Pre­no­vlje­ni po evrop­ski pre­boj

Celj­ski ro­ko­me­ta­ši tu­di v no­vi se­zo­ni ci­lja­jo na troj­no kro­no in lo­vi­jo uvr­sti­tev med naj­bolj­ših 16 v li­gi pr­va­kov

Vecer - - ŠPORT -

Le še ne­kaj dni nas lo­či od ura­dne­ga za­čet­ka no­ve klub­ske ro­ko­me­tne se­zo­ne, ka­mor z vi­so­ki­mi am­bi­ci­ji od­ha­ja­jo v ro­ko­me­tnem klu­bu Ce­lje Pi­vo­var­na La­ško. Pre­no­vlje­no mo­štvo s pe­ti­mi no­vin­ci (Slo­ven­ci Kri­stjan Hor­žen, Kle­men Fer­lin in Rok Ov­ni­ček, Hr­vat Ivan Ša­rac in Srb Dra­ško Ne­na­dić) in z no­vim di­rek­tor­jem Ro­kom Plan­ke­ljem se je pred­sta­vi­lo na po­li­go­nu AMZS Cen­tra var­ne vo­žnje na Vran­skem, kjer so o po­slov­nih in pred­vsem špor­tnih ci­ljih klu­ba ob di­rek­tor­ju spre­go­vo­ri­li še Di­rek­tor celj­ske­ga klu­ba Rok Plan­kelj se ni mo­gel iz­o­gni­ti vpra­ša­nju sta­tu­sa Gre­gor­ja Ocvir­ka, naj­bolj­še­ga strel­ca ne­dav­ne­ga evrop­ske­ga pr­ven­stva do 20 let. Mla­de­nič, ki je bil v pre­te­klo­sti več­krat že po­so­jen, je v teh dneh v ča­sni­ku Eki­paSN uda­ril po svo­jem ma­tič­nem klu­bu, češ da ga ho­če­jo uni­či­ti. V celj­skem klu­bu so v od­zi­vu za­pi­sa­li, da še ve­dno ra­ču­na­jo na 19-le­tni­ka, ki se po evrop­skem pr­ven­stvu še ni po­ja­vil na tre­nin­gu. Če pa se po za­dnjih do­god­kih ne vi­di v celj­ski zgod­bi, so nje­mu in za­sto­pni­kom po­ve­da­li, da mu ne mi­sli­jo de­la­ti te­žav. Plan­kelj je na Vran­skem ob tem še po­ve­dal, da je z Ocvir­kom ju­li­ja po pre­vze­mu man­da­ta sto­pil v stik, da so mu po­nu­di­li pre­cej iz­bolj­ša­no pla­čo, da so zanj na­ti­sni­li klub­ski dres z nje­go­vim pri­im­kom, da mu iz­pol­nju­je­jo klub­ske fi­nanč­ne ob­ve­zno­sti. In da do da­nes v klub ni pri­šla no­be­na ura­dna po­nud­ba za pre­stop.

Pod ge­slom "Po­vra­tek na Kan­tri­do" se bo Ri­je­ka za en dan po več kot treh le­tih vr­ni­la na svoj sta­ri sta­di­on, pod le­gen­dar- pod­pred­se­dnik Se­ba­sti­jan Ger­ge­ta, tre­ner član­ske eki­pe Bran­ko Tam­še in ka­pe­tan Da­vid Raz­gor.

V Ce­lju si po uspe­šno opra­vlje­ni sa­na­ci­ji klu­ba že­li­jo po­nov­no osvo­ji­ti vse tri do­ma­če lo­vo­ri­ke (dr­žav­ni, po­kal­ni na­slov in lo­vo­ri­ko su­per­po­ka­la). Ve­li­ka že­lja je, da se po šti­rih su­šnih se­zo­nah le uvr­sti­jo v iz­lo­čil­ne bo­je ro­ko­me­tne li­ge pr­va­kov, med 16 naj­bolj­ših v Evro­pi. Od uvo­dne tek­me sku­pin­ske­ga de­la li­ge pr­va­kov v ne­de­ljo, 16. sep­tem­bra, ko bo­do v Zla­to­ro­gu go­sti­li dan­ski Skjern, bo­do do kon­ca fe­bru­ar­ja pri­ho­dnje le­to - ve­dno ob ne­de­ljah ob ne skal­na­te ste­ne. Za­ni­ma­nje za pri­ja­telj­sko tek­mo med Ri­je­ko in Ma­ri­bo­rom, ki bo 8. sep­tem­bra, je ve­li­ko. Vče­raj so or­ga­ni­za­tor­ji raz- Ce­lja­ni so eki­po za no­vo se­zo­no pred­sta­vi­li na Vran­skem.

