Pa­dli goz­do­vi

Po ve­tro­lo­mu po­nov­no ve­li­ka ,ko­da na ob­mo­čju Čr­ne

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ška Po­lanc

Or­kan­ski ve­ter je prej­šnji te­den ta­ko v za­seb­nih kot v dr­žav­nih goz­do­vih, s ka­te­ri­mi go­spo­da­ri druž­ba Slo­ven­ski dr­žav­ni goz­do­vi (SIDG), pov­zro­čil pre­cej­šnjo ško­do. Na­tanč­ne oce­ne ve­tro­lo­ma še ne mo­re­jo po­da­ti, oce­ni­li pa so, da bo na ni­vo­ju Slo­ve­ni­je po- ško­do­va­nih pre­ko 100 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa. Pri­za­de­te so pred­vsem po­vr­ši­ne, ki so bi­le po­ško­do­va­ne že v za­dnjem ve­tro­lo­mu, saj so bi­le tu­di bolj ran­lji­ve, je po­ve­dal Mi­ha Zu­pan­čič, vod­ja služ­be za goz­dar­stvo SiDG. Po pr­vih oce­nah je na ob­mo­čju eno­te Ko­čev­je po­ško­do­va­nih pri­bli­žno 15 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa, na ob­mo­čju lju­bljan­ske eno­te 10 ti­soč, v Po­stoj­ni pri­bli­žno 40 ti­soč in na ob­mo­čju Ma­ri­bo­ra 35 ti­soč.

Eno iz­med po­dro­čjih, kjer je kon­cen­tra­ci­ja po­ško­do­va­nih goz­dov naj­ve­čja, je v Čr­ni na Ko­ro­škem, ki jo je vče­raj obi­ska­la tu­di mi­ni­stri­ca za kme­tij­stvo, goz­dar­stvo in pre­hra­no Ale­ksan­dra Pi­vec. Oce­ni­li so, da bo v tam­kaj­šnjih dr­žav­nih goz­do­vih po­ško­do­va­ne­ga prek 20 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa. SIDG si­cer še ve­dno in­ten­ziv­no iz­va­ja sa­na­ci­jo v dr­žav­nih goz­do­vih, po­ško­do­va­nih v le­tu 2017. Do da­nes so po­se­ka­li že več - po za­dnjih oce­nah oko­li 250 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa -, kot je bil lan­ski ob­seg seč­nje in spra­vi­la, nam je o re­kor­dnih ko­li­či­nah po­ve­dal Zu­pan­čič.

"Naš edi­ni pri­ho­dek od kme­ti­je je gozd. Po­sku­si­li bo­mo gle­da­ti na­prej, vztra­ja­ti, de­la­ti"

Š e ve­dno sem brez be­sed," je de­ja­la Čr­njan­ka Na­ta­ša Na­po­tnik, ko je sku­ša­la opi­sa­ti noč, ko je pa­da­lo in se lo­mi­lo drev­je. Pri­ha­ja z ene po ve­tro­lo­mu naj­bolj pri­za­de­tih kme­tij na ob­mo­čju Ko­priv­ne, kjer je ško­da tu­di naj­ve­čja. "Ime­la sem ob­ču­tek, da se po­di­ra hi­ša, da se ru­ši Ol­še­va. Imam tri otro­ke, sta­rej­še­ga na sre­čo ni bi­lo do­ma, mlaj­ši dve pa sta bi­li ze­lo pre­stra­še­ni. Ro­po­ta­lo je ta­ko, kot da se z go­re va­li ka­me­nje," je opi­so­va­la Na­po­tni­ko­va. V hi­ši na več kot 1200 me­trih nad­mor­ske vi­ši­ne, naj­viš­je le­že­či kme­ti­ji v Čr­ni, ži­vi­jo tri ge­ne­ra­ci­je. Da pa bo­do ime­li prav za­ra­di vi­so­ke le­ge in s tem ( pre) hi­tre­ga sne­ga, ki lah­ko pa­de že ju­tri, te­ža­ve pri sa­na­ci­ji, nam je po­ve­dal par­tner Na­po­tni­ko­ve Pe­ter Osoj­nik. Oce­nil je, da ima­jo od pet­de­se­tih hek­tar­jev goz­da po­pol­no­ma uni­če­no vsaj tre­tji­no, dru­ga tre­tji­na je na tleh, ško­da pa je po ce­lem goz­du. "Iz­va­jal­cev ni, ča­ka­mo, kdo nam bo pri­sko­čil na po­moč, dru­ga­če kot žič­no ta­ko ne mo­re­mo sa­ni­ra­ti, saj je pre­ne­var­no," je de­jal Osoj­nik, ki je mo­ral manj­ši de­lež goz­da na si­cer tež­ko do­sto­pnem in str­mem te­re­nu ob­no­vi­ti že la­ni.

