Na­pad na ak­tu­al­ne­ga žu­pa­na Lo­vren­ca

Spre­mlja­li smo so­o­če­nje vseh šti­rih kan­di­da­tov za žu­pa­na Lo­vren­ca. Naj­več ko­pij je (pri­ča­ko­va­no) le­te­lo v ak­tu­al­ne­ga žu­pa­na

Vecer - - MARIBOR - Ja­na Ju­van

VLo­vren­cu na Po­hor­ju za žu­pan­ski stol­ček kan­di­di­ra­jo štir­je, za­to je ve­li­ka ver­je­tnost, da se bo­do tam­kaj­šnji lju­dje o svo­jem žu­pa­nu do­konč­no od­lo­ča­li v dru­gem kro­gu. Za nov man­dat se tu­di to­krat po­te­gu­je Jo­ško Man

fre­da, ki ga pre­dla­ga stran­ka SD, pod­pi­ra pa še De­sus. Stran­ka SDS je pre­dla­ga­la An­dre­ja Pra­per­tni­ka, kot ne­od­vi­sna pa na­sto­pa­ta Mar­ko Ra

kov­nik in Sa­nja Mi­ljuš Her­man.

Na so­o­če­nju vseh šti­rih mi­nu­li te­den, ki je bi­lo pred­va­ja­no na lo­kal­ni BK TV, je pri­ča­ko­va­no naj­več ko­pij le­te­lo v ak­tu­al­ne­ga žu­pa­na. Vro­ča de­ba­ta je ste­kla o (ne)tran­spa­ren­tnih in­ve­sti­ci­jah in (ne)iz­ve­de­nih pro­jek­tih pa tu­di o (ne)fi­nan­ci­ra­nju z evrop­skim de­nar­jem. "Lo­vrenc sto­ji na me­stu," je bi­la kri­tič­na Mi­ljuš Her­ma­no­va, ki je iz­po­sta­vi­la, da bi bi­la osno­va za to spre­je­tje pro­stor­ske­ga na­čr­ta, kar da oblju­blja­jo že osem let. Man­fre­da se je očit­ka bra­nil s tem, da je upo­ra­bljal meh­ke me­to­de in da mu je bil pr­vi pro­stor­ski na­črt vsi­ljen, za­to da je po­tre­bo­val do­pol­ni­tve, da bi bil na­re­jen "za ko­rist lju­di, ne le ti­stih, ki ima­jo de­nar". In oblju­bil, da bo­do na­črt raz­gr­ni­li v krat­kem. Spre­je­ma­la pa bo­sta no­vo vod­stvo ob­či­ne in no­vi ob­čin­ski svet.

Učin­ko­vi­tost pro­jek­tov

Ra­kov­nik, ki je na za­dnjih lo­kal­nih vo­li­tvah za las iz­gu­bil boj z Man­fre­do, je po­u­da­ril, da bi mo­ra­li nad­gra­di­ti vse ma­le zgod­be v ob­či­ni in jih po­ve­za­ti. Mi­ljuš Her­ma­no­va je oba spo­mni­la, da sta kot za­po­sle­na na ob­či­ni že ime­la mo­žno­sti kaj na­re­di­ti. "Če go­spod Ra­kov­nik vi­di te mo­žno­sti zdaj, a jih ni vi­del že prej?" Ne­ka­te­re pro­jek­te - knji­žni­co, vr­tec, ce­ste - pa ozna­či­la kot "kla­vr­no za­klju­če­ne", ker so se pri vseh na­ka­zo­va­le ena­ke te­ža­ve pri iz­ved­bi ozi­ro­ma je bi­lo po­treb­ne­ga ve­li­ko po­pra­vlja­nja. Man­fre­da je de­jal, da so za vse unov­či­li ban­čne ga­ran­ci­je.

Del te­žav pri teh pro­jek­tih so pro­ti­kan­di­da­ti si­cer vi­de­li tu­di v tem, da naj bi Man­fre­da za­po­slo­val "znan­ce, ki ni­so stro­kov­ni", kot se je iz­ra­zil Pra­per­tnik. Man­fre­da je pri tem za­tr­je­val, da za­po­sle­ni iz­pol­nju­je­jo vse po­go­je po sis­te­mi­za­ci­ji. Mi­ljuš Her­ma­no­va pa je po­ve­da­la, da so ob na­stan­ku ob­či­ne ime­li šti­ri za­po­sle­ne, da­nes jih je 12, kar je po nje­ni oce­ni pre­več. Uspe­šnost pro­jek­tov bi se po nje­nem iz­bolj­ša­la tu­di z iz­o­bra­že­va­njem za­po­sle­nih. Pra­per­tnik pa je re­ši­tev vi­del pred­vsem v stra­te­gi­jah - tu­riz­ma, go­spo­dar­stva, ra­zvo­ja. Si­cer bo po nje­go­vem ob­či­na tež­ko "do­se­ga­la evrop­ska sred­stva na vi­so­kem ni­vo­ju".

Ko­li­ko evrop­ske­ga de­nar­ja?

Na so­o­če­nju se je za­ple­tlo prav pri ugo­ta­vlja­nju, ko­li­ko evrop­ske­ga de­nar­ja je ob­či­na do­slej po­čr­pa­la. Med tem ko so dru­gi kan­di­da­ti oce­nje­va­li, da je tu tre­ba ak­tiv­no­sti sto­pnje­va­ti, ker da na tem po­dro­čju v pre­te­klo­sti ni­so bi­li uspe­šni, je Man­fre­da za­tr­je­val, da je v obeh do­se­da­njih man­da­tih iz­ve­del in­ve­sti­ci­je, vre­dne 12 mi­li­jo­nov, tu­di z evrop­skim de­nar­jem. Od te­ga naj bi bi­lo za do­bre tri mi­li­jo­ne evrop­ske­ga de­nar­ja. Dru­gi kan­di­da­ti so bi­li do te šte­vil­ke skep­tič­ni.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Kan­di­da­ti za žu­pa­na ob­či­ne Lo­vrenc na Po­hor­ju: An­drej Pra­per­tnik, Sa­nja Mi­ljuš Her­man, Jo­ško Man­fre­da, Mar­ko Ra­kov­nik

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.