17. uri - od­i­gra­li še šest do­ma­čih ob­ra­ču­nov. Nji­ho­vi na­spro­tni­ki bo­do Za­greb, Sze­ged, PSG, Flens­burg, Mo­tor Za­po­rož­je in Nan­tes.

"V pri­pra­vljal­nem ob­do­bju pri­o­ri­te­ta ni­so bi­le zma­ge, tem­več ui­gra­va­nje no­vih igral­cev z na­šim ob­sto­je­čim ka­drom. Tre­nu­tno smo ne­kje na po­lo­vi­ci po­ti. Po­u­da­ri­ti mo­ram, da mo­ji va­ro­van­ci de­la­jo ma­ksi­mal­no in se tru­di­jo po svo­jih naj­bolj­ših mo­čeh. Ime­li smo ne­kaj manj­ših te­žav za­ra­di po­škodb, v tem tre­nut­ku so vsi zdra­vi. Pred na­mi je ge­ne­ral­ka v Ve­sz­pre­mu, na­to pa bo­mo za­če­li na­skok na konč­no zma­go v dr­žav­nem in po­kal­nem tek­mo­va­nju ter v su­per­po­ka­lu," je po­ve­dal Bran­ko Tam­še, ki na celj­ski klo­pi že šti­ri se­zo­ne lo­vi uvr­sti­tev v osmi­no fi­na­la li­ge pr­va­kov.

Ka­pe­tan­ski trak tu­di v tej se­zo­ni no­si Da­vid Raz­gor: "Pri­pra­vljal­ni del smo do­bro opra­vi­li, a ve­dno je lah­ko še bolj­še. S tre­nu­tnim de­lom smo lah­ko za­do­volj­ni, no­vin­ci so se do­bro vklo­pi­li na igri­šču in zu­naj nje­ga, ci­lji pa osta­ja­jo ne­spre­me­nje­ni. V na­šem klu­bu si že­li­mo oba do­ma­ča na­slo­va, v li­gi pr­va­kov bo­mo sku­ša­li na­re­di­ti ko­rak na­prej. Po ime­nih na­ša sku­pi­na res­da ni ta­ko atrak­tiv­na, kot je bi­la v mi­nu­li se­zo­ni, a je iz­je­mno ka­ko­vo­stna in zah­tev­na."

kri­li, da je sta­di­on več kot te­den dni pred tek­mo raz­pro­dan.

Po­vra­tek na Kan­tri­do ve­li­ko po­me­ni na­vi­ja­ški sku­pi­ni Ar­ma­da, raz­la­ga njen pred­se­dnik De­jan Bo­žić: "Ko smo za­pu­sti­li Kan­tri­do, je Ar­ma­da za­če­la sa­nja­ti o po­vrat­ku pod ste­ne, kjer smo pre­ži­ve­li naj­lep­še tre­nut­ke. Nam je Kan­tri­da ne­kaj več od sta­di­o­na - pred­sta­vlja zgo­do­vi­no, tra­di­ci­jo in emo­ci­je." Ar­ma­da za pri­ja­telj­sko tek­mo z Ma­ri­bo­rom na­po­ve­du­je ve­lik spek­ta­kel.

