Polj­ča­ne: Za ve­čji ra­zvoj ob­či­ne

Pro­ti­kan­di­da­ta se­da­nje­ga žu­pa­na oce­nju­je­ta, da bi mo­ra­lo ob­čin­sko vod­stvo več na­re­di­ti za bolj­še bi­val­ne raz­me­re v ob­či­ni

Vecer - - MARIBOR -

Bran­ka Bez­jak

Vob­či­ni Polj­ča­ne se za žu­pan­sko me­sto po­te­gu­je tro­ji­ca kan­di­da­tov. Ob se­da­njem žu­pa­nu Sta­ni­sla­vu Ko­va­či­ču, ki kon­ču­je tre­tji man­dat, še

To­maž Ko­kot in Ma­ja Brač­ko.

Ko­va­čič je tu­di to­krat kan­di­da­tu­ro pod­prl s pod­pi­si vo­liv­cev, žu­pan­sko funk­ci­jo opra­vlja pro­fe­si­o­nal­no, si­cer pa je po iz­o­braz­bi pro­fe­sor fi­zi­ke in ma­te­ma­ti­ke. Pri pri­ho­dnjih pri­o­ri­te­tah na­va­ja ure­di­tev ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re. V ospred­je je po­sta­vil gra­dnjo cen­tral­ne či­stil­ne na­pra­ve s ka­na­li­za­cij­skim omrež­jem, kar je oce­nje­no na sku­pno vre­dnost oko­li šest mi­li­jo­nov evrov. Za pro­ra­čun s 3,68 mi­li­jo­na pri­hod­kov in 4,38 mi­li­jo­na od­hod­kov (raz­li­ko po­kri­va­jo s pre­sež­kom iz pre­te­klih let) je to dol­go­ro­čen za­lo­gaj. "Lan­sko le­to smo kon­ča­li z oko­li 700 ti­soč evri na ra­ču­nu. Gle­de na to, da smo v vo­lil­nem le­tu, bi lah­ko po­ra­bi­li ne­kaj sto ti­soč evrov za ob­no­ve cest in na ve­li­ko as­fal­ti­ra­li, kar se poč­ne dru­god, vi­dim. To­da sam sem pri tem ze­lo kon­ser­va­ti­ven," do­da­ja Ko­va­čič. Na­va­ja še do­kon­ča­nje se­da­nje ob­vo­z­ni­ce ozi­ro­ma nad­vo­za nad že­le­zni­ško pro­go, pa v pri­ho­dnje gra­dnjo ob­vo­z­ni­ce v sme­ri Slo­ven­ske Bi­stri­ce ter ure­di­tev še dveh ni­voj­skih kri­žanj z že­le­zni­ško pro­go. Ome­nje­no bo iz­ve­de­no v dalj­šem ob­do­bju, do­da­ja, par let bo tra­ja­lo sa­mo ume­šča­nje, pri­pra­va do­ku­men­tov, ne na­za­dnje gre pri tem za dr­žav­ne pro­jek­te. "Med pri­mar­ni­mi za­de­va­mi je tu­di ure­di­tev špor­tne­ga igri­šča pri Osnov­ni šo­li Ka­je­ta­na Ko­vi­ča Polj­ča­ne ter ure­di­tev sre­di­šča Polj­čan," še na­va­ja se­da­nji žu­pan.

To­maž Ko­kot, ma­gi­ster eko­nom­skih in po­slov­nih ved, je za­po­slen kot po­droč­ni di­rek­tor v pro­gra­mer­skem dru­žin­skem pod­je­tju. Ak­ti­ven ob­čin­ski sve­tnik je že od le­ta 2010, pred šti­ri­mi le­ti je tu­di kan­di­di­ral za žu­pa­na in se uvr­stil v dru­gi krog. Me­ni, da je do­volj sta­gni­ra­nja ob­či­ne, da je tre­ba več na­re­di­ti za njen ra­zvoj. Oce­nju­je na­mreč, da je se­da­nje ob­čin­sko vod­stvo na­re­di­lo zgolj ek­si­stenč­no nuj­ne stva­ri za funk­ci­o­ni­ra­nje ob­či­ne, glav­ni ve­čji pro­jek­ti pa da so dr­žav­ni, do­da­ja. Pri gra­dnji ome­nje­ne ob­vo­z­ni­ce pa bi mo­ral žu­pan vpli­va­ti vsaj na iz­gra­dnjo ploč­ni­ka in ko­le­sar­ske ste­ze, a te­ga po nje­go­vih be­se­dah ni sto­ril. Sam bi se za­vzel za ta­koj­šnje spre­je­tje ob­čin­ske­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta

(OPN) za gra­dnjo sta­no­vanj in hiš, ure­di­tev do­tra­ja­nih stavb, ome­nja skrb za vrt­ce z ure­di­tvi­jo par­ki­rišč. Iz­gra­dnjo či­stil­ne na­pra­ve, ka­na­li­za­ci­je in atlet­ske­ga igri­šča. Je član stran­ke SDS, ki je tu­di pod­pr­la nje­go­vo kan­di­da­tu­ro, si­cer pa ga pod­pi­ra­jo kra­ja­ni vseh po­li­tič­nih barv, še do­da­ja.

Ma­ja Brač­ko, kan­di­di­ra s pod­pi­si vo­liv­cev, je pred­se­dni­ca ze­lo ak­tiv­ne­ga Tu­ri­stič­ne­ga dru­štva Sa­mo­stan Stu­de­ni­ce, je lo­kal­na tu­ri­stič­na vo­dni­ca, tre­nu­tno za­po­sle­na v go­stin­stvu. Svo­jo ve­li­ko pred­nost vi­di v tem, da je pri­se­lje­na v ob­či­no, tu­kaj ži­vi šti­ri­najst let, ni­ma šir­ših so­rod­stve­nih ve­zi, tu­di za­to na ob­či­no gle­da kot ce­lo­to in na­me­ra­va v njej še na­prej ka­ko­vo­stno ži­ve­ti, do­da­ja. V ospred­je po­sta­vlja ob­no­vo in iz­gra­dnjo in­fra­struk­tu­re za ak­tiv­no pre­ži­vlja­nje pro­ste­ga ča­sa vseh ge­ne­ra­cij, pri tem pa tu­di pre­u­re­di­tev špor­tnih igrišč pri osnov­ni šo­li z atlet­skim sta­di­o­nom ter na­sploh ure­di­tev špor­tnih po­vr­šin, od­ce­pi­tev eno­te v Stu­de­ni­cah in Polj­ča­nah od Vrt­ca Oto­na Žu­pan­či­ča Slo­ven­ska Bi­stri­ca. Po­ten­ci­al vi­di v tu­riz­mu. Tu­di ona ome­nja spre­je­tje OPN, skrb za ne­pre­mič­ni­ne v la­sti ob­či­ne, ko­le­sar­sko po­ve­za­vo ob­či­ne s so­se­dnji­mi.

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

Ma­ja Brač­ko

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

To­maž Ko­kot

Fo­to: Igor NAPAST

Sta­ni­slav Ko­va­čič

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.