Na­sil­než bi rad še če­tr­to mo­žnost

Bo­san­ska dr­ža­vlja­na Ja­smin Ala­gić in Edin Ka­ra­jić sta od 12. ma­ja v pri­po­ru, ker naj bi bi­la v lju­bljan­skih Dra­vljah in Ši­ški ogro­ža­la lju­di s pi­što­la­ma, jim gro­zi­la in bi­la na­sil­na. Oči­ta­no sta vče­raj za­ni­ka­la

Vecer - - ČRNA KRONIKA - "Re­ci be­se­do, pa te ubi­jem" Ostal bi v bli­ži­ni otro­ka

Pet­in­tri­de­se­tle­tni Ja­smin Ala­gić, bo­san­ski dr­ža­vljan, ki v Slo­ve­ni­ji ni­ma pri­ja­vlje­ne­ga bi­va­li­šča, in tri le­ta sta­rej­ši Edin Ka­ra­jić, Bo­sa­nec z do­vo­lje­njem za bi­va­nje v Lju­blja­ni do le­ta 2027, naj bi bi­la ti­ste­ga maj­ske­ga ve­če­ra pri­šla v dra­velj­sko ka­var­no. Ne­kaj ča­sa je bil mir, po­tem pa sta se za­če­la pre­pi­ra­ti in Ala­gić se je pre­se­del za so­se­dnjo mi­zo. Oči­tno so se stva­ri po­mi­ri­le, saj sta na­to sku­paj za­pu­sti­la lo­kal, a ne da bi po­rav­na­la ra­čun. Na­ta­kar ju je po­ba­ral, ka­ko je s tem, na­kar se je Ala­gić obr­nil, iz ja­kne po­te­gnil pi­što­lo in jo na­slo­nil na na­ta­kar­je­vo gla­vo. "Re­ci be­se­do, pa te ubi­jem," naj bi mu bil za­gro­zil v svo­jem je­zi­ku. In na­to ustre­lil, a mi­mo na­ta­kar­je­ve gla­ve.

Ko sta od­šla, sta do­mnev­no iz­stre­li­la še šti­ri na­bo­je, a k sre­či ni­sta za­de­la ni­ko­gar od mi­mo­i­do­čih, je pa ena od kro­gel pre­bi­la ste­klo v bli­žnji stav­bi. Z av­tom sta se od­pe­lja­la do lo­ka­la na Ce­lov­ški. Brez vsa­ke­ga ra­zlo­ga sta za­če­la kri­ča­ti na go­ste in tol­či po ste­klu go­sti­šča. Go­stja se je za­ra­di te­ga z nji­ma za­ple­tla v kreg, na­to pa pro­si­la na­ta­ka­ri­co, naj po­kli­če po­li­ci­jo. Ko je ta vze­la mo­bil­ni te­le­fon, ji ga je Ala­gić men­da iz­tr­gal iz rok in vr­gel po tleh, da se je raz­bil. Vme­šal se je še en gost, a ga je Ala­gić s pe­stjo uda­ril v obraz, Ka- ra­jić pa je iz­vle­kel pi­što­lo in za­čel me­ri­ti v nav­zo­če. Pre­den sta jo po­pi­ha­la, naj bi bil Ka­ra­jić še zla­sal na­ta­ka­ri­co. Po­li­ci­sti so na­sil­ne­ža pri­je­li ob po­mo­či ene­ga od go­stov, ki se je po­dal za nji­ma in mo­že po­sta­ve usmer­jal, kam sta šla. Ka­ra­jića je so­dnik vče­raj naj­prej po­ba­ral, ali je bil v Bo­sni že kdaj ob­so­jen, pa je od­go­vo­ril, da en­krat, na dve le­ti po­goj­no za­ra­di ta­tvi­ne. "Mi

