Šen­tilj: Od­pra­vi­ti smrad iz kom­po­star­ne

Štir­je kan­di­da­ti se za žu­pan­sko me­sto bo­ri­jo v ob­či­ni Šen­tilj

Vecer - - MARIBOR - Ob­ča­ni spre­mlja­jo de­lo žu­pa­na šti­ri le­ta

Ob manj­šem as­fal­ti­ra­nem otro­škem igri­šču ob Re­gen­to­vi uli­ci v Ma­ri­bo­ru (na­spro­ti sta­re­ga Mer­ca­tor­ja na Ta­bo­ru) se je zna­šlo več zvit­kov ume­tne tra­ve, od kod je in za­kaj je tam, nih­če ne ve. No, pred dne­vi so z njo "eni mla­di fan­tje" - spet se ne ve, kdo na­tanč­no - pre­kri­li as­fal­ti­ra­no igri­šče in še pe­skov­nik, ki je v ne­po­sre­dni bli­ži­ni.

Ume­tna tra­va na as­fal­ti­ra­nem igri­šču mo­ti kra­ja­ne, čla­ne Šo­le zdrav­ja, ki so tam re­dno vsa­ko ju­tro - vse dni v le­tu - te­lo­va­di­li. Za­ra­di ne­ka­te­rih ob­mo­čjih še ve­dno opre­mljen z az­be­stni­mi cev­mi, kar je po nje­go­vem ne­do­pu­stno. Ak­tu­al­ni žu­pan že­li dvi­gni­ti ni­vo ži­vlje­nja ob­ča­nov in de­la­ti na traj­no­stnem ra­zvo­ju ob­či­ne. "Kra­jev­na sku­pnost po­tre­bu­je špor­tno dvo­ra­no, na me­ji bo­mo zgra­di­li mla­din­ski ho­tel, v ne­e­na­ko­mer­no po­lo­že­ne tra­ve na igri­šču več ne mo­re­jo de­la­ti raz­gi­bal­nih vaj; do­bi­va­jo se pred ga­ra­ža­mi v bli­ži­ni. Cer­ša­ku most na Mu­ri, v kra­jev­ni sku­pno­sti Slad­ki Vrh špor­tno­re­kre­a­cij­ski cen­ter, na Vel­ki pa kra­jev­no hi­šo," je na so­o­če­nju na­šte­val Žvab. Ma­ri­jan Poj­bič bi na Zgor­nji Vel­ki že gra­dil oblju­blje­no igri­šče, v Slad­kem Vr­hu bi na­re­dil kamp in obu­dil sta­ro ko­pa­li­šče, v Cer­šak bi vr­nil tr-

Igri­šče z oko­li­ško ze­le­ni­co je, ka­že ze­mlji­ška knji­ga, v la­sti SGP Kon­struk­tor (v ste­ča­ju), iz za­pi­sa v ze­mlji­ški knji­gi pa je tu­di raz­bra­ti, go­vi­no in po­što, v Sel­ni­co ob Mu­ri tu­di že oblju­blje­no igri­šče, v Šen­ti­lju bi uki­nil mo­dro co­no in ure­dil par­ki­ri­šče za de­lav­ce mi­gran­te. Ob na­šte­tih na­po­ve­da­nih pro­jek­tih Žva­ba in Poj­bi­ča je Bez­jak de­jal, da je šport po­mem­ben, a da bi bi­lo naj­prej tre­ba po­skr­be­ti za osno­ve. Vik­tor Vajn­gerl je do­dal, da man­dat tra­ja ( le) šti­ri le­ta, s tem je že­lel opo­zo­ri­ti, da oblju­blja­nje šte­vil­nih pro­jek­tov ni­ma re­al­ne osno­ve. Pred­stav­nik NSi kot po­gla­vi­tne toč­ke svo­je­ga pro­gra­ma iz­po­sta­vlja skrb za zdrav­je, rast go­spo­dar­stva in so­de­lo­va­nje z dr­ža­vo. Na očit­ke Poj­bi­ča, da bi Žvab tu­di s sve­tni­kom Vajn­ger­lom na če­lu lah­ko v tem man­da­tu na­re­dil več, je Žvab od­go­vo­ril: "Ko­a­li­ci­ja je bi­la se­sta­vlje­na iz čla­nov SDS in še ne­kaj sve­tni­kov, ki so ka­te­go­rič­no za­vr- da je od 31. ma­ja 2017 vpi­sa­na za­znam­ba po­stop­ka za do­lo­či­tev pri­pa­da­jo­če­ga ze­mlji­šča po Za­ko­nu o vzpo­sta­vi­tvi eta­žne la­stni­ne na pre­dlog pri­do­bi­te­lja po­sa­me­zne­ga de­la stav­be in o do­lo­ča­nju pri­pa­da­jo­če­ga ze­mlji­šča k stav­bi. To po­me­ni, da na so­di­šču te­če po­sto­pek, da bi igri­šče po­sta­lo del funk­ci­o­nal­ne­ga ze­mlji­šča blo­kov; ka­ko da­leč je po­sto­pek, ni zna­no. V ne­po­sre­dni bli­ži­ni igri­šča sta blo­ka Re­gen­to­va 6 in 10. Uprav­nik pr­ve­ga je Sta­no­vanj­ska za­dru­ga Smre­ka, uprav­nik dru­ge­ga pa Sta­nin­vest. Uprav­ni­ka, ko ka­že, ne ve­sta o tra­vi nič. "To bi mo­ra­la raz­i­ska­ti po­li­ci­ja, mi ni­ma­mo pri­stoj­no­sti, da bi kar­ko­li raz­i­sko­va­li," pra­vi Mi­ro­slav Ri­e­ger iz SZ Smre­ka in do­da­ja, da se "Re­gen­to­va 6 ni od­lo­či­la, da bi se po­te­go­va­la za to ze­mlji­šče". Za­to skle­pa­mo, da so zah­te­vek za do­lo­či­tev funk­ci­o­nal­ne­ga ze­mlji­šča vlo­ži­li eta­žni la­stni­ki iz Re­gen­to­ve 10, kjer je uprav­nik Sta­nin­vest, ki pa na na­še vpra­ša­nje ni od­go­vo­ril.

