Pe­šči­ca del­ni­čar­jev še bo­ga­tej­ša

Na vče­raj­šnji skup­šči­ni so­gla­sno po­tr­di­li edi­ni sklep, da za di­vi­den­de del­ni­čar­jem od­me­ri­jo 15,55 mi­li­jo­na evrov ali 60 evrov bru­to na del­ni­co. Pod­je­tje je v teh dneh obi­ska­lo več in­špek­cij

Vecer - - FRONT PAGE - Au­pri­hu 2,5 mi­li­jo­na evrov Obisk več in­špek­cij, ne­pra­vil­no­sti pa nič

Na skup­šči­ni TAB Me­ži­ca del­ni­čar­jem od­me­ri­li 15,55 mi­li­jo­na evrov ali 60 evrov bru­to na del­ni­co di­vi­dend. Pod­je­tje je v teh dneh obi­ska­lo več in­špek­cij.

Vko­ro­ških pod­je­tjih, kjer do 20. no­vem­bra ne bo skle­njen po­zi­ti­ven do­go­vor s ko­ro­ško re­gij­sko or­ga­ni­za­ci­jo Sin­di­ka­ta ko­vin­ske in ele­k­tro in­du­stri­je Slo­ve­ni­je (Skei) gle­de viš­jih plač in dru­gih zah­tev, spre­je­tih na pro­te­stnem sho­du ok­to­bra le­tos, bo­do 29. no­vem­bra iz­ve­dli dvo­ur­no opo­zo­ril­no stav­ko, ki bo po­te­ka­la med 13. in 15. uro.

Ko­ro­ška re­gij­ska or­ga­ni­za­ci­ja Skei je 25. ok­to­bra le­tos na me­stnem pla­to­ju pred Tu­šem or­ga­ni­zi­ra­la pro­te­sti shod, ka­te­re­ga osre­dnje spo­ro­či­lo je bi­lo, da ho­če­jo viš­je, pra­vič­ne pla­če. Usmer­je­no je bi­lo pred­vsem pro­ti de­lo­da­jal­cem iz ko­vin­ske in­du­stri­je in ele­k­tro­in­du­stri­je, naj­bolj na sku­pi­no Slo­ven­ska in­du­stri­ja je­kla (SIJ). Na sho­du je so­de­lo­va­lo več sto de­lav­cev. Ver­je­tno bi jih pri­šlo še več, če ne­ka­te­ri de­lo­da­jal­ci de­lav­cem ne bi bi­li od­sve­to­va­li ude­lež­be na sho­du, v ne­ka­te­rih druž­bah v sku­pi­ni SIJ pa so v ča­su sho­da za za­po­sle­ne or­ga­ni­zi­ra­li ob­ve­zna pre­da­va­nja. Zah­te­va­jo, da je naj­niž­ja osnov­na pla­ča za ne­kva­li­fi­ci­ra­ne­ga de­lav­ca ozi­ro­ma de­lav­ca za­če­tni­ka 900 evrov bru­to.

"Shod je bil na­me­njen vsem ti­stim de­lo­da­jal­cem, ki ne že­li­jo sli­ša­ti pro­ble­mov za­po­sle­nih, upo­ko­jen­cev in mla­dih. Glav­ni cilj po sho­du je, da se z di­a­lo­gom po­sku­ša re­a­li­zi­ra­ti čim več spre­je­tih za­ključ­kov, zla­sti gle­de iz­pla­či­la mi­ni­mal­nih plač, ki jih v pod­je­tjih ko­vin­ske in­du­stri­je in ele­k­tro­in­du­stri­je na Ko­ro­škem do kon­ca le­ta ne že­li­mo več vi­de­ti," je de­jal Vi­li No­vak, pred­se­dnik sin­di­ka­ta Skei za Ko­ro­ško.

V pod­je­tja, kjer oce­nju­je­jo, da so pro­ble­mi naj­ve­čji, so že po­sla­li pi­sne po­bu­de za se­sta­nek z vod­stvi. Kjer do 20. no­vem­bra ne bo skle­njen po­zi­ti­ven do­go­vor s sin­di­ka­tom Skei, bo­do v če­tr­tek, 29. no­vem­bra, iz­ve­dli dvo­ur­no opo­zo­ril­no stav­ko. "Zah­te­va­mo, da je naj­niž­ja osnov­na pla­ča za ne­kva­li­fi­ci­ra­ne­ga de­lav­ca ozi­ro­ma de­lav­ca za­če­tni­ka 900 evrov bru­to, med­tem ko je zdaj v druž­bah Rav­ne Sy­stem oko­li 780 evrov, v Sij Me­ta­lu 760 evrov bru­to, v ne­ka­te­rih dru­gih druž­bah (de­ni­mo Ca­blex Me­ži­ca in Tro Pre­va­lje) pa je še niž­ja," je po­ja­snil No­vak.

V sin­di­ka­tu so si­cer pre­pri­ča­ni, da do­bro po­slo­va­nje pod­je­tij omo­go­ča de­lo­da­jal­cem, da de­lav­cem na­me­ni­jo viš­je pla­če. Zah­te­va­jo viš­je osnov­ne pla­če za de­lav­ce, pri če­mer naj se te iz­e­na­či­jo z mi­ni­mal­no pla­čo ali se ji vsaj pri­bli­ža­jo. Zah­te­va­jo tu­di ustre­zno fi­nanč­no sti­mu­li­ra­nje za­po­sle­nih in iz­pla­či­lo bo­žič­ni­ce. Med zah­te­va­mi so še ra­zu­mljiv pla­čil­ni sis­tem in viš­je de­nar­no na­do­me­sti­lo za de­lo v tež­kih raz­me­rah ter per­spek­tiv­na in fi­nanč­no pri­vlač­na de­lov­na me­sta za mla­de s po­u­dar­kom na po­kli­cih, ki so ključ­ne­ga po­me­na za ob­stoj pod­je­tij v re­gi­ji.