Do­dal je še, da sta mu v pre­te­klo­sti ve­li­ko ško­de pov­zro­či­la tu­di žle­do­lom in lu­ba­dar. Obe­nem je Osoj­nik sku­paj z dru­ži­no, ki je v za­čet­ku prej­šnje­ga te­dna osta­la brez pre­vo­zne ce­ste, si­gna­la in ele­k­tri­ke, sre­čen, da jim ni od­ne­slo tu­di stre­he. "Po­sku­si­li bo­mo gle­da­ti na­prej, vztra­ja­ti, de­la­ti. Naš edi­ni pri­ho­dek od kme­ti­je je gozd, ki pa nam ga je ve­li­ko po­dr­lo. Sa­ma po­leg te­ga še de­lam," je po­ve­da­la Na­po­tni­ko­va, ki jo skr­bi pred­vsem to, kdaj bo ce­sta, na ka­te­ro z vseh stra­ni pre­ti­jo po­dr­ta dre­ve­sa, ki lah­ko vsak čas pa­de­jo na­njo, do­volj var­na za pot v služ­bo in šo­lo. Nad ško­do in po­sle­di­ca­mi je bi­la po vče­raj­šnjem ogle­du te­re­na pre­se­ne­če­na tu­di mi­ni­stri­ca za kme­tij­stvo goz­dar­stvo in pre­hra­no Ale­ksan­dra Pi­vec, ki je pri­za­de­tim la­stni­kom goz­dov oblju­bi­la in­di­vi­du­al­no obrav­na­vo. "Sku­paj z vse­mi pred­stav­ni­ki stro­ke smo po­sku­si­li pre­ve­ri­ti, ka­kšni so mo­žni ukre­pi in dru­ge vr­ste po­mo­či la­stni­kom. Vse na­po­re bo­mo vlo­ži­li v to, da jim bo­mo sku­ša­li po­ma­ga­ti pri čim­prej­šnji od­pra­vi po­sle­dic ve­tro­lo­ma, saj bi lah­ko ne­pra­vo­ča­sno sa­ni­ra­nje pov­zro­či­lo še do­da­tno ško­do, kot je de­ni­mo na­pad pod­lub­ni­ka v spo­mla­dan­skem ča­su. Na­to bo­mo pre­ve­ri­li mo­žno­sti iz na­slo­va pro­gra­ma ra­zvo­ja po­de­že­lje, sub­ven­ci­o­ni­ra­nje po­nov­nih za­sa­di­tev in dru­gih olaj­šav v smi­slu ka­ta­str­ske­ga do­hod­ka," je po­ve­da­la. Za­ve­da se, da lju­dje ne bo­do mo­gli sa­ni­ra­ti sa­mi, brez po­mo­či, brez stroj­ne opre­me. Sku­paj z Za­vo­dom za goz­do­ve Slo­ve­ni­je (ZGS) in Slo­ven­ski­mi dr­žav­ni­mi goz­do­vi (SIDG) bo­do pre­u­či­li mo­žno­sti pri­sto­pa s svo­jo opre­mo. Do­lo­či­ti bo­do pri­o­ri­te­tni vr­stni red, naj­prej po­ma­ga­li la­stni­kom, na­to pa de­lo na­da­lje­va­li v dr­žav­nih goz­do­vih, s ci­ljem, da sa­na­ci­jo čim prej opra­vi­jo po ce­lo­tnem te­re­nu, je po­ja­sni­la Piv­če­va. Gle­de na pod­neb­ne spre­mem­be in uj­me, ki smo jim v Slo­ve­ni­ji pri­ča v za­dnjem ča­su, je mi­ni­stri­ca poz­dra­vi­la tu­di in­ter­ven­tni za­kon. Po­nov­no je tre­ba oži­vi­ti sta­re, že ob­sto­je­če pre­dlo­ge, saj je na­ra­va sis­tem, kjer se bo to do­ga­ja­lo tu­di v pri­ho­dnje, in je ne­smi­sel­no to re­še­va­ti v vsa­ki in­di­vi­du­al­ni si­tu­a­ci­ji, raz­mi­šlja. Tu­di di­rek­tor ZGS Da­mjan Ora­žem ugo­ta­vlja, da in­ter­ven­ci­je po­sta­ja­jo del vsak­da­na, za kar več ne mo­re­jo nor­mal­no de­lo­va­ti, za­to bi bil in­ter­ven­tni za­kon do ne­ke me­re ustre­zen za goz­dar­sko služ­bo, tu­di SIDG, ki se mo­ra obr­ni­ti prej, na dru­gač­ne na­či­ne, da pra­vo­ča­sno do­bi iz­va­jal­ce.