V Ma­ri­bo­ru je oči­tno mo­go­če stva­ri ure­ja­ti po svo­je, ka­ko si si­cer raz­la­ga­ti, da o ume­tni tra­vi nih­če nič ne ve. Med­ob­čin­ski in­špek­to­rat v zve­zi s tem ni pre­jel pri­ja­ve, tu­di po­li­ci­ja ne. "In­špek­to­rat ima pri­stoj­no­sti na jav­nih po­vr­ši­nah, na za­seb­nih pa sa­mo v pri­me­ru ne­u­pra­vi­če­ne­ga od­la­ga­nja ko­mu­nal­nih od­pad­kov. Pri­stoj­ni in­špek­tor za MČ bo opra­vil ogled in ukre­pal, če bo ugo­to­vil, da ob­sta­ja­jo kr­ši­tve pre­pi­sov," pra­vi­jo na ma­ri­bor­ski ob­či­ni. ni­li mo­je pre­dlo­ge. Pre­dla­ni še ce­lo ju­li­ja ni­smo ime­li po­tr­je­ne­ga pro­ra­ču­na." Poj­bič je na to od­go­vo­ril, da je Vajn­gerl "sa­te­lit" žu­pa­na Žva­ba in da v tej kam­pa­nji so­de­lu­je­ta, saj že­li­jo na­pa­sti SDS, ki ima v Šen­ti­lju šti­ri sve­tni­ke. Bez­jak je na to de­jal, da so ob­ča­ni do­ga­ja­nje spre­mlja­li vsa šti­ri le­ta, ne­ka­te­rih po­bud so­de­lo­va­nja z ob­mej­no av­strij­sko ob­či­no Cmu­rek pa ni bi­lo tu­di za­ra­di sta­nja v ob­čin­skem sve­tu v Šen­ti­lju.

Žu­pan­ski kan­di­da­ti so se na so­o­če­nju po­go­var­ja­li tu­di o pro­ble­mu smra­du v Cer­ša­ku za­ra­di kom­po­star­ne na oto­ku na Mu­ri. Sku­pna jim je bi­la že­lja, da se te­ža­va od­pra­vi. Bez­jak je opo­zo­ril na ne­pri­mer­nost lo­ka­ci­je kom­po­star­ne v ne­po­sre­dni bli­ži­ni re­ke. Žvab, ki je le­ta 2016 de­jal, da se bo za­de­ve lo­til, je spo­mnil, da je bil pro­blem za sla­bo le­to ce­lo od­pra­vljen, a se je smrad vr­nil. Žvab je še de­jal, da je pre­ko ob­či­ne na in­špek­cij­ske služ­be ape­li­ral, naj pre­ve­ri­jo sta­nje. Vajn­gerl je na to de­jal, da ob­či­na ni­ma in­sti­tu­ci­o­nal­nih vzvo­dov, da se stva­ri lo­ti. Poj­bič je Žva­ba ob­to­žil, da je s ci­vil­no ini­ci­a­ti­vo, ki že­li za­pre­ti kom­po­star­no, so­de­lo­val za­ra­di po­li­tič­nih na­me­nov.

Dom Da­ni­ce Vo­gri­nec Ma­ri­bor v so­de­lo­va­nju z mi­ni­str­stvom za zdrav­je na­da­lju­je Ma­lo šo­lo de­men­ce. Šo­la je na­me­nje­na bol­ni­kom, dru­žin­skim čla­nom in dru­gim lju­dem, ki se sre­ču­je­jo s to bo­le­zni­jo. Da­nes, 6. no­vem­bra, ob 16. uri bo­sta o zdra­vstve­ni ne­gi lju­di z de­men­co in o po­me­nu te­le­sne ak­tiv­no­sti pri de­men­tnih bol­ni­kih pre­da­va­li Kse­ni­ja Ster­ger, di­plo­mi­ra­na fi­zi­o­te­ra­pev­tka, in Da­ni­ca Ca­fu­ta, viš­ja me­di­cin­ska se­stra. Pre­da­va­nje bo v pro­sto­rih Do­ma Da­ni­ce Vo­gri­nec Ma­ri­bor, Ču­far­je­va ce­sta 9, Ma­ri­bor. (mbk)

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Bo­ris Bez­jak, Šte­fan Žvab, ia­ri­jan Poj­bič in Vik­tor Vajn­gerl se bo­do po­me­ri­li na lo­kal­nih vo­li­tvah za žu­pa­na Šen­ti­lja.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Zvit­ki ume­tne tra­ve so zdaj že raz­gr­nje­ni po as­fal­ti­ra­nem otro­škem igri­šču in pe­skov­ni­ku.

Fo­to: Igor NAPAST

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.