(Ne)vpliv­ni

Vecer - - V ŽARIŠČU - Dar­ja Ko­cbek

Za ugo­to­vi­tev, da je Slo­ve­ni­ja med dr­ža­va­mi, ki ima­jo naj­manj vpli­va na po­li­ti­ko EU, in da na­sploh ni med vpliv­nej­ši­mi dr­ža­va­mi čla­ni­ca­mi, ni po­treb­na raz­i­ska­va or­ga­ni­za­ci­je, kot je lon­don­ski mo­žgan­ski trust Evrop­ski svet za zu­na­nje od­no­se (ECFR). Del­no Slo­ve­ni­ja v EU ni­ma vpli­va iz objek­tiv­nih ra­zlo­gov, ker je med naj­manj­ši­mi in mlaj­ši­mi dr­ža­va­mi čla­ni­ca­mi, del­no pa tu­di po la­stni kriv­di. Bru­selj je ba­zar, kjer se za uve­lja­vlja­nje in­te­re­sov tr­gu­je. Glav­na va­lu­ta sta in­for­mi­ra­nost in po­ve­za­nost.

Agen­do se­ve­da po­sta­vlja­jo ve­li­ke čla­ni­ce, ki pa za uve­lja­vi­tev svo­jih pre­dlo­gov ve­či­no­ma po­tre­bu­je­jo tu­di gla­so­ve manj­ših čla­nic, kot je Slo­ve­ni­ja. Ta­ko tu­di ti­ste manj­še čla­ni­ce, ki ve­do, kaj ho­če­jo in po­tre­bu­je­jo, pa ka­te­ri od ve­li­kih čla­nic lah­ko svo­je gla­so­ve naj­bo­lje pro­da­jo v za­me­no za ure­sni­či­tev svo­jih in­te­re­sov, lah­ko na bru­selj­skem ba­zar­ju do­bi­jo ta­ko re­koč vse, kar že­li­jo in po­tre­bu­je­jo. Pri tem so ena­ko kot ura­dni­ki in po­li­ti­ki do­ma ključ­ni tu­di Slo­ven­ci v evrop­skih in­sti­tu­ci­jah, stro­kov­nih in lo­bi­stič­nih or­ga­ni­za­ci­jah v Bru­slju. Pre­den je ka­kšna po­li­ti­ka v EU spre­je­ta, o njej raz­pra­vlja­jo na kon­fe­ren­cah, okro­glih mi­zah, stro­kov­nih po­sve­tih. Pre­po­go­sto se do­ga­ja, da na se­zna­mu ude­le­žen­cev ni ni­ko­gar iz Slo­ve­ni­je, da bi sli­šal, kaj kdo za­go­var­ja, gle­de če­sa ne na­me­ra­va po­pu­šča­ti. Po­memb­na po­manj­klji­vost je tu­di, da se raz­lič­ni slo­ven­ski ude­le­žen­ci ta­kšnih do­god­kov ne po­go­var­ja­jo ni­ti med se­boj ni­ti s pred­stav­ni­ki mi­ni­str­stev in vla­de, ki ho­di­jo na ura­dne se­stan­ke v Bru­selj. Na enak na­čin še­pa tu­di so­de­lo­va­nje med Slo­ven­ci, ki de­la­jo kot ura­dni­ki v evrop­skih in­sti­tu­ci­jah. Na­sle­dnja ve­li­ka pri­lo­žnost za po­prav­ni iz­pit bo pred­se­do­va­nje Slo­ve­ni­je sve­tu EU v pr­vi po­lo­vi­ci le­ta 2021. Ta­krat bo­do slo­ven­ski ura­dni­ki, ki bo­do so­de­lo­va­li pri pred­se­do­va­nju, do­bi­li vpo­gled v vse dos­je­je, ki so že v obrav­na­vi, pa tu­di ti­ste, ki so na­po­ve­da­ni. Do­bi­li bo­do in­for­ma­ci­je o in­te­re­sih po­sa­me­znih čla­nic na po­sa­me­znih po­dro­čjih, kdo so ključ­ni evrop­ski ura­dni­ki za po­sa­me­zne dos­je­je. To ne ve­lja le za le­to 2021, am­pak za ne­kaj let, a le pod po­go­jem, da vla­da ve­či­ne ura­dni­kov ena­ko kot le­ta 2008, ko je Slo­ve­ni­ja sve­tu EU pred­se­do­va­la pr­vič, spet ne bo za­po­sli­la le za čas pred­se­do­va­nja in se jim ta­koj po kon­cu sre­di le­ta 2021 za­hva­li­la za so­de­lo­va­nje.

Si­cer pa ugo­to­vi­tve lon­don­ske­ga mo­žgan­ske­ga tru­sta ECFR tu­di za pre­o­sta­le čla­ni­ce EU ni­so nič no­ve­ga. Bolj po­memb­no kot nje­go­ve ugo­to­vi­tve je, da jih je ob­ja­vil v ča­su, ko po­te­ka­jo ključ­na po­ga­ja­nja med EU in Ve­li­ko Bri­ta­ni­jo o so­de­lo­va­nju po iz­sto­pu Bri­tan­cev iz EU, za ka­te­re­ga no­be­na stran ne ve, kaj ji bo pri­ne­sel. Ob tem je pred te­dnom dni še po­sta­lo ne­dvo­mno, da se iz­te­ka čas, ko je ime­la pri vseh ključ­nih od­lo­či­tvah v EU ključ­no be­se­do nem­ška kan­cler­ka An­ge­la Mer­kel. Že zdaj osla­blje­na EU, kjer se s skraj­no de­sni­co kre­pi na­ci­o­na­li­zem, ta­ko osta­ja še brez moč­ne­ga vod­je.

Bru­selj je ba­zar, kjer se za uve­lja­vlja­nje in­te­re­sov tr­gu­je

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.