Da ne bo osta­lo s amo pri oblju­bah, da bo dr­ža­va po­ma­ga­la la­stni­kom goz­dov, ki so naj­bolj pri­za­de­ti, in pra­vo­ča­sno po­skr­be­la za les, ustre­zno me­ha­ni­za­ci­jo, da bo ce­na le­sa pri­mer­na, da ne bo­do la­stni­ki še bolj oško­do­va­ni, po vče­raj­šnjem ogle­du te­re­na ver­ja­me žu­pa­nja Čr­ne Ro­ma­na Les­jak. "Dr­ža­va bi mo­ra­la nam, ki ži­vi­mo na ob­ro­bju Slo­ve­ni­je in i ma­mo ogro­mno ta­ko goz­dnih kot lo­kal­nih cest, zgo­di­jo pa se nam še na­rav­ne ne­sre­če, ki ce­ste do­da­tno po­ško­du­je­jo, tu­di za­ra­di spra­vil in tež­kih to­vo­rov na­me­ni­ti več de­nar­ja. In nam da­ti ta­ko vi­so­ko pov­preč­ni­no, da bo­mo lah­ko opra­vlja­li več kot sa­mo ob­ve­zne na­lo­ge ob­čin," je de­ja­la Les­ja­ko­va. SIDG še ve­dno in­ten­ziv­no iz­va­ja sa­na­ci­jo v dr­žav­nih goz­do­vih, po­ško­do­va­nih v le­tu 2017. Do da­nes so po­se­ka­li že več - po za­dnjih oce­nah oko­li 250 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa -, kot je bil lan­ski ob­seg seč­nje in spra­vi­la, nam je o re­kor­dnih ko­li­či­nah po­ve­dal Mi­ha Zu­pan­čič iz SIDG. Do­bre oce­ne ve­tro­lo­ma, ki se je zgo­dil v za­dnjih dneh, še ne mo­re­jo po­da­ti, oce­ni­li pa so, da bo na ni­vo­ju Slo­ve­ni­je po­ško­do­va­nih pre­ko 100 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa. "Pri­za­de­te so pred­vsem po­vr­ši­ne, ki so bi­le po­ško­do­va­ne že v za­dnjem ve­tro­lo­mu, saj so bi­le tu­di bolj ran­lji­ve. Eno iz­med po­dro­čjih, kjer je kon­cen­tra­ci­ja po­ško­do­va­nih goz­dov naj­ve­čja, je prav v Čr­ni na Ko­ro­škem, kjer oce­nju­je­mo, da bo v dr­žav­nih goz­do­vih po­ško­do­va­ne­ga pre­ko 20 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa," je po­ja­snil Zu­pan­čič.

Vod­ja kra­jev­ne eno­te Čr­na ZGS Mi­lan Go­lob je opo­mnil, da do­lo­če­ni pre­de­li še ve­dno osta­ja­jo ne­do­sto­pni, za kar jih tu­di ne mo­re­jo pre­gle­da­ti, pre­pri­čan pa je, da je na 150 hek­tar­jih po­ško­do­va­nih vsaj 70 ti­soč ku­bič­nih me­trov le­sa. "Naj­prej bo­mo po­da­li oce­no, se lo­ti­li spra­vi­la ve­tro­lo­ma, na­re­di­li sa­na­cij­ske na­čr­te za ob­no­vo, mo­ra­li bo­mo tu­di ume­tno po­goz­di­ti in do­re­či, kaj se bo sa­di­lo in kdaj. Sa­ni­ra­ti mo­ra­mo pri­če­ti že pred zi­mo.

V SIDG-ju prav v tem ča­su vzpo­sta­vlja­jo eki­po, ki bo uspo­so­blje­na za naj­tež­ja spra­vi­la na naj­tež­jih te­re­nih - ta­ko ime­no­va­no žič­ni­ško spra­vi­lo. De­la si­cer iz­va­ja­jo z la­stni­mi ka­pa­ci­te­ta­mi in zu­na­nji­mi iz­va­jal­ci. Pred­vi­do­ma do kon­ca no­vem­bra, ko bo­do oči­sti­li goz­dne ce­ste, bo­do svo­je eki­pe pre­u­sme­ri­li z ob­mo­čij, kjer je sa­na­ci­ja že iz­ve­de­na.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ne­ka­te­re kme­ti­je so osta­le brez pre­vo­zne ce­ste, si­gna­la in ele­k­tri­ke, k sre­či jim ve­tro­lom ni od­ne­sel še stre­he.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Sle­di­la bo dol­ga in te­žav­na sa­na­ci­ja na vi­so­kih, str­mih in iz­va­jal­cem ne­pri­ja­znih nad­mor­skih vi­ši­nah.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.