S pre­mij­ski­mi apa­ra­ti na Ki­taj­sko

Ki­taj­ci lah­ko od vče­raj ku­pi­jo go­spo­dinj­ske apa­ra­te Go­re­nja, v za­čet­ku pri­ho­dnje­ga le­ta bo­do pro­da­jo iz­del­kov la­stne bla­gov­ne znam­ke raz­ši­ri­li na ce­lo­ten ki­taj­ski trg

Vecer - - GOPODARSTVO -

Svet Ban­ke Slo­ve­ni­je je ob­sto­je­če ma­kro­bo­ni­te­tno pri­po­ro­či­lo za po­dro­čje sta­no­vanj­skih po­so­jil raz­ši­ril še na po­tro­šni­ška po­so­ji­la. Ugo­ta­vlja na­mreč vi­so­ko rast ve­či­no­ma ne­na­men­skih po­tro­šni­ških po­so­jil dalj­ših roč­no­sti, kar bi v pri­me­ru obra­ta go­spo­dar­ske­ga ci­kla lah­ko bo­tro­va­lo te­ža­vam pri od­pla­če­va­nju teh po­so­jil. Od­lo­či­tev je spre­jel za­ra­di vi­so­ke ra­sti ve­či­no­ma ne­na­men­skih po­tro­šni­ških po­so­jil dalj­ših roč­no­sti, kar bi v pri­me­ru obra­ta go­spo­dar­ske­ga ci­kla lah­ko bo­tro­va­lo te­ža­vam pri od­pla­če­va­nju teh po­so­jil. Ma­kro­bo­ni­te­ni ukrep je pre­vi­dno­stne na­ra­ve ter šči­ti ban­ke in po­tro­šni­ke, so na­ve­dli.

Ban­ka Slo­ve­ni­je pri­po­ro­ča, da ob skle­ni­tvi kre­di­tne po­god­be raz­mer­je med le­tnim ser­vi­si­ra­njem ce­lo­tne­ga dol­ga in le­tnim ne­to pri­hod­kom po­sa­me­zni­ka ne pre­se­že 50 od­stot­kov za ose­be z me­seč­nim do­hod­kom do 1700 evrov in 67 od­stot­kov za del do­hod­ka nad 1700 evrov. Pri­po­ro­ča­jo tu­di, da roč­nost no­vih po­tro­šni­ških po­so­jil ne pre­se­ga 120 me­se­cev.

Go­re­nje, ki je ne­dav­no po­sta­lo del sku­pi­ne Hi­sen­se, je vče­raj za­če­lo pro­da­jo pre­mij­skih iz­del­kov ozi­ro­ma iz­del­kov viš­je do­da­ne vre­dno­sti la­stne bla­gov­ne znam­ke na ki­taj­skem tr­gu. Pre­mij­ske apa­ra­te Go­re­nja za dom so na po­seb­nem do­god­ku pred­sta­vi­li ki­taj­skim kup­cem, po­nu­dni­kom apa­ra­tov za dom in no­vi­nar­jem. Go­re­nje­vi go­spo­dinj­ski apa­ra­ti so tu­di že na vo­ljo pri iz­bra­nih pro­da­jal­cih na Ki­taj­skem, ki se jim bo­do do kon­ca te­ga le­ta pri­dru­ži­li šte­vil­ni no­vi.

Fra­njo Bo­bi­nac, pred­se­dnik upra­ve Go­re­nja, je ob pred­sta­vi­tvi Go­re­nja v Pe­kin­gu de­jal: "Go­re­nje je v svo­ji pa­no­gi pre­po­zna­no kot vo­dil­no na po­dro­čju obli­ko­va­nja, kar nas lo­či od kon- ku­ren­ce. Za Go­re­nje je vstop na ki­taj­ski trg iz­je­mna pri­lo­žnost za rast in kre­pi­tev glo­bal­ne pri­so­tno­sti, če­prav je ta trg iz­je­mno kon­ku­ren­čen in zah­te­ven."

Go­re­nje je med pr­vi­mi pro­i­zva­jal­ci na sve­tu po­nu­di­lo apa­ra­te z upra­vlja­njem na do­tik, vklju­če­va­lo ste­kla in TFT-za­slo­ne v apa­ra­te ter be­lo teh­ni­ko obar­va­lo. Tu­di v Azi­ji so v vzpo­nu pa­me­tne na­pra­ve, ki naj bi do le­ta 2020 pred­sta­vlja­le že po­lo­vi­co vseh go­spo­dinj­skih na­prav. Go­re­nje je po­ve­zlji­ve apa­ra­te za pa­me­tni dom pred­sta­vi­lo že na le­to­šnjem sej­mu IFA v Ber­li­nu. Svo­jo pi­o­nir­sko vlo­go na po­dro­čju obli­ko­va­nja s sve­tov­no pri­zna­ni­mi obli­ko­val­ci, kot so Pi­nin­fa­ri­na, Ka­rim Ra­shid, Phi­li­ppe Starck in Ora ïto, bo­do ta­ko unov­či­li na ve­li­kem ki­taj­skem tr­gu.

V Go­re­nju vče­raj še ni­so mo­gli na­po­ve­da­ti, za ko­li­ko bo pro­da­ja na ki­taj­skem tr­gu po­ve­ča­la nji­ho­ve pri­hod­ke in ka­kšen naj bi bil pred­vi­den ob­seg pro­da­je, saj, kot so za­pi­sa­li, bi bi­le te na­po­ve­di ne­hva­le­žne, do­kler ne vzpo­sta­vi­jo ce­lo­tne di­s­tri­bu­ci­je in po­nud­be Go­re­nje­vih iz­del­kov. Bo­do pa po­nu­ja­li vse sku­pi­ne iz­del­kov in di­zajn­ske li­ni­je. "Ki­taj­ska je z 1,3 mi­li­jar­de evrov ob­se­ga tr­ga go­spo­dinj­skih apa­ra­tov v pre­te­klem le­tu per­spek­ti­ven trg, saj vsa­ko le­to zra­ste za de­se­ti­no. Osva­ja­li ga bo­mo po­sto­pno in na­čr­tu­je­mo, da bo­mo do po­mla­di 2019 po­kri­li ce­lo­tno ob­mo­čje Ki­taj­ske," so vče­raj še po­ve­da­li v Go­re­nju.

Spo­mni­mo, da je Go­re­nje le­tos za oko­li 300 mi­li­jo­nov evrov pre­vze­la ki­taj­ska Sku­pi­na Hi­sen­se. Ta­krat je na­po­ve­da­la, da na­me­ra­va raz­vi­ja­ti bla­gov­ne znam­ke Go­re­nja in jim omo­go­ča­ti tu­di pro­dor na ki­taj­ski trg. Na­me­ra­va­jo raz­vi­ja­ti tu­di pro­i­zvo­dnjo na lo­ka­ci­ji v Ve­le­nju, ki po­sta­ja kom­pe­tenč­ni ra­zvoj­ni cen­ter sku­pi­ne, na­po­ve­da­li so tu­di gra­dnjo no­ve to­var­ne te­le­vi­zor­jev, v ka­te­ri naj bi spr­va pro­i­zve­dli mi­li­jon te­le­vi­zor­jev le­tno in za­po­sli­li oko­li 200 lju­di.

Fo­to: GO­RE­NJE

Fra­njo Bo­bi­nac, pred­se­dnik upra­ve Go­re­nja, me­ni, da je za Go­re­nje vstop na kon­ku­ren­čen in zah­te­ven ki­taj­ski trg pri­lo­žnost za rast in kre­pi­tev glo­bal­ne pri­so­tno­sti.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.