Trump in Oba­ma sne­la ro­ka­vi­ce

Se­da­nji in bi­vši ame­ri­ški pred­se­dnik sku­ša­la po­ma­ga­ti re­pu­bli­kan­cem ozi­ro­ma de­mo­kra­tom pred da­na­šnjim vo­lil­nim dnem

Vecer - - PO SVETU -

Mi­li­jo­ni ame­ri­ških vo­liv­cev se da­nes od­pra­vlja­jo na vo­li­šča v vseh zve­znih dr­ža­vah, da bi na ta­ko ime­no­va­nih vme­snih vo­li­tvah iz­bra­li vseh 435 no­vih čla­nov pred­stav­ni­ške­ga (spo­dnje­ga) do­ma ame­ri­ške­ga par­la­men­ta in 35 od sto­tih se­na­tor­jev. Gre za vo­li­tve, v mar­si­čem uso­dne za pri­ho­dnost Zdru­že­nih dr­žav Ame­ri­ke; kon­ser­va­tiv­ni re­pu­bli­kan­ci na­mreč ob­vla­da­jo vse ve­je obla­sti, to­rej ima­jo pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa, ve­či­no v obeh do­mo­vih par­la­men­ta in pet od de­ve­tih ustav­nih so­dni­kov. Če­prav je v ZDA vsaj na pod­la­gi jav­no­mnenj­skih raz­i­skav ne­hva­le­žno na­po­ve­do­va­ti vo­lil­ne iz­i­de, kar se je po­ka­za­lo na za­dnjih pred­se­dni­ških vo­li­tvah, ko so vse an­ke­te ka­za­le na zma­go Hil­lary Clin­ton, pa ka­že, da bi lah­ko de­mo­kra­ti osvo­ji­li ve­či­no (vsaj) v pred­stav­ni­škem do­mu.

Ža ta­ko raz­gre­to pred­vo­lil­no kam­pa­njo, za­či­nje­no z in­ci­den­ti, kot sta bi­la po­ši­lja­nje pi­sem­skih bomb Trum­po­vim na­spro­tni­kom in mo­ri­ja v si­na­go­gi v Pitts­bur­g­hu v zve­zni dr­ža­vi Pen­sil­va­ni­ja, sta do­konč­no raz­bur­ka­la 44. in 45. pred­se­dnik ZDA, to­rej Ba­rack Oba­ma in Do­nald Trump. Med­tem ko je bil Trump ak­ti­ven že za­dnje te­dne in pri svo­jih go­vo­rih v ra­znih zve­znih dr­ža­vah za ku­li­so upo­ra­bljal kar pred­se­dni­ško le­ta­lo Air For­ce One, se je Oba­ma vklju­čil bolj pro­ti Na da­na­šnjih vo­li­tvah kan­di­di­ra re­kor­dno šte­vi­lo žensk. Če­tu­di bi na vo­li­tvah uspe­lo vsem kan­di­dat­kam, pa bi bi­le žen­ske še ve­dno iz­ra­zi­to sla­bo za­sto­pa­ne na ame­ri­ških vo­lje­nih po­lo­ža­jih. Re­kor­dna rast šte­vi­la kan­di­datk naj bi bi­la med dru­gim po­sle­di­ca afe­re ob po­tr­je­va­nju vr­hov­ne­ga so­dni­ka Bret­ta Ka­va­na­u­gha, ki je bil ob­to­žen spol­ne­ga na­dle­go­va­nja. Po dru­gi stra­ni pa naj bi se bi­lo več žensk za kan­di­da­tu­ro od­lo­či­lo za­ra­di sek­siz­mov Do­nal­da Trum­pa. Za­ra­di Trum­po­vih iz­jav naj bi bi­lo na­ra­slo tu­di šte­vi­lo kan­di­da­tov in kan­di­datk pri­pa­dni­kov manj­šin. Oba­ma in Trump nik­dar ni­sta skri­va­la an­ti­pa­tij. Na­za­dnje sta se sre­ča­la ob Trum­pvi ina­v­gu­ra­ci­ji 20. ja­nu­ar­ja 2017.

kon­cu. Prav Oba­ma do­bro ve, ka­ko je iz­gu­blja­ti na vme­snih vo­li­tvah; le­ta 2010 so de­mo­kra­ti v ča­su nje­go­ve­ga pred­se­do­va­nja iz­gu­bi­li ve­či­no v pred­stav­ni­škem do­mu, šti­ri le­ta ka­sne­je pa bi­li po­tol­če­ni še v se­na­tu. Re­to­ri­ka obeh pred­se­dni­kov, ki sta v ne­de­ljo na­sto­pa­la le ka­kih ti­soč ki­lo­me­trov na­ra­zen, ne bi mo­gla bi­ti bolj raz­lič­na. Trump je sli­kal vse mo­go­če stra­ho­ve, od ti­stih pred pri­se­ljen­ci do te­ga, da bo­do de­mo­kra­ti v pri­me­ru zma­ge Zdru­že­ne dr­ža­ve Ame­ri­ke spre­me­ni­li v Ve­ne­zu­e­lo, in hva­lil svo­je in re­pu­bli­kan­ske go­spo­dar­ske uspe­he, Oba­ma je spo­mi­njal na nuj­nost so­de­lo­va­nja, so­ci­a­le in zdra­vstve­ne­ga za­va­ro­va­nja za naj­rev­nej­še, po­i­me­no­va­ne­ga kar po njem.

Oba­ma je ta­ko na pri­mer v pe­tek v Mi­a­mi­ju na Flo­ri­di po­zval de­mo­kra­te, naj se ude­le­ži­jo vo­li­tev in re­pu­bli­kan­cem od­vza­me­jo ve­či­no v kon­gre­su, ker je tre­ba pre­bi­ti la­ži, pre­sli­ša­ti hrup in se spo­mni­ti, kaj bi Ame­ri­ča­ni prav­za­prav mo­ra­li bi­ti. Trum­pa je med dru­gim ob­to­žil, da pred vo­li­tva­mi ma­ni­pu­li­ra in si iz­mi­šlja gro­žnje mi­gran­tov, obe­nem pa s svo­ji­mi re­pu­bli­kan­ci da­je davč­ne olaj­ša­ve bo­ga­tim in ro­pa re­ve­že zdra­vstva. Trump mu se­ve­da ni ostal dol­žan: v Za­ho­dni Vir­gi­ni­ji je ta­ko de­jal, da je Oba­ma la­gal gle­de zdra­vstve­ne re­for­me, da je za­pi­ral no­vi­nar­je in uni­čil eko­no­mi­jo. Če bo re­pu­bli­kan­cem uspe­lo ob­dr­ža­ti ve­či­no vsaj v enem od do­mov zve­zne­ga kon­gre­sa, si bo lah­ko Trump upra­vi­če­no pri­la­stil za­slu­ge. Brez nje­go­vih pri­vr­žen­cev, ki mu sle­po za- upa­jo, re­pu­bli­kan­ski kon­gre­sni kan­di­da­ti ni­ma­jo mo­žno­sti za zma­go in to je tu­di glav­ni ra­zlog, da si ga nih­če med nji­mi ne upa kri­ti­zi­ra­ti ne gle­de na to, kaj po­ve ali sto­ri. Vme­sne vo­li­tve po mne­nju ana­li­ti­kov po­me­ni­jo tu­di do­kon­čen Trum­pov pre­vzem re­pu­bli­kan­ske stran­ke, ki ga je za­čel le­ta 2016.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.