Ki­ma­mo dru­gač­ne po­dat­ke," je iz­ja­vo ko­men­ti­ral so­dnik. Ne­u­je­ma­nje po­dat­kov je bi­lo tu­di v Ala­giće­vem pri­me­ru. Tu­di ta je po­ve­dal, da je bil v do­mo­vi­ni ob­so­jen en­krat, za­ra­di ta­tvi­ne, in da je do­bil de­nar­no ka­zen. "No, na­ša evi­den­ca ka­že na tri sod­be," je pri­po­mnil so­dnik Po­gač­nik. Po­tem je to­žil­ka Ka­tju­ša Če­fe­rin pred­sta­vi­la ka­zno­val­ne pre­dlo­ge, če bi ne­za­ko­ni­to­sti pri­zna­la. Za Ala­gića je za ka­zni­va de­ja­nja gro­žnje, pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti, na­sil­ni­štvo in po­ško­do­va­nje tu­je stva­ri pre­dla­ga­la dve let in pol za­po­ra, za Ka­ra­jića pa za pov­zro­či­tev splo­šne ne­var­no­sti in na­sil­ni­štvo le­to in enajst me­se­cev. In ker sta oba tuj­ca, še do­da­tno pet­le­tni iz­gon iz dr­ža­ve. Ka­ra­jića je ta pre­dlog oči­tno naj­bolj zmo­til, saj je za­go­vor­nik Ed­vard Bav­con pre­dla­gal za­sli­ša­nje ta­šče, ki ži­vi v Slo­ve­ni­ji in je rej­ni­ca nje­go­ve­ga otro­ka. Opo­zo­ril je tu­di na ustav­no od­loč­bo, ki go­vo­ri o za­šči­ti dru­žin­ske­ga ži­vlje­nja. Kot je de­jal, so ustav­ni so­dni­ki v po­dob­ni za­de­vi oče­tu omo­go­či­li, da osta­ne v Slo­ve­ni­ji in so­de­lu­je pri vzgo­ji in var­stvu otro­ka.

Ala­gićev od­ve­tnik Ma­tjaž Ku­šar pa je med dru­gim pre­dla­gal, naj so­di­šče v pri­mer vklju­či iz­ve­den­ca ba­li­stič­ne, ke­mič­ne ali ka­ke dru­ge ustre­zne stro­ke, ki naj pre­gle­da za­se­že­ni pi­što­li in naj­de­ne tul­ce. Po­tem naj po­ve, iz ka­te­re pi­što­le so bi­li tul­ci iz­vr­že­ni med stre­lja­njem - Ala­gić za­go­ta­vlja, da ne iz nje­go­ve, kaj­ti orož­ja v ča­su ka­zni­vih de­janj naj ne bi bil upo­ra­bljal. Iz­ve­de­nec bi tu­di po­ja­snil, ali so sle­di, naj­de­ne na Ala­giće­vih ro­kah, po­sle­di­ce stre­lja­nja ali ka­ke dru­ge kon­ta­mi­na­ci­je gle­de na to, kot se je iz­ra­zil Ku­šar, da je imel "ta­krat orož­je res v po­se­sti". ri­mi­na­li­sti Po­li­cij­ske upra­ve No­vo me­sto so v so­de­lo­va­nju z upra­vo kri­mi­na­li­stič­ne po­li­ci­je Ge­ne­ral­ne po­li­cij­ske upra­ve ter po­li­cij­ski­ma upra­va­ma Ce­lje in Ma­ri­bor s hi­šni­mi pre­i­ska­va­mi v sre­do kon­ča­li dlje tra­ja­jo­čo pre­i­ska­vo ka­zni­vih de­janj zlo­ra­be pro­sti­tu­ci­je. Po opra­vlje­nih hi­šnih pre­i­ska­vah so pri­dr­ža­li dva osu­mljen­ca. Kdor za­ra­di iz­ko­ri­šča­nja so­de­lu­je pri pro­sti­tu­ci­je dru­ge ose­be, se ka­znu­je z za­po­rom od treh me­se­cev do pe­tih let. Kdor so­de­lu­je pri pro­sti­tu­ci­ji mla­do­le­tne ose­be, se ka­znu­je z za­po­rom do de­se­tih let. Če pa je bi­lo de­ja­nje stor­je­no pro­ti več ose­bam ali v okvi­ru hu­do­del­ske združ­be, sto­ril­cu gro­zi do dva­najst let za­po­ra. Vod­ja no­vo­me­ške­ga sek­tor­ja kri­mi­na­li­stič­ne po­li­ci­je Fran­ce Bo­žič­nik bo po­drob­no­sti pri­me­ra pred­sta­vil na da­na­šnji no­vi­nar­ski kon­fe­ren­ci. (čk)

Fo­to: Ma­tjaž Ru­št/Dnev­nik

Edin Ka­ra­jić (le­vo) in Ja­smin Ala­gić sta se zna­šla v pri­po­ru v Po­vše­to­vi za­ra­di be­go­su­mno­sti in po­no­vi­tve­ne ne­var­no­sti.

Fo­to: PROFIMEDIA

Od treh me­se­cev do dva­njast let za­po­ra je pred­pi­sa­na ka­zen za zlo­ra­bo pro­sti­tu­ci­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.