No­vih pet gu­ver­ner­skih kan­di­da­tov

Pred­se­dnik re­pu­bli­ke Bo­rut Pa­hor bo sre­di no­vem­bra z vod­ji po­slan­skih sku­pin pre­ve­ril, ka­te­re­mu iz­med no­vih pe­tih kan­di­da­tov bi stran­ke na­me­ni­le naj­manj 46 gla­sov, da BS ne bi bi­la več brez guvernerja

Vecer - - V ŽARIŠČU - Jel­ka Zu­pa­nič

Jo­že Da­mi­jan, Eva Lo­ren­čič,

Igor Ma­sten, To­maž To­plak in Bo­štjan Va­sle so v ura­du pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke Bo­ru­ta Pa­hor­ja po abe­ce­dnem vr­stnem re­du na­ni­za­na ime­na pe­tih no­vih kan­di­da­tov za guvernerja Ban­ke Slo­ve­ni­je (BS). Ta­ko kot pe­te­ri­ca v pr­vem kro­gu se je tu­di dru­ge­ga Pa­hor­je­ve­ga po­sku­sa is­ka­nja kan­di­da­ta za naj­viš­jo funk­ci­jo v slo­ven­ski mo­ne­tar­ni obla­sti pri­pra­vlje­na ude­le­ži­ti pe­te­ri­ca. Se­ve­da pov­sem no­va in tu­di pre­se­ne­tlji­va. Ta­ko se bo z dve­ma pro­fe­sor­je­ma eko­no­mi­je na lju­bljan­ski eko­nom­ski fa­kul­te­ti, z Da­mi­ja­nom in Ma­ste­nom, ki sta kan­di­da­tu­ro na­ja­vi­la že v pe­tek, z dol­go­le­tnim pr­vim mo­žem Ura­da za ma­kro­e­ko­nom­ske ana­li­ze in ra­zvoj (Umar) Va­sle­tom, ki ga je Ce­rar­je­va vla­da pu­sti­la z v. d.-je­v­stvom v že­pu, z do pred de­se­ti­mi le­ti pr­vim mo­žem Ka­pi­tal­ske druž­be To­pla­kom in z ECB-je­vo ana­li­ti­čar­ko za ban­čni nad­zor Lo­ren­či­če­vo spu­stil Pa­hor v dru­gi krog mi­si­je, po­i­ska­ti BS guvernerja. Po­li­tič­no spet ze­lo zah­tev­na na­lo­ga, so me­ni­li vče­raj po­zna­val­ci raz­mer. Kaj lah­ko bi se iz­šla v prid pre­se­ne­tlji­vi Va­sle­to­vi pri­ja­vi ali pa ce­lo s tre­tjim po­zi­vom kan­di­da­tom za guvernerja BS, ki bi se ga ude­le­ži­la tu­di ime­na, ki jih zdaj ni med pe­te­ri­co, de­ni­mo dr. Fra­njo Šti­blar.

Ma­ste­na, dr. eko­no­mi­je, stro­kov­nja­ka za de­nar­no eko­no­mi­jo, je pre­dla­gal za guvernerja prof. dr.

Moj­mir Mrak, s pi­smom pod­po­re se mu je pri­dru­ži­la tu­di prof. dr. Da­ni­ca

Purg. Že v pr­vem kro­gu kan­di­da­tur so ga po­gre­ša­li med kan­di­da­ti zla­sti v Stran­ki AB, Pa­hor pa je po­ve­dal, da za ime­no­va­nje ta­krat Ma­sten ni imel do­volj pod­po­re v po­slan­skih sku­pi­nah, tu­di če bi ga, ne­pri­ja­vlje­ne­ga, sam pre­dla­gal za guvernerja. Zdaj naj bi Ma­sten uži­val pod­po­ro v NSi, SDS, SNS in SAB. Ta­ko kot v fi­nan­cah Ma­sten tu­di v po­li­ti­ki ni no­vi­nec, so­de­lo­val je v od­bo­ru za re­for­me v pr­vi Jan­še­vi vla­di. Za vi­ce­gu­ver­ner­ja BS se je po­te­go­val le­ta 2016, v za­dnjih le­tih pa pre­da­val na več tu­jih uni­ver­zah, sve­to­val tu­jim ban­kam in ECB.

Kan­di­da­ta Da­mi­ja­na, tu­di dr. eko­no­mi­je, stro­kov­nja­ka za de­nar­no po­li­ti­ko in ma­kro­e­ko­no­mi­jo, so za guvernerja pre­dla­ga­li Kla­u­di­jo

Stro­li­go, viš­ji spe­ci­a­list za po­dro­čje fi­nanč­ne­ga sek­tor­ja pri Sve­tov­ni ban­ki in nek­da­nji vod­ja ura­da za pre­pre­če­va­nje pra­nja de­nar­ja,

He­le­na Ka­mnar, upo­ko­je­na sve­to­val­ka pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke in ne­kaj­kra­tna dr­žav­na se­kre­tar­ka v fi­nanč­nem mi­ni­str­stvu, in pro­fe­sor­ski ko­le­ga dr. Črt Ko­stevc. Ker je vi­se­la nje­go­va kan­di­da­tu­ra v zra­ku že ne­kaj ča­sa, ga ima­jo ne­ka­te­ri za fa­vo­ri­ta. Po vče­raj­šnjem mer­je­nju tem­pe­ra­tu­re v ko­a­li­cij­skih stran­kah se zdi, da ga pod­pi­ra­jo Le­vi­ca, SD in De­sus, SMC pra­vi, da pod­po­ra ni iz­klju­če­na, v LMŠ se bo­do o pod­po­ri od­lo­či­li po pred­sta­vi­tvi v po­slan­ski sku­pi­ni. Da­mi­jan, kra­tek čas tu­di mi­ni­ster za ra­zvoj v pr­vi Jan­še­vi vla­di, je v za­dnjih le­tih pre­cej spre­me­nil te­da­nje ne­o­li­be­ral­ne po­gle­de. Ob ugi­ba­nju o kan­di­da­tu­ri pa je pri­te­gnil po­zor­nost, ta­ko z dvo­mom, da je lah­ko pri­me­ren kan­di­dat, saj ima vi­so­ko po­so­ji­lo v fran­kih, ki ga še ni od­pla­čal, kot z dej­stvom, da prak­tič­nih iz­ku­šenj z ban­ka­mi ni­ma. Da­mi­jan se je od­zval na očit­ke na svo­jem blo­gu.

S kan­di­da­tu­ro je pre­se­ne­til v. d. di­rek­tor­ja Umar­ja Va­sle. Pre­dla­gal ga je dr. Ja­nez Po­toč­nik, pr­vi šef Umar­ja in nek­da­nji evrop­ski ko­mi­sar. Va­sle Umar vo­di od de­cem­bra 2007, od de­cem­bra la­ni že dru­gič kot v. d., sre­di ok­to­bra pa se je pri­ja­vil na jav­ni na­te­čaj za di­rek­tor­ja Umar­ja. To­pla­ko­vo kan­di­da­tu­ro je pod­pi­sal Lo­vren­cij Ga­luf iz Cen­tra za kor­po­ra­tiv­no upra­vlja­nje SME Uni­on Slo­ve­ni­ja, edi­na kan­di­dat­ka za gu­ver­ner­ko Lo­ren­či­če­va pa je kan­di­da­tu­ro vlo­ži­la sa­ma.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Bo­štjan Va­sle

Fo­to: Igor NAPAST

To­maž To­plak

Fo­to: Tit KOŠIR

Igor Ma­sten

Fo­to: Ro­bert BALEN

Jo­že P. Da­mi­jan

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.