"Za­hva­lju­je­mo se za va­bi­lo, v ve­li­ko čast nam je, da je bil Ma­ri­bor iz­bran za na­spro­tni­ka Ri­je­ke na tej zgo­do­vin­ski tek­mi," je na Re­ki po­ve­dal di­rek­tor NK Ma­ri­bor Bo­jan Ban. "Ve­mo, ko­li­ko Kan­tri­da po­me­ni lju­dem na Re­ki. Ve­mo tu­di, da je HNK Ri­je­ka ve­li­ko vlo­žil v cen­ter na Ru­je­vi­ci, a je vse­e­no Kan­tri­da spe­ci­fi­čen sta­di­on. Na­vi­ja­čem Ri­je­ke in na­šim vi­o­lam vsa čast. Na ul­tras sce­ni ni po­go­sto, da si skupine po­da­jo ro­ke in or­ga­ni­zi­ra­jo ta­kšen pro­jekt." (mi­da) Uf, ka­ko na­dle­žen je ti­sti zvok. Tuuut, tuuut, tuuut … Sa­mo en po­drs s pr­stom po ekra­nu, sa­mo en pri­tisk na tip­ko bi bil do­volj, da bi se ago­ni­ja kon­ča­la, a ti­sti na dru­gi stra­ni te ni­ka­kor ne (u)sli­ši. Muč­ni so te­le­fon­ski kli­ci, ki se zač­ne­jo in kon­ča­jo s ti­stim tu­uu­ta­njem, zvo­kom, ki spo­ro­ča, da je so­go­vor­nik do­se­gljiv, ne­za­se­den, a se ne mo­re ali no­če ogla­si­ti. Kar vpra­šaj­te se­lek­tor­ja ko­šar­kar­ske in no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce. Pr­va zvez­dni­ka obeh se­lek­cij ju dlje od zvo­nje­nja v pra­zno v tem po­le­tju ni­sta spu­sti­la.

Ra­do Tri­fu­no­vić, se­lek­tor ko­šar­kar­ske re­pre­zen­tan­ce, ki je le­to dni po naj­ve­čjem uspe­hu v zgo­do­vi­ni sa­mo­stoj­ne dr­ža­ve, zla­ti me­da­lji na evrop­skem pr­ven­stvu, z re­zul­ta­ti v kva­li­fi­ka­ci­jah za sve­tov­no pr­ven­stvo že pa­dla v rang (pod)pov­preč­nih ekip, je ven­dar­le pri­šel ne­ko­li­ko dlje. Z Lu­ko Don­či­ćem si je iz­me­njal ne­kaj SMS-spo­ro­čil, a še ve­dno pre­ma­lo, da bi ve­del, za­kaj se he­roj evro­li­ge in no­vo­pe­če­ni NBA-je­vec iz­mi­ka re­pre­zen­tanč­ni ak­ci­ji. Je kriv Dal­las, nje­gov no­vi klub v ko­šar­kar­ski me­ki, ki mu, vsaj po pra­vi­lih, igra­nja za Slo­ve­ni­jo ne sme pre­po­ve­da­ti? Sta ra­zlog Don­či­će­va mu­ha­vost ali po­manj­ka­nje mo­ti­va­ci­je, da bi iz­bra­no vr­sto iz­vle­kel iz bre­zna (sko­raj) iz­gu­blje­nih kva­li­fi­ka­cij? Tri­fu­no­vić ne ve. Nič ne po­ma­ga, da ge­ne­ral­ni se­kre­tar Ra­šo Ne­ste­ro­vić ben­ti, ka­ko bo 19-le­tnik mo­ral od­ra­sti, po ne­po­zab­nem fi­na­lu v Ca­ri­gra­du Don­čić še ni oble­kel slo­ven­ske­ga dre­sa.

Če mu pr­ve in dru­ge od­po­ve­di v ter­mi­nu, ki za­ra­di tr­mo­gla­vlje­nja Fi­be ni omo­go­čal na­sto­pa evro­li­ga­šem, ni za­me­ril nih­če, če so tre­tjo za­ra­di naj­ve­čje ka­ri­er­ne pre­lo­mni­ce, sko­ka v NBA, na­vi­ja­či ra­zu­me­li, so se s če­tr­to Don­či­će­vo ko­ša­ri­co upra­vi­če­no po­ja­vi­le skr­bi. Še ene­ga zvez­dni­ka, ki bo z ese­me­si za­vra­čal re­pre­zen­tan­co, Slo­ve­ni­ja ne po­tre­bu­je. Ozi­ro­ma ga po­tre­bu­je. Na par­ke­tu! Tu­di brez Pre­pe­li­ča, Bla­ži­ča, Ni­ko­li­ća in dru­gih, ki so za sep­tem­br­sko ak­ci­jo na­šli iz­go­vo­re v zah­te­vah klu­bov, ne bo šlo.