Del­ni­čar­ji To­var­ne aku­mu­la­tor­skih ba­te­rij - Tab Me­ži­ca so na vče­raj­šnji skup­šči­ni pri­ča­ko­va­no so­gla­sno po­tr­di­li sklep o de­li­tvi do­bič­ka v vi­ši­ni 15,55 mi­li­jo­na evrov ali 60 evrov bru­to na del­ni­co, kar je naj­več v zgo­do­vi­ni di­vi­den­dne po­li­ti­ke Ta­ba Me­ži­ca. Del­ni­čar­jem bo­do di­vi­den­de iz­pla­ča­li že pri­ho­dnjo sre­do. Sku­pno je del­ni­čar­jev 214 (210 fi­zič­nih oseb in šti­ri prav­ne ose­be, pri če­mer je glav­ni­na v la­sti pe­šči­ce se­da­njih in nek­da­njih me­ne­džer­jev). Na skup­šči­ni je bi­lo za­sto­pa­ne­ga 78 od­stot­kov ka­pi­ta­la. Ener­gi­ja RM, ki ima kot prav­na ose­ba v Ta­bu naj­viš­ji, oko­li 40- od- sto­tni de­lež, bo iz na­slo­va di­vi­dend pre­je­la 6,5 mi­li­jo­na evrov bru­to. O de­li­tvi do­bič­ka v Ener­gi­ji RM, zna­ni kot fir­mi v so­la­stni­štvu nje­ne­ga glav­ne­ga ak­ter­ja, eko­no­mi­sta s Pre­valj Ja­ne­za Pač­ni­ka, bo­do si­cer od­lo­ča­li na da­na­šnji skup­šči­ni. Za di­vi­den­de bo­do v Ener­gi­ji RM na­me­ni­li 59 evrov bru­to na del­ni­co, sku­pno bo­do del­ni­čar­jem ka­ni­lo oko­li 4,8 mi­li­jo­na evrov. Di­rek­tor in naj­ve­čji, oko­li 16- od­sto­tni la­stnik Bo­go­mir Au­prih bo pre­jel pri­bli­žno 2,5 mi­li­jo­na evrov bru­to. V ož­jem kro­gu la­stni­kov z la­stni­štvom oko­li še­stih od­stot­kov so še fi­nanč­ni­ca Klav­di­ja Kaj­zer, Igor Li­pov­nik iz hče­rin­ske druž­be MPI in nek­da­nji di­rek­tor pro­i­zvo­dnje v Ta­bu Pa­vel Her­cog. La­stni­ški de­le­ži dru­gih so bi­stve­no niž­ji. Vre­dnost del­ni­ce Ta­ba se je v za­dnjih dneh v po­ve­za­vi s pri­ča­ko­va­nim iz­pla­či­lom di­vi­den­de pov­zpe­la s 600 evrov na 680. Tab Me­ži­ca še na­prej po­slu­je nad­vse uspe­šno. La­ni je ustva­ril 270 mi­li­jo­nov evrov re­a­li­za­ci­je in 22,7 mi­li­jo­na evrov či­ste­ga do­bič­ka ( pre­dla­ni 20,9 mi­li­jo­na evrov), v pr­vih de­ve­tih me­se­cih le­tos pa je ob re­a­li­za­ci­ji 201 mi­li­jo­na evrov do­bi­ček do­se­gel 19,7 mi­li­jo­na evrov. Kon­so­li­di­ra­ni do­bi­ček sku­pi­ne je v le­tu 2017 zna­šal 29,6 mi­li­jo­na evrov, le­to prej pa 26,4 mi­li­jo­na. Ta­ko z uspe­šnim po­slo­va­njem kot z usta­vlje­no pro­da­jo, ne na­za­dnje pa tu­di z na­po­ved­mi no­vih dav­kov in pri­ča­ko­va­no viš­jo ob­dav­či­tvi­jo ka­pi­tal­skih do­bič­kov, je Au­prih ob­ra­zlo­žil od­lo­či­tev o iz­pla­či­lu di­vi­dend.

So pa Tab v pre­te­klih dneh obi­ska­le in­špek­ci­je, kar je po­ve­za­no z na­po­ved­jo okolj­ske­ga mi­ni­str­stva ozi­ro­ma Ar­sa o re­vi­zi­ji oko­lje­var­stve­nih do­vo­ljenj. In­špek­ci­je ni­so ugo­to­vi­le prak­tič­no ni­ka­kr­šnih omem­be vre­dnih po­manj­klji­vo­sti ali ne­pra­vil­no­sti. "Obi­ska­li so nas okolj­ski, ele­k­tro, stroj­ni, po­žar­ni in ke­mič­ni in­špek­tor. Ra­zen manj­ših ad­mi­ni­stra­tiv­nih in or­ga­ni­za­cij­skih pri­pomb (da mo­ra­mo na pri­mer or­ga­ni­zi­ra­ti iz­o­bra­že­va­nje za upra­vljav­ce kom­pre­sor­jev) pri­ča­ko­va­no, kot obi­čaj­no, ni­so na­šli nič po­seb­ne­ga," po­ja­snju­je­jo iz Ta­ba Me­ži­ca.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

V Ta­bu Me­ži­ca so v pr­vih de­ve­tih me­se­cih le­tos ustva­ri­li sko­raj 20 mi­li­jo­nov evrov do­bič­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.