Ža­gar ali Er­ker

Na Ve­če­ro­vem so­o­če­nju kan­di­da­tov za žu­pa­na v Slo­ven­ski Bi­stri­ci sta Ivan Ža­gar in Igor Er­ker pred­sta­vi­la, ka­ko vi­di­ta na­dalj­nji ra­zvoj ob­či­ne

Vecer - - FRONT PAGE - Bar­ba­ra Bra­dač

Ak­tu­al­ni žu­pan Slo­ven­ske Bi­stri­ce Ivan Ža­gar ima sa­mo ene­ga iz­zi­val­ca, to je Igor Er­ker, ki je za­po­slen kot di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve v so­se­dnji ob­či­ni Ma­ko­le. Si­no­či sta v Bi­stri­škem gra­du so­o­či­la sta­li­šča. Iz­zi­va­lec Er­ker je pre­pri­čan, da je pre­cej ne­za­do­volj­stva s se­da­njim žu­pa­nom, kar so­vpa­da s tem, da upa­da vo­lil­na ude­lež­ba, ki je bi­la na za­dnjih vo­li­tvah pod 40 od­stot­ki. Ža­gar od­go­var­ja, da je pre­pri­čan, da ve­čje­ga ne­za­do­volj­stva v ob­či­ni ni: "Vsa­ko­dnev­no se ves man­dat sre­ču­jem z ob­ča­ni, am­pak ve­li­ke­ga ne­za­do­volj­stva ni­sem za­ču­til, so pa ne­ka­te­ri po­sa­me­zni­ki ne­za­do­volj­ni." Ža­gar me­ni, da je niž­ja ude­lež­ba na vo­li­tvah po­ve­za­na s tem, da so lju­dje za­do­volj­ni z vo­de­njem ob­či­ne.

Ak­tu­al­ni žu­pan Slo­ven­ske Bi­stri­ce Ivan Ža­gar, ki kan­di­di­ra s pod­po­ro strank SLS, SDS, NSi in De­sus, ima sa­mo ene­ga iz­zi­val­ca, to je Igor Er­ker, ki je za­po­slen kot di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve v so­se­dnji ob­či­ni Ma­ko­le in je kan­di­dat SMC. Si­no­či sta v Bi­stri­škem gra­du so­o­či­la sta­li­šča in vo­di­te­lji­ci so­o­če­nja, Ve­če­ro­vi no­vi­nar­ki Bran­ki Bez­jak, pred­sta­vi­la, ka­ko vi­di­ta na­dalj­nji ra­zvoj ob­či­ne.

Iz­zi­va­lec Er­ker je pre­pri­čan, da ima tu­di sam pre­cej stro­kov­nih iz­ku­šenj iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve in pri­do­bi­va­nja evrop­skih sred­stev, "pred­vsem pa bom bliž­je pro­ble­mom ob­ča­nov kot se­da­nji žu­pan". Pre­pri­čan je, da lah­ko še do vo­li­tev pre­pri­ča ob­ča­ne, da mu za­u­pa­jo vo­de­nje ob­či­ne: "Ve­de­ti je tre­ba, da je pre­cej ne­za­do­volj­stva s se­da­njim žu­pa­nom, kar so­vpa­da s tem, da upa­da vo­lil­na ude­lež­ba, ki je bi­la na za­dnjih vo­li­tvah pod 40 od­stot­ki. To ka­že na ne­ko ne­za­do­volj­stvo ozi­ro­ma so lju­dje pre­pri­ča­ni, da spre­memb ni mo­žno do­se­či. Tre­ba je iti na vo­li­tve in od­da­ti svoj glas."

Ža­gar od­go­var­ja, da je pre­pri­čan, da ve­čje­ga ne­za­do­volj­stva v ob­či­ni ni: "Vsa­ko­dnev­no se ves man­dat sre­ču­jem z ob­ča­ni, am­pak ve­li­ke­ga ne­za­do­volj­stva ni­sem za­ču­til, so pa ne­ka­te­ri po­sa­me­zni­ki ne­za­do­volj­ni." Ža­gar me­ni, da je niž­ja ude­lež­ba na vo­li­tvah po­ve­za­na s tem, da so lju­dje za­do­volj­ni z vo­de­njem ob­či­ne.

