Lek­ci­je

Vecer - - V ŽARIŠČU - Sreč­ko Klapš

Da­nes se za­pi­ra­jo stoj­ni­ce z del­ni­ca­mi NLB, ki vsaj v se­ve­rovzho­dni Slo­ve­ni­ji ni­so šle kot sve­že že­mlji­ce. Še ka­ko bo­leč je na­mreč spo­min na ko­nec le­ta 2013, ko je do­brih sto ti­soč del­ni­čar­jev v glav­nem No­ve KBM čez noč osta­lo brez del­nic, za ka­te­re so no­vem­bra 2007 sta­li v vr­stah in za­nje pla­če­va­li 27 evrov in več. Dr­ža­va jih je v slo­gu naj­huj­ših po­st­so­ci­a­li­stič­nih na­ci­o­na­li­za­cij brez­kom­pro­mi­sno raz­la­sti­la. Ob tem je po­tep­ta­la oblju­be o ra­sti in di­vi­den­dah, da­ne v pro­spek­tu ob jav­ni pro­da­ji del­nic. Tu­di to­kra­tne oblju­be v sve­že na­ti­snje­nih pro­spek­tih so po­dob­ne ti­stim iz­pred enaj­stih let. Ce­na je ma­mlji­vo na­sta­vlje­na pod knji­go­vod­sko vre­dnost, da gre upa­ti na vzpon del­ni­ce na lju­bljan­skem in lon­don­skem bor­znem par­ke­tu. In ker tu­di v tej zgod­bi na­sto­pa­jo tu­ji, kot jim uče­no re­če­jo, in­sti­tu­ci­o­nal­ni vla­ga­te­lji, bi lah­ko ti tu­di to­krat po­te­gni­li dalj­šo, kot se je to zgo­di­lo v pri­me­ru del­nic NKBM. Ker so bi­li bolj po­u­če­ni? Ne, ker so bi­li bo­lje ob­ve­šče­ni vla­ga­te­lji! In za­kaj je sploh tre­ba pro­da­ja­ti slo­ven­ske ban­ke? Ker so ta­ko re­kli v Bru­slju? Ker smo jim da­li ne­do­vo­lje­no dr­žav­no po­moč? Pa saj je ni dal Bru­selj, am­pak slo­ven­ski dav­ko­pla­če­val­ci, vključ­no s sto­ti­so­či­mi iz­bri­sa­ni­mi del­ni­čar­ji in ob­ve­zni­čar­ji. In za­kaj za­pi­ra­ti po­slo­val­ni­ce na ob­ro­bju Slo­ve­ni­je, še pre­den je zna­na no­va la­stni­ška ro­ka? Da te­ga od nas ni zah­te­va­la Evrop­ska ko­mi­si­ja, am­pak da smo jim to sa­mi po­nu­di­li v za­me­no za po­dalj­še­va­nje ro­kov za pro­da­jo, se go­vo­ri oko­li NLB. Či­šče­nje por­t­fe­lja ne­do­no­snih po­slo­val­nic je vi­de­ti tu­di kot pri­pra­va te­re­na za no­ve­ga tu­je­ga la­stni­ka ... In če že pro­da­ja­mo naj­po­memb­nej­šo slo­ven­sko ban­ko, za­kaj s tri­če­tr­tin­skim pa­ke­tom ne išče­mo stra­te­ške­ga la­stni­ka in iz­tr­ži­mo viš­jo ce­no, se vpra­šu­je­jo ne­ka­te­ri fi­nanč­ni­ki. Spet dru­gi, da bo po šti­rih večmi­li­jar­dnih do­ka­pi­ta­li­za­ci­jah NLB konč­no pa­dla z dav­ko­pla­če­val­skih ra­men.

Tež­ko je ra­zu­me­ti tu­di pa­siv­nost ve­či­ne od sto ti­soč raz­la­šče­nih del­ni­čar­jev, da ni­so bi­li bolj gla­sni pri is­ka­nju po­ti do svo­je raz­la­šče­ne la­stni­ne. Ver­je­tno je tu­di za­to, ker so ime­li v la­sti le po ne­kaj de­set del­nic, kar je pre­ma­lo za dra­go so­dno pot. Je pa v nji­ho­vem ime­nu uspe­la pe­šči­ca naj­bolj vztraj­nih, ne­dav­no s pr­vo sod­bo v nji­hov prid. Slo­ve­ni­ja pa je za­ra­di kr­še­nja pra­vic ma­lih del­ni­čar­jev in ob­ve­zni­čar­jev od kon­ca ok­to­bra po­nov­no pod drob­no­gle­dom Evrop­ske­ga so­di­šča za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce.

In kje je po pr­vi pet­let­ki od iz­bri­sa slo­ven­ska troj­ka v se­sta­vi pre­mi­er­ka Alen­ka Bra­tu­šek, fi­nanč­ni mi­ni­ster Uroš Ču­fer in dr­žav­ni se­kre­tar Mi­tja Mav­ko, po­tem ko je do­sle­dno iz­vr­ši­la vse, kar je od nje zah­te­val Bru­selj in žal tu­di če­sar sploh ni? Pr­va je mi­ni­stri­ca, dru­gi spe­ci­a­list za ter­ja­tve in tre­tji sve­to­va­lec upra­ve Aban­ke, ki je od vče­raj na po­ti v ve­čin­sko srb­sko last. In ker brez Bo­štja­na Jaz­be­ca ope­ra­ci­ja stri­že­nja del­ni­čar­jev in ob­ve­zni­čar­jev ne bi uspe­la, je ta iz Ban­ke Slo­ve­ni­je od­šel v do­bro pla­ča­no služ­bo. V Bru­selj se­ve­da.

Bo NLB konč­no pa­dla z dav­ko­pla­če­val­skih ra­men?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.