Ni­ti do do­pi­so­va­nja, kaj še­le po­go­vo­ra z glo­bal­no naj­bolj ce­nje­nim čla­nom re­pre­zen­tan­ce ni pri­šel no­go­me­tni se­lek­tor To­maž Kav­čič. "Več­krat sem po­sku­sil, a ga ni­sem mo­gel do­bi­ti," je po­to­žil šef sla­čil­ni­ce. Od­kar je no­vi se­lek­tor se­del na klop eki­pe, ki bi mo­ra­la bi­ti iz­lož­ba naj­bolj­še­ga, kar pre­mo­re naš no­go­met, Jan Oblak še ni oble­kel slo­ven­ske­ga dre­sa. Tu­di v tre­tje je Ško­fje­lo­ča­na usta­vi­la po­škod­ba. Do­volj bla­ga, da lah­ko po­ve­lju­je obram­bi ma­drid­ske­ga Atle­ti­ca, pre­več hu­da, da bi po­ma­gal svo­ji do­mo­vi­ni. Pred pre­mi­e­ro v Ue­fi­ni li­gi na­ro­dov ga je opra­vi­čil klub, po­slal ob­ve­sti­lo, da po šte­vil­nih kri­te­ri­jih naj­bolj­ši vra­tar na sve­tu po­tre­bu­je po­či­tek. To ne bi bi­lo ne­o­bi­čaj­no, če ne bi Atle­ti­co is­ti dan ob­ja­vil po­snet­ka, ka­ko Oblak čil in zdrav na tre­nin­gu od­bi­ja stre­le svo­jim so­i­gral­cem. Se­lek­tor ver­ja­me, da so po­na­vlja­jo­če se te­ža­ve z ra­mo edi­ni ra­zlog za Obla­ko­vo za­vra­ča­nje nje­go­vih kli­cev. Če ne pri­de ni­ti do po­go­vo­ra, pač ne mo­re ugo­to­vi­ti, ali zvez­dnik, ki je naj­ve­čje klub­ske uspe­he, po­dob­no kot Lu­ka Don­čić, pro­sla­vil s slo­ven­sko za­sta­vo, to za­sta­vo na no­go­me­tnem dre­su za­vra­ča za­ra­di uža­lje­no­sti, za­me­re, utru­je­no­sti, mu­ha­vo­sti, tr­me, po­no­sa ... Ko je edi­no, kar sli­ši v slu­šal­ki, ti­sti na­dle­žni zvok, ne mo­re is­ka­ti mo­re­bi­tne spra­ve.

Svoj del od­go­vor­no­sti za zgre­še­ne kli­ce, ki so v ko­šar­kar­ski re­pre­zen­tan­ci stal­ni­ca že od osa­mo­svo­ji­tve na­prej, v no­go­me­tni se­lek­ci­ji pa so se za­če­li ši­ri­ti, ko je Sla­vi­ša Sto­ja­no­vić k se­bi ne­u­spe­šno va­bil Ro­ber­ta Ko­re­na in Mi­li­vo­ja No­va­ko­vića, no­si­jo se­lek­tor­ja in na­ci­o­nal­ni zve­zi, a nad­vse bla­go­dej­no bi bi­lo, da bi tu­di po­kli­ca­ni igra­li od­kri­to. Obla­ka, ki se hra­bro na­sta­vlja stre­lom Ro­nal­da, Mes­si­ja, Mo­dri­ća in dru­gih asov, res ne bi sme­lo bi­ti strah po­šte­ne­ga po­go­vo­ra s Kav­či­čem. Don­čić, ki sa­mo­za­ve­stno na­po­ve­du­je, ka­ko bo za­bi­jal čez LeBro­na Ja­me­sa, se ne bi smel ba­ti Tri­fu­no­vića. Saj ni tež­ko. Ni tre­ba pi­sa­ti te­le­gra­mov, pri­po­ro­če­nih po­šiljk s po­vra­tni­co ali ugo­ta­vlja­ti, ka­ko, za vra­ga, de­lu­je za­sta­re­li faks, stik do se­lek­tor­jev in vseh slo­ven­skih na­vi­ja­čev, ki ju za zdaj še upra­vi­če­no ku­je­jo v zvez­de, a ju lah­ko ze­lo hi­tro ozna­či­jo za pri­ma­do­ni, se skri­va ... v že­pu!

Fo­to: REUTERS

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ri­je­ka se bo za en dan vr­ni­la na kul­tni sta­di­on.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.