Ko­li­ko av­to­no­mi­je jav­nim za­vo­dom

Raz­li­čen po­gled ima­ta kan­di­da­ta na iz­va­ja­nje jav­nih na­ro­čil jav­nih za­vo­dov v ob­či­ni. Er­ker me­ni, da bi se mo­ra­li jav­ni za­vo­di na tem po­dro­čju zdru­že­va­ti, saj bi ta­ko pri­hra­ni­li, za­to je na­klo­njen cen­tra­li­za­ci­ji jav­ne­ga na­ro­ča­nja pod okri­ljem in nad­zo­rom ob­či­ne: "Ob­sta­ja štu­di­ja, ki go­vo­ri o tem, da bi bi­lo mo­žno s sku­pnim na­ro­ča­njem pri­var­če­va­ti 400 ti­soč evrov le­tno, ki bi jih lah­ko usme­ri­li v nuj­ne in­ve­sti­ci­je."

Ža­gar pa za­go­var­ja av­to­no­mi­jo za­vo­dov in do­da­ja, da sle­di­jo za­ko­no­da­ji na tem po­dro­čju: "Splo­šno gle­da­no sem pre­pri­čan, da za­vo­di de­la­jo do­bro, ni pa mo­go­če re­či, da ne bi mo­gli če­sa iz­bolj­ša­ti." Do­da­ja še, da zdru­že­va­nja za­vo­dov špor­ta in kul­tu­re za­ko­no­da­ja ni­ti ne do­vo- lju­je, prav ta­ko to ne bi bi­stve­no ra­ci­o­na­li­zi­ra­lo de­lo­va­nja za­vo­dov. Er­ker je do­dal, da to ne dr­ži, saj so tu­di v dru­gih ob­či­nah uspe­šne ta­kšne po­ve­za­ve: "Kar ta­ko pa­všal­no re­či, da sta po­ve­zo­va­nje in cen­tra­li­zi­ra­nje ne­kaj sla­be­ga in da to ne bo pri­ne­slo re­zul­ta­tov, je ne­na­va­dno in ču­dno."

Ob­či­na v spre­je­ma­nju pro­stor­ske­ga na­čr­ta

Na po­dro­čju tu­riz­ma Ža­gar iz­po­sta­vlja, da so ja­sno za­sta­vlje­ni ra­zvoj­ni ci­lji in pro­jek­ti, ki jih gra­di­jo tu­di na špor­tnem cen­tru Tri­je kra­lji z Jak­cem in s kul­tur­nim tu­riz­mom v sre­di­šču me­sta. Er­ker me­ni, da bi na po­dro­čju tu­riz­ma ob­či­na lah­ko na­re­di­la več: "Če ob­či­na že­li več tu­ri­stov, se mo­ra od­lo­či­ti, da ima atrak­ci­jo, ki jih bo ma­sov­no pri­vla­či­la. Re­ci­mo te­mat­ski park po vzo­ru av­strij­ske­ga Ga­mli­t­za (Go­mi­li­ce). Am­pak ob­či­na še ima ob­čin­ski pro­stor­ski na­črt (OPN) iz bi­vše Ju­go­sla­vi­je. Bo­jim se, kaj to po­me­ni za ra­zvoj ob­či­ne, če no­ve­ga ne bo ob­či­na spre­je­la kma­lu."

Ža­gar od­go­var­ja, da so v fa­zi spre­je­ma­nja no­ve­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta, da pa so po­treb­na šte­vil­na uskla­je­va­nja in so­glas­ja raz­lič­nih mi­ni­str­stev, pred­vsem za šir­je­nje go­spo­dar­ske co­ne. "Dr­ža­va bo mo­ra­la po­sta­vi­ti ena­ke po­go­je za vse ob­či­ne, ne pa da ene re­šu­je s spre­je­ma­njem za­ko­na, kot je bil za Ma­gno. Spre­je­ma­nje OPN v Slo­ven­ski Bi­stri­ci ni ena­ko kot v ob­či­ni Ma­ko­le, ki je bi­la kra­jev­na sku­pnost ob­či­ne Slo­ven­ske Bi­stri­ce še par let na­zaj."

