo­to­graf­ski se­ri­ji, ki sta na­sta­li v za­dnjih treh le­tih.

Si­tar je fo­to­graf ši­ro­ke­ga ustvar­jal­ne­ga spek­tra, za raz­lič­ne re­vi­je in fo­to­gra­fe fo­to­gra­fi­ra ar­hi­tek­tur­ne pro­sto­re, v ome­je­ni na­kla­di iz­da­ja fo­to­knji­ge pod la­stno znam­ko The An­gry Bat, na svo­jem blo­gu The An­gry Bat's - ni­ce pho­to­bo­oks te­den­sko pred­sta­vlja fo­to­knji­ge naj­ra­zlič­nej­ših do­ma­čih in tu­jih av­tor­jev, ob tem pa tu­di re­dno raz­sta­vlja. Ta čas ži­vi in de­lu­je v Ma­ri­bo­ru. V svo­ji za­lož­bi je do se­daj iz­dal tri svo­je fo­to­knji­ge: Mor­ning sun (2015), Ame­ri­ca, my way (2012) in Tsu­ri­ai (2010), pa tu­di Noc­tur­no An­dre­ja La­mu­ta, Requi­em Go­ra­na Ber­to­ka in Ame­ri­can Cowboy fin­ske fo­to­gra­fi­nje Ka­ro­liine Pa­a­tos. Za knji­go Ame­ri­ca, my way je pre­jel na­gra­do EMZIN. Je pre­je­mnik več šti­pen­dij in do­bi­tnik pre­sti­žne na­gra­de Es­sl za mla­de­ga so­dob­ne­ga ume­tni­ka.

Majh­na me­di­ta­ci­ja o ča­su in pro­sto­ru se pred gle­dal­cem od­vi­ja kot pre­plet raz­lič­nih po­dob. Si­tar­je­ve fo­to­graf­ske po­do­be na­sta­ja­jo na Iz ci­kla Bre­zno raz­lič­nih ni­vo­jih re­al­no­sti. En­krat se na ši­ro­ko od­pi­ra­jo na­ra­tiv­no­sti, dru­gič pu­šča­jo od­pr­ta vra­ta ob­ču­te­nju in gle­dal­če­vi in­ter­pre­ta­ci­ji. Zdi se, da je fo­to­gra­fov pri­stop vsaj to­li­ko ra­zum­ski kot in­tu­i­ti­ven, za­ni­ma­jo ga vme­sni pro­sto­ri, ki na­sta­ja­jo v od­mi­ku od re­al­ne­ga, loč­ni­ce med te­mi pro­sto­ri in ustvar­ja­nje po­ve­zav.

Dru­ga raz­sta­vlje­na se­ri­ja - Bre­zno - se osre­do­to­ča iz­ključ­no na en mo­tiv, na mo­tiv mor­ske­ga po­mo­la, ki mu je ume­tnik sle­dil sko­zi dalj­še ob­do­bje. Ime Bre­zno na­ka­zu­je na sim­bol­ni po­men se­ri­je, ki jo fo­to­graf sam in­ter­pre­ti­ra kot od­ziv na ak­tu­al­ne po­li­tič­ne te­me in ob­ču­te­nje du­ha ča­sa. Po­mol kot za­ča­sen in ome­jen pro­stor tre­nu­tne­ga bi­va­nja, na ka­te­rem so­bi­va­jo ne­znan­ci, po­do­be lju­di, ki ka­že­jo na toč­ko v da­lja­vi ali se skla­nja­jo nad vo­do. Po­do­be osa­mlje­ne­ga po­mo­la v po­pol­ni te­mi ter fo­to­gra­fi­je stre­le in bli­žnji po­snet­ki mor­ja, vse to na­mi­gu­je na ak­tu­al­ne sli­ke be­gun­cev, ki sle­di­jo toč­kam v da­lja­vi, se re­šu­je­jo na ne­zna­ne te­re­ne, se po­go­var­ja­jo z ne­znan­ci in str­mi­jo v mor­je, od ka­te­re­ga je od­vi­sno nji­ho­vo pre­ži­ve­tje. (mh)

Fo­to: Ma­tej SI­TAR

Fo­to: Ma­tej SI­TAR

Iz ci­kla Majh­na me­di­ta­ci­ja o ča­su in pro­sto­ru

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.