Er­ker Ža­gar­ju ni ostal dol­žan: "Ni tre­ba bi­ti ta­ko po­kro­vi­telj­ski do ob­či­ne Ma­ko­le, saj ima­va raz­pra­vo za žu­pa­na Slo­ven­ske Bi­stri­ce." Žu­pan­ski pro­ti­kan­di­dat je še do­dal, da so so­se­dnje ob­či­ne pro­stor­ske ak­te že spre­je­le, "Slo­ven­ska Bi­stri­ca pa je sklep o za­čet­ku po­stop­ka spre­je­la 2009, sko­raj de­set let ka­sne­je še ni spre­jet".

Kra­jev­ne sku­pno­sti pod drob­no­gle­dom

Ob­či­na Slo­ven­ska Bi­stri­ca ima kar 15 kra­jev­nih sku­pno­sti za sku­paj 25 ti­soč pre­bi­val­cev. Pred­se­dni­ki KS lah­ko sa­mi raz­po­la­ga­jo s pre­mo­že­njem in de­nar­jem, a ob tem upra­vlja­jo tu­di ce­ste, po­ko­pa­li­šča, za de­lo pa so pla­ča­ni. Nad­zor­ni od­bor ob­či­ne pri nji­ho­vem de­lu opo­zar­ja na po­manj­klji­vo­sti. Ža­gar pra­vi, da so le­tos spre­je­li pra­vil­nik, ki do­lo­ča naj­ve­čje zne­ske sej­nin in na­grad, spre­je­te ima­jo kri­te­ri­je za fi­nan­ci­ra­nje KS.

Er­ker opo­zar­ja, da je fi­nan­ci­ra­nje kra­jev­nih sku­pno­sti ne­za­do­stno prav­no ure­je­no v ob­čin­skih ak­tih, da so ce­lo v na­spro­tju z za­ko­nom o in­te­gri­te­ti in pre­pre­če­va­nju ko­rup­ci­je. "Pod­je­mne po­god­be s pred­se­dni­ki kra­jev­nih sku­pno­sti so nič­ne, saj se z vo­lje­ni­mi funk­ci­o­nar­ji ne sme skle­pa­ti po­godb in no­ben pra­vil­nik ne mo­re re­či, da so te po­god­be ve­ljav­ne," vztra­ja Er­ker.

Ža­gar do­da­ja, da je tre­ba bra­ti tu­di dru­ge za­ko­ne in da se dr­ži­jo za­ko­no­da­je. Pri­se­ga na na­če­lo sub­si­di­ar­no­sti in na­spro­tu­je cen­tra­li­za­ci­ji tu­di na tem po­dro­čju: "Pre­pri­čan sem, da so kra­jev­ne sku­pno­sti ra­ci­o­nal­ne in bli­zu upo­rab­ni­ku sto­ri­tve." Er­ker pra­vi, da ne gre cen­tra­li­za­ci­jo, "gre za to, da se po­stop­ki iz­ve­de­jo pra­vil­no. Sa­mo od­lo­ča­nje osta­ne na KS, am­pak sa­mo na­ro­ča­nje pa gre pre­ko ob­či­ne, da se pra­vil­no de­la." Zdru­že­va­nju kra­jev­nih sku­pno­sti in ta­ko zmanj­še­va­nju nji­ho­ve­ga šte­vi­la pa no­be­den od nji­ju ni na­klo­njen.

"Tre­ba je iti na vo­li­tve in od­da­ti svoj glas"

Fo­to: Igor NAPAST

Ve­če­ro­va no­vi­nar­ka Bran­ka Bez­jak je so­o­či­la Iva­na Ža­gar­ja in Igor­ja Er­ker­ja v Bi­stri­škem